Nazwisko i imię

Stopień awansu

Nauczany przedmiot

Antonowicz Adam

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Bednarowicz Beata

kontraktowy

matematyka

Bogdzio Maria Luiza

mianowany

przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne

Bruzgo Magdalena

mianowany

fizyka, matematyka, olifrenopedagogika

Cebelińska Monika

kontraktowy

matematyka

Chmielewska Elżbieta

dyplomowany

język niemiecki

Cielesz Magdalena

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Cybulko Magda

kontraktowy

język angielski

Czaplicka Beata

dyplomowany

religia

Czaplicka Marzena

kontraktowy

język angielski

Danielewicz Agnieszka

kontraktowy

przedmioty zawodowe

Dobkowski Wojciech

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Dołęga Karolina

kontraktowy

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe

Duda Mariusz

dyplomowany

zajęcia praktyczne, przedmioty ekonomiczne

Gaworska  Joanna

kontraktowy

historia, wos, geografia, historia i społeczeństwo

Harasim Lilla

dyplomowany

pedagog

Jabłoński Józef

dyplomowany

wos, edukacja dla bezpieczeństwa

Jackiewicz Ewelina

mianowany

historia, wos

Janczewska  Aneta

kontraktowy 

język angielski

Jasińska Mariola

dyplomowany

chemia

Kasprzak Anna Izabella

dyplomowany

biologia

Koerber-Salwowska Maria

dyplomowany

język polski

Koroś Andrzej

dyplomowany

wychowanie fizyczne, język niemiecki

Kułakowska Justyna

mianowany

przedmioty zawodowe

Kwiatkowska Agnieszka

dyplomowany

bibliotekarz

Lutow Małgorzata

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Łukaszewicz Agnieszka

dyplomowany

język polski, wok

Maciaszek Katarzyna

dyplomowany

biologia, przedmioty zawodowe

Majewski Piotr

kontraktowy

religia

Małecka Monika

stażysta

przedmioty zawodowe

Mentel-Dąbrowska Katarzyna

mianowany

geografia, przedmioty zawodowe

Mosiej Katarzyna

dyplomowany

bibliotekarz

Opaluch Jolanta

dyplomowany

religia

Ozorowski Cezary

kontraktowy

informatyka, kompetencje społeczne

Ozorowska Grażyna

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Piaścik Iwona

dyplomowany

przedmioty zawodowe, doradca zawodowy

Plitt Bożena

dyplomowany

matematyka

Romanowicz Krzysztof

dyplomowany

język polski

Rowińska Wiesława

dyplomowany

bibliotekarz

Sachryń Jan

mianowany

przedmioty zawodowe

Sokołowska Monika

kontraktowy

język angielski

Sokołowski Kamil

mianowany

przedmioty zawodowe, matematyka

Stasiewicz Patrycja

kontraktowy

język angielski

Stefańska Mariola

dyplomowany

język polski

Święcińska Magdalena

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Święciński Marcin

dyplomowany

wychowanie fizyczne

Tomaszewska Małgorzata

dyplomowany

język angielski

Wiszniewska Małgorzata

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Wojtowicz Danuta

dyplomowany

przedmioty zawodowe

Zawadzki Mirosław

dyplomowany

język angielski

I.  Postanowienia ogólne

 1. W Zespole Szkół nr 1 w Ełku  prowadzone jest nauczanie w systemie hybrydowym i zdalnym.

zs1 logo 75Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Danuta Dombrowska

 przewodnicząca

Marta Gajko

 zastępca

Wioletta Dulkowska

 sekretarz

Hanna Zakrzewska

 skarbnik

Agnieszka Chmurkowska

 

Michał Makarewicz

 

Agnieszka Bukowska

 

Joanna Łapicz

 

Jolanta Kalicka

 

Renata Kiełczewska

 

Danuta Trusińska

 

Urszula Kiełdanowicz

 

Monika Lemańska

 

Jacek Skowysz

 

Agnieszka Chilińska

 

Alicja Bagińska

 

Katarzyna Sobocińska

 

Elżbieta Zastocka

 

Joanna Jóźwiak

 

Katarzyna Fabisiak

 

Anna Domańska

 

Artur Sowul

 

Anna Miławicka

 

Anna Klimas

 

 

Opłata roczna - 40 zł

Konto bankowe Rady Rodziców: PKO BP o/Ełk 31 1020 4724 0000 3402 0005 5780


Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 23 Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców są następujące:

 1. .Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły w drodze uchwały przyjętej większością głosów bądź w drodze głosowania na własnych kandydatów.
 2. Rada Rodziców wyraża opinię o pracy nauczyciela w związku z oceną dorobku zawodowego tego nauczyciela – w trybie przyjętym przez Prezydium Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 4. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli) oraz program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w tej sprawie, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 5. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa regulamin.
 7. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
 8. Szczególnym celem rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
 9. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działanie Szkoły,
 10. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin, który w szczególności określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.
Załączniki:
Pobierz plik (119_rady-rodzicow-poradnik-men.pdf)Rada Rodziców - PORADNIK[ ]2016 kB

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 

Rozdział I
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59.) oraz Statutu Szkoły.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Art. 3.

 1. Rada SU jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną.
 2. Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Radę SU tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Zarząd (Przewodniczący, 2 Zastępców, Protokolant i 8 członków). Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 7. Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły
 8. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.

Art. 5.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu
 2. 2. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

Rozdział II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
  1. Przewodniczący Klasy,
  2. Zastępca Przewodniczącego,
  3. Skarbnik.
 2. Zarząd w składzie : Przewodniczący, dwóch Zastępców, Protokolant i 8 członków.
 3. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 4. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają: opiekun i  nauczyciele.

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. 1. Samorząd Klasowy:
  1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
  2. organizuje życie klasy,
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  1. uchwala Regulamin SU,
  2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
  3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
  4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
  5. opiniuje wybór opiekuna SU,
  6. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
  7. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  8. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  9. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  10. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, w ramach swoich kompetencji,
  11. opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły. 

Rozdział III
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.

Trojka klasowa wybierana jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

Art. 9.

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą funkcyjni członkowie samorządów klasowych oraz Zarząd.

Art. 10.

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

 1. uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów,
 2. posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Art. 11.

Tryb wyboru Przewodniczącego SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 3. Nad przebiegiem wyborów czuwa Opiekun SU.
 4. Kadencja SU trwa 1 rok.
 5. Wybory na Przewodniczącego SU składają się z dwóch części:
  1. a) do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU kandydaci składają swoją kandydaturę na Przewodniczącego SU,
  2. b) Przewodniczącym SU zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów, a Zastępcami SU,  Protokolantem SU i członkami, osoby które uzyskały odpowiednio drugi, trzeci i kolejny wynik.
 6. Wybory odbywają się w drugiej połowie września.

Rozdział IV
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 12.

Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 13.

Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonują uczniowie wszystkich klas.

Art. 14.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody. 

Art. 15.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Rada SU wybiera nowego Opiekuna. W przypadku niemożności wybrania Opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

Art. 16.

Rada SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

Art. 17.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego SU lub Zastępcę SU.

 

Rozdział VI

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 18.

 Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2. Protokoły (aktualności SU)

3. Plany pracy

4. Sprawozdania z działalności za I i II semestr.

 

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 20.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU).

Art. 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Radą SU.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w Ełku jest prężnie działającym organem szkoły. W jego skład wchodzą uczniowie całej szkoły, którymi przewodzi wybierany w corocznych, demokratycznych wyborach Zarząd. Zarząd tworzą uczniowie uzdolnieni w różnych dziedzinach, aktywni i zawsze uśmiechnięci).

zs1 logo 75Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Klasa

Funkcja w Radzie Rodziców

1.

Danuta Dombrowska

II G

Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

2.

Kamila Mońko

III AB

Zastępca Przewodniczącej Prezydium Rady Rodziców

3.

Marta Gajko

IV B

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców

4.

Hanna Zakrzewska

I Bp

Skarbnik Prezydium Rady Rodziców

5.

Anna Klimas

I OT p

Członek Prezydium Rady Rodziców

6.

Urszula Gardocka

I OTg

Członek Rady Rodziców

7.

Agnieszka Bukowska

II A

Członek Rady Rodziców

8.

Katarzyna Fabisiak

II B

Członek Rady Rodziców

9.

Dorota Klukowska

I cp

Członek Prezydium Rady Rodziców

10.

Katarzyna Sobocińska

I Gp

Członek Prezydium Rady Rodziców

11.

Aneta Mulewska

I mp

Członek Prezydium Rady Rodziców

12.

Marta Zambrowska

IV G/T

Członek Prezydium Rady Rodziców

13.

Monika Lemańska

II OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

14.

Anna Miłowicka

I cg

Członek Prezydium Rady Rodziców

15.

Wojciech Frączkowski

I Bg

Członek Prezydium Rady Rodziców

16.

Agnieszka Chmurkowska

I Ag

Członek Prezydium Rady Rodziców

17.

Renata Kiełczewska

III G/T

Członek Prezydium Rady Rodziców

18.

Alicja Jaroma

I Gg

Członek Prezydium Rady Rodziców

19.

Dorota Tylman

I T p

Członek Prezydium Rady Rodziców

20.

Marta Chrzanowska

IV OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

21.

Agnieszka Muzykowska

I mg

Członek Prezydium Rady Rodziców

22.

Agnieszka Barszczewska

II c1

Członek Prezydium Rady Rodziców

23.

Krystyna Wałukanis

II c2

Członek Prezydium Rady Rodziców

24.

Emilia Kierklo

III OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

25.

Elżbieta Krupińska

III mc

Członek Prezydium Rady Rodziców

26.

Milena Izbicka

IIT

Członek Prezydium Rady Rodziców

 

Opłata roczna - 40 zł

Konto bankowe Rady Rodziców: PKO BP o/Ełk 31 1020 4724 0000 3402 0005 5780


Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 23 Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców są następujące:

 1. .Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły w drodze uchwały przyjętej większością głosów bądź w drodze głosowania na własnych kandydatów.
 2. Rada Rodziców wyraża opinię o pracy nauczyciela w związku z oceną dorobku zawodowego tego nauczyciela – w trybie przyjętym przez Prezydium Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 4. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli) oraz program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w tej sprawie, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 5. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa regulamin.
 7. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
 8. Szczególnym celem rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
 9. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działanie Szkoły,
 10. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin, który w szczególności określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.