Misja Szkoły:

 1. Szkoła realizuje misję zawartą w następującym sformułowaniu: Stwarzać możliwości, rozwijać uzdolnienia, wyrównywać szanse.
 2. Szkoła zabiega o to, aby każdy absolwent szkoły niższego szczebla, który spełnia kryteria określone odrębnymi przepisami, mógł podjąć naukę w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku i rozwijać tu swoje uzdolnienia oraz kształtować zgodnie ze swymi aspiracjami szanse życiowego powodzenia.
 3. Zadaniem całej społeczności szkolnej oraz Szkoły jako instytucji jest wspieranie szlachetnych przedsięwzięć każdego ucznia na jego ścieżce poszukiwań dobra, mądrości, szczęścia i życiowej pomyślności.
 4. Pełniąc swą misję, Szkoła modyfikuje i poszerza swoją ofertę edukacyjną, doskonali i rozwija kwalifikacje wszystkich swoich pracowników, w szczególności nauczycieli, a także wzbogaca i unowocześnia bazę techniczną szkoły, przede wszystkim w zakresie środków nauczania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 2. Głównymi celami szkoły jest:
  1. prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
  2. zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
  3. dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
  4. rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów;
  5. wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej;
  6. sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;
  7. rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej jako narzędzi poznawczych we wszystkich dyscyplinach wiedzy;
  8. przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informatycznym;
  9. rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
  10. rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowejz różnych dyscyplin;
  11. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
  12. rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
  13. przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
  14. prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
  15. rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania światai zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

 3. Szkoła w zakresie nauczania ogólnokształcącego zapewnia uczniom w szczególności kształcenie i nabywanie umiejętności:
  1. myślenia, rozumianego jako złożony proces polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, w tym myślenia analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo -skutkowego, kreatywnego i abstrakcyjnego;
  2. czytania ze zrozumieniem sensów oraz znaczeń symbolicznych;
  3. komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, w tym znajomość podstaw norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się
   w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
  4. umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;
  5. kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzy-stywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
  6. sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi
   z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich i bezpiecznego poruszania się
   w cyberprzestrzeni;
  7. nabywanie nawyków systematycznego uczenia się;
  8. współpracy w grupie i podejmowanie działań indywidualnie.

 4. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do:
  1. wykonywania pracy zawodowej;
  2. aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
  3. uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  4. kształcenia kompetencji społecznych i personalnych.

 5. Do zadań szkoły należy:
  1. realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
  2. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
  3. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
  4. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
  5. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
  6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
  7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
  8. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
  9. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
  10. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
  11. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  12. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
  13. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  14. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
  15. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
  16. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
  17. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
  18. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań młodzieży oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
  19. przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
  20. prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunków dalszej nauki lub zawodu adekwatnego do zainteresowań, możliwości i zainteresowań;
  21. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
  22. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
  23. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
  24. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
  25. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
  26. ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
  27. egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  28. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 6. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 7. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

 8. Szkoła i nauczyciele realizują cele i zadania określone w podstawach kształcenie ogólnego i branżowego zgodnie z warunkami i zaleceniami wskazanymi dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.