zs1 logo 75Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Klasa

Funkcja w Radzie Rodziców

1.

Danuta Dombrowska

II G

Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

2.

Kamila Mońko

III AB

Zastępca Przewodniczącej Prezydium Rady Rodziców

3.

Marta Gajko

IV B

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców

4.

Hanna Zakrzewska

I Bp

Skarbnik Prezydium Rady Rodziców

5.

Anna Klimas

I OT p

Członek Prezydium Rady Rodziców

6.

Urszula Gardocka

I OTg

Członek Rady Rodziców

7.

Agnieszka Bukowska

II A

Członek Rady Rodziców

8.

Katarzyna Fabisiak

II B

Członek Rady Rodziców

9.

Dorota Klukowska

I cp

Członek Prezydium Rady Rodziców

10.

Katarzyna Sobocińska

I Gp

Członek Prezydium Rady Rodziców

11.

Aneta Mulewska

I mp

Członek Prezydium Rady Rodziców

12.

Marta Zambrowska

IV G/T

Członek Prezydium Rady Rodziców

13.

Monika Lemańska

II OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

14.

Anna Miłowicka

I cg

Członek Prezydium Rady Rodziców

15.

Wojciech Frączkowski

I Bg

Członek Prezydium Rady Rodziców

16.

Agnieszka Chmurkowska

I Ag

Członek Prezydium Rady Rodziców

17.

Renata Kiełczewska

III G/T

Członek Prezydium Rady Rodziców

18.

Alicja Jaroma

I Gg

Członek Prezydium Rady Rodziców

19.

Dorota Tylman

I T p

Członek Prezydium Rady Rodziców

20.

Marta Chrzanowska

IV OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

21.

Agnieszka Muzykowska

I mg

Członek Prezydium Rady Rodziców

22.

Agnieszka Barszczewska

II c1

Członek Prezydium Rady Rodziców

23.

Krystyna Wałukanis

II c2

Członek Prezydium Rady Rodziców

24.

Emilia Kierklo

III OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

25.

Elżbieta Krupińska

III mc

Członek Prezydium Rady Rodziców

26.

Milena Izbicka

IIT

Członek Prezydium Rady Rodziców

 

Opłata roczna - 40 zł

Konto bankowe Rady Rodziców: PKO BP o/Ełk 31 1020 4724 0000 3402 0005 5780


Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 23 Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców są następujące:

 1. .Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły w drodze uchwały przyjętej większością głosów bądź w drodze głosowania na własnych kandydatów.
 2. Rada Rodziców wyraża opinię o pracy nauczyciela w związku z oceną dorobku zawodowego tego nauczyciela – w trybie przyjętym przez Prezydium Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 4. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli) oraz program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w tej sprawie, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 5. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa regulamin.
 7. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
 8. Szczególnym celem rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
 9. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działanie Szkoły,
 10. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin, który w szczególności określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.