zs1 logo 75Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 

 

Danuta Dombrowska

 przewodnicząca

Marta Gajko

 zastępca

Wioletta Dulkowska

 sekretarz

Hanna Zakrzewska

 skarbnik

Agnieszka Chmurkowska

 

Michał Makarewicz

 

Agnieszka Bukowska

 

Joanna Łapicz

 

Jolanta Kalicka

 

Renata Kiełczewska

 

Danuta Trusińska

 

Urszula Kiełdanowicz

 

Monika Lemańska

 

Jacek Skowysz

 

Agnieszka Chilińska

 

Alicja Bagińska

 

Katarzyna Sobocińska

 

Elżbieta Zastocka

 

Joanna Jóźwiak

 

Katarzyna Fabisiak

 

Anna Domańska

 

Artur Sowul

 

Anna Miławicka

 

Anna Klimas

 

 

Opłata roczna - 45 zł

Konto bankowe Rady Rodziców: PKO BP o/Ełk 31 1020 4724 0000 3402 0005 5780

w tytule przelewu przy wpłacie na radę rodziców ucznia proszę podać: imię i nazwisko oraz klasę


Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 23 Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców są następujące:

 1. .Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły w drodze uchwały przyjętej większością głosów bądź w drodze głosowania na własnych kandydatów.
 2. Rada Rodziców wyraża opinię o pracy nauczyciela w związku z oceną dorobku zawodowego tego nauczyciela – w trybie przyjętym przez Prezydium Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 4. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli) oraz program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w tej sprawie, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 5. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa regulamin.
 7. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
 8. Szczególnym celem rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
 9. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działanie Szkoły,
 10. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin, który w szczególności określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.