Jędrzej Śniadecki - WikipediaJędrzej Śniadecki stworzył swą pracą własną szkołę chemii, z której wyszło wielu późniejszych chemików, jak np. Ignacy Fonberg, Ignacy Domeyko, Jan i Michał Oczapowscy i wielu innych.

Jego pracownia chemiczna była zaoptrzona w nowoczesne jak na ówczesne czasy przyrządy, jak: wagi analityczne, gazometry, pompy powietrzne, piece, dmuchawki, termometry, tygle i inne naczynia oraz w odczynniki chemiczne w liczbie około dwóch tysięcy, z których wiele sam spreparował. To on pierwszy wykładał chemię po polsku i to on stworzył polskie słownictwo chemiczne.

Bardzo poważną pozycję o znaczeniu międzynarodowym na przełomie XVIII i XIX wieku stanowiły dzieła Jędrzeja Śniadeckiego w zakresie chemii. Wydane przez niego w roku 1800 w trzech tomach "Początki chemii" stanowią bardzo ważne dzieło, w którym autor tak dalece spopularyzował chemię w Polsce, że można go uważać za ojca polskiego słownictwa chemicznego. W dziele tym uważał chemię za naukę o ogromnym znaczeniu praktycznym, główną rolę przypisywał eksperymentom ilustrującym dany temat. Opublikowanie tego dzieła miało ogromne znaczenie dla rozwoju chemii w Polsce. W literaturze polskiej nie było przedtem oryginalnej pracy z dziedziny chemii, i to na dodatek jeszcze w języku ojczystym. W latach 1805-1817 pracował Jędrzej Śniadecki nad poprawieniem i uzupełnieniem wydanego wcześniej podręcznika chemii "Początki chemii". W uzupełnieniu do tej pracy wiele uwagi i miejsca poświęcił istocie roztworów. Wynikiem tych prac była rozprawa "O rozpuszczaniu", stanowiąca jeden z rozdziałów wspomnianego już podręcznika.

Bardzo ciekawą pracą Jędrzeja Śniadeckiego z dziedziny chemii, ogłoszoną w 1808 roku była rozprawa "O nowym metalu w surowej platynie odkrytym". Chemicy pierwszej połowy XIX wieku przede wszystkim dążyli do poznania jakościowego składu substancji chemicznej, jak również do opracowania metod wyodrębniania elementów prostych (pierwiastków chemicznych) ze znanych już od dawna związków chemicznych. Zgodnie z tą tendencją Jędrzej Śniadecki również przeprowadzał badania, uwieńczone one zostały odkryciem nowego pierwiastka w rudzie platynowej. Ten nowy metal nazwał "west". Niestety nieprzychylna opinia, z jaką spotkało się to odkrycie ze strony chemików francuskich, mających za zadanie sprawdzenie eksperymentu, spowodowała, że szybko fakt ten poszedł w zapomnienie.

W latach 1815-1822 Jędrzej Śniadecki opublikował rozprawę z dziedziny chemii "O żelazie meteorycznym rzeczyckim", która była zarazem jego ostatnią pracą w zakresie nauk chemicznych. Była to praca naukowa o charakterze analitycznym, a zatem w dzisiejszym pojęciu z dziedziny chemii analitycznej. W pracy tej autor podał dokładną analizę chemiczną meteorytu, jaki spadł w 1810 roku w ówczesnym powiecie rzeczyckim. Pracę tą cechowała, jak na ówczesne czasy, niezwykła ścisłość pomiarów analitycznych i wniosków. Fakt ten dowodził, że autor, jak sam pisał, nie tylko uwzględniał doświadczenie, ale i rozsądne zeń wnioskowanie.

Jędrzej  Śniadecki - doktor medycyny - Teoryja Jestestw OrganicznychJędrzej  Śniadecki - doktor medycyny - Teoryja Jestestw Organicznych - 1811Najważniejszą pracą Jędrzeja Śniadeckiego jest dzieło "Teoria jestest w organicznych" wydane w latach 1809-1811. Opierając się na zdobyczach chemii, ustalił Śniadecki w tej pracy ogólne zasady przemiany materii jako procesów chemicznych w obrębie organizmów żywych. Autor uzasadniał, że kształt materii zależy od skupienia cząstek i powinowactwa chemicznego.