Wstęp

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku  obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym realizowanym w szkole, podlegające wewnętrznej ewaluacji. Dla działań tych - zaplanowanych na rok szkolny 2021/2022 - zostają określeni adresaci, realizatorzy oraz partnerzy.

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego został opracowany w oparciu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i zawiera:

I. Podstawy prawne

II. Założenia ogólne

III. Cel ogólny doradztwa zawodowego

IV. Treści programowe oraz efekty realizacji programu

V. Realizację programu

VI. Instytucje współpracujące w realizacji programu

VII. Ewaluację programu

Program obejmuje treści i działania, które realizowane będą w ramach:

 • zajęć z doradztwa zawodowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 7,
 • zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • przedsięwzięć i różnorodnych form wsparcia udzielanych uczniom w szkole przez kadrę  pedagogiczną podczas bieżącej pracy, w tym także w formie wycieczek  zawodoznawczych, czy też na zajęciach z nauczycielem wychowawcą.

I. Podstawy prawne:

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w Zespole Szkół nr1 im. Jędrzeja   Śniadeckiego w Ełku regulują:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2018.1457 t.j. z dnia 2018.07.31)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591 ze zmianami 2018 poz. 1647)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietna 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 poz. 1675)
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz.703)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2018 poz. 1601).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (DZ.u. z 2019r., poz.325).
 9. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2021/2022 w tym:
  (5.) Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

POBIERZ DOKUMENT