Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 1. Biblioteka jest centrum informacyjnym i kulturalnym szkoły, służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Bibliotekę stanowią: wypożyczalnia, czytelnia i Centrum Informacji Multimedialnej.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły.
 4. Biblioteka jest czynna w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza.
 5. Nauczyciel bibliotekarz udziela czytelnikom informacji i pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 6. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu.
 7. Książki w ilości 5 sztuk można wypożyczać na okres 1 miesiąca.
 8. Wypożyczone zbiory biblioteczne należy szanować, chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 9. Czytelnik, który zgubił lub zniszczył wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza o odpowiadającej jej wartości.
 10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed wakacjami, mogą być wypożyczone na okres wakacji po wcześniejszym ustaleniem z nauczycielem bibliotekarzem.
 11. W przypadku ukończenia szkoły, zmiany miejsca nauki lub pracy czytelnik zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką.
 12. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
 13. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 14. Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Regulaminu Biblioteki , Czytelni i Centrum Informacji Multimedialnej.
 15. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu i zawartych w nim zasad mogą być pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.