21 września 2022 roku w auli szkolnej "Śniadeckiego" uczniowie i nauczyciele mogli posłuchać ośmiu Ballad i romansów Adama Mickiewicza w wykonaniu ośmiu naszych wspaniałych uczniów.

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Podstawa prawna: Motyw 42, art. 4 pkt.11, art. 6 i art. 1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Art. 4 i 18 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1318).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Czytelników jest biblioteka Zespołu Szkól nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, ul. 11 listopada 24, 19-300 Ełk.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:

 • udostępniania zbiorów biblioteki
 • odzyskiwania udostępnionych zbiorów
 • założenia kart bibliotecznych
 • prowadzenia działań sprawozdawczo-statystycznych

Kategorie użytkowników i współpracowników biblioteki:

 • uczniowie
 • nauczyciele
 • pracownicy administracji i obsługi

Dane osobowe Czytelników, które Biblioteka przetwarza, obejmują:

 • imię i nazwisko
 • klasa

Pozyskiwanie danych:

 • Z dziennika szkolnego Librus Synergia pozyskiwane są listy uczniów szkoły.
 • Dane pracowników administracji i obsługi w wyniku ich dobrowolnego przekazania.

Przechowywanie danych:

 • Dane osobowe przechowywane są na kartach bibliotecznych.
 • Dane uczniów przechowywane są do czasu ukończenia edukacji i rozliczenia się z biblioteką.
 • Dane pracowników przechowywane są do czasu rozwiązania umowy o pracę i rozliczenia się z biblioteką.
 • Biblioteczna dokumentacja papierowa przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.
 • Zdezaktualizowane materiały zawierające dane osobowe utylizuje się stosując niszczarkę.

Zabezpieczenie danych:

 • Komputery nauczycieli bibliotekarzy zabezpieczone są hasłami wejściowymi do systemu operacyjnego WINDOWS i do programu Librus Synergia.
 • Komputery mają włączoną funkcję automatycznego wylogowania się z systemu po upływie określonego czasu.
 • System Librus Synergia posiada funkcję automatycznego wylogowania się z systemu po upływie określonego czasu.
 • Biblioteczna dokumentacja papierowa przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.
 • Biblioteka szkolna jest zamykana przy każdorazowym wyjściu bibliotekarza.

Obowiązki bibliotekarza:

Bibliotekarze są zobowiązani do:

 • Przestrzegania zasad RODO w miejscu pracy.
 • Zachowania zasady odpowiedzialności za powierzone dane osobowe.

Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Centrum Informacji Multimedialnej czynne jest w godzinach pracy biblioteki.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do: korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych, przeglądania programów multimedialnych, przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.
 4. Komputerów nie można wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 6. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD oraz podłączania nośników pamięci USB do komputera bez zgody bibliotekarza.
 8. Wyszukiwane lub opracowane informacje mogą być zapisane na nośniku USB lub wydrukowane.
 9. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 10. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się w do Zeszytu korzystających z komputera.
 11. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 12. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz
  z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie straty powstałe z ich winy.
 13. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bezzwłocznie bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
 15. W Centrum Informacji Multimedialnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 16. Opuszczając stanowisko komputerowe należy wyłączyć sprzęt oraz uporządkować biurko.
 17. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji przez użytkownika.

Regulamin Czytelni Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 1. Z czytelni szkolnej mogą korzystać uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły.
 2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe na miejscu za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 4. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 5. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
 6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zniszczeniem materiałów bibliotecznych.
 7. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
 8. W czytelni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 1. Biblioteka jest centrum informacyjnym i kulturalnym szkoły, służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Bibliotekę stanowią: wypożyczalnia, czytelnia i Centrum Informacji Multimedialnej.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły.
 4. Biblioteka jest czynna w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza.
 5. Nauczyciel bibliotekarz udziela czytelnikom informacji i pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 6. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu.
 7. Książki w ilości 5 sztuk można wypożyczać na okres 1 miesiąca.
 8. Wypożyczone zbiory biblioteczne należy szanować, chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 9. Czytelnik, który zgubił lub zniszczył wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza o odpowiadającej jej wartości.
 10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed wakacjami, mogą być wypożyczone na okres wakacji po wcześniejszym ustaleniem z nauczycielem bibliotekarzem.
 11. W przypadku ukończenia szkoły, zmiany miejsca nauki lub pracy czytelnik zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką.
 12. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
 13. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 14. Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Regulaminu Biblioteki , Czytelni i Centrum Informacji Multimedialnej.
 15. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu i zawartych w nim zasad mogą być pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Ogólnopolski projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, wspierający Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. To wyjątkowo wieczorno-nocna akcja, która w niekonwencjonalny i innowacyjny sposób promuje czytelnictwo i biblioteki jako otwarte i dostępne instytucje kultury dla osób z całego miasta i w każdym wieku.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 w zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku uzyskał wsparcie finansowe na kwotę 15.000 zł. na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka Zespołu Szkół nr. 1 im Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku jest ściśle związana z dziejami szkoły, ponieważ powstała w momencie jej utworzenia tj. w 1971 roku. Na przestrzeni lat biblioteka ewaluowała, zmiany w wyglądzie i zbiorach biblioteki następowały równolegle ze zmianami zachodzącymi w Zespole Szkół i zależne były od profilu klas oraz liczby uczniów.