STATUT
BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

stan prawny na dzień 1 września 2020 r.

Podstawy prawne:

 1. Uchwała Nr XL.311.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Ełku w pięcioletnie Technikum nr 1w Ełku wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Sniadeckiego w Ełku.
 2. Konstytucja RPz dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z poźń. zm);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245);
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668);
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998);
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 682);
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t j. U. z 2019 r.poz. 1282).
 16. Ustawa z 22.grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm.)

PEŁNA TREŚĆ STATUTU - stan prawny na dzień 1 września 2020 r.