II i III stopnia dokształcania zawodowego
Zadań i wydarzeń do planowania pracy
Przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane przez szkołe
w roku szkolnym 2018/2019

zs1 elk logo faviconDyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku informuje, że następujące osoby zostały wybrane do Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.
Nazwisko i imię
Klasa
Funkcja
1.   Dudko Krzysztof  I A/B  Członek
2.   Lubiecka Sylwia  I G/T  Skarbnik
3.   Kozikowska Danuta  i OT  Członek
4.   Gajko Marta  II B  Członek
5.   Sikorski Maciej  II G/T  Sekretarz
6.   Chrzanowska Marta  II OT  Członek
7.   Zera Andrzej  III A/B  Zastępca Przewodniczącej PR
8.   Kalinowska Urszula  III OT  Członek
9.   Olszewska Katarzyna  2 m  Członek
10.   Bugieda Ewa  IV B  Przewodnicząca Rady Rodziców
11.   Kruk Barbara  2 c  Członek
12.   Kiryłło Małgorzata  2 m  Członek
13.   Mojsiuszko Wiesław  3 a  Członek
14.   Awruk Elżbieta  3 c  Członek
15.   Krzywicka Jolanta  3 m  Członek
16.   -----  I c  Członek
17.   Gudna Iwona  I m  Członek

 Prezydium Rady Rodziców

 • Ewa Bugieda – IV B/ G – przewodnicząca
 • Andrzej Zera – III A/B – zastępca przewodniczącego
 • Sylwia Lubiecka – I G/T – skarbnik
 • Maciej Sikorski – II G/ T – sekretarz
 • Marta Gajko – II B – członek

Opłata roczna - 40 zł

Konto bankowe Rady Rodziców: PKO BP o/Ełk 31 1020 4724 0000 3402 0005 5780

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK 2017/2018

 • 19 września 2017 - wywiadówka ogólnoszkolna
 • 07 listopada 2017 - dyżur pedagogiczny
 • 05 grudnia 2017 - wywiadówka
 • 18 stycznia 2018 - wywiadówka ogólnoszkolna podsumowująca I półrocze
 • 06 marca 2018 - dyżur pedagogiczny
 • 10 kwietnia 2018 - dyżur pedagogiczny
 • 15 maja 2018 - wywiadówka ogólnoszkolna
 • 05 czerwca 2018 - dyżur pedagogiczny

Spotkania z Rodzicami odbędą się w wyznaczonych salach o godz. 17.00

 

Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 23 Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców są następujące:

 1. .Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły w drodze uchwały przyjętej większością głosów bądź w drodze głosowania na własnych kandydatów.
 2. Rada Rodziców wyraża opinię o pracy nauczyciela w związku z oceną dorobku zawodowego tego nauczyciela – w trybie przyjętym przez Prezydium Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 4. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli) oraz program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w tej sprawie, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 5. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa regulamin.
 7. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
 8. Szczególnym celem rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
 9. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działanie Szkoły,
 10. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin, który w szczególności określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top