PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU

 

Wstęp

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka.

 Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny styl i sposób na życie. 

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach.

Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi niekorzystnych zjawisk w konkretnej sytuacji i grupie społecznej, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. 

W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów. Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą:

 • problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne,
 • opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na zajęcia lekcyjne,
 • kłopoty w samodyscyplinie,
 • powiększająca się liczba uczniów z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi,
 • zaburzenia emocjonalne, zachowania autoagresywne,
 • powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji, hazard, bezrobocie bezrobocie, bieda) bądź tych, którzy funkcjonują w rodzinach zaburzonych (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, sieroctwo, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie)
 • problemy zdrowotne uczniów.

Zadaniem szkoły jest prowadzenie cyklicznej diagnozy i ewaluacji wskazanych zjawisk poprzez gromadzenie i przetrzymywanie dokumentacji badawczej, wywiadów wychowawczych oraz informacji na temat warunków społecznych i materialnych danej rodziny.

Poza już wskazanymi czynnikami indywidualnymi i społecznymi na jakość życia oraz sukces edukacyjny szkoły mają wpływ poszczególne czynniki ryzyka tj.:

 • kryzys autorytetów,
 • nauka zdalna, izolacja społeczna i okres pandemii,
 • dostępność środków psychoaktywnych,
 • moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, itp.,
 • niska świadomość szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania,\
 • deficyt właściwych wzorców rodzinnych,
 • naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane,
 • konflikty rówieśnicze, 
 • brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców rodzinnych,
 • niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet,
 • stres i niepowodzenia edukacyjne,
 • nieumiejętność kompensowania stresu, 
 • brak nawyku aktywnego odpoczynku,
 • nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp.

Cele Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Cel główny: Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym.

Cele szczegółowe:

 1. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 2. Stworzenie warunków do optymalnego rozwoju uczniów z trudnościami w nauce. 
 3. Rozwijanie kompetencji informatycznych - ochrona przed wpływem świata wirtualnego i mediów.
 4. Kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 5. Kształtowanie postawy prozdrowotnej, życia bez używek i substancji odurzających.
 6. Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.
 7. Wykształcenie postaw patriotycznych i budowanie szacunku dla kultury. 
 8. Integrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej. 
 9. Stworzenie warunków do rozwoju samorządności szkolnej.
 10. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.
 11. Wykształcenie postaw obywatelskich, patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. 
 12. Wyposażenie uczniów i rodziców w informacje o mechanizmach i następstwach sięgania po używki w młodym wieku. 
 13. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
 14. Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole. 
 15. Kształtowanie postaw wrażliwości na innego człowieka.
 16. Wypracowanie hierarchii wartości i poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 17. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu, mediów społecznościowych. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmuje:

 • działalność wychowawczą
 • działalność profilaktyczną.

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka.

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
 5. Intelektualna – ukierunkowanej na dążenie do samorozwoju, zdobywania wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i promowanie ich, uczestnictwo w konkursach wiedzy i umiejętności.

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań niwelujących czynniki ryzyka. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw.

Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki: 

 1. Profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i  podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc;
 2. Profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności; 

1. Misja i wizja szkoły

Misja szkoły: Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Wizja szkoły: Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. 

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. 

2. Model absolwenta

Absolwent Zespołu Szkół nr 1 w Ełku jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

 1. 1. Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
 2. 2. Czerpie radość z nauki;
 3. 3. Przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;
 4. 4. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 5. 5. Potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
 6. 6. Zgodnie współpracuje z innymi;
 7. 7. Jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
 8. 8. Jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;
 9. 9. Rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
 10. 10. Dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;
 11. 11. Potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, póź. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla technikum (Dz. U. z 2018 r. poz. 467).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017 poz. 1580);
 8. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 1449).
 9. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).
 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich DZ.U 2022 poz 1700.
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645, z późn. zm.)
 12. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 .
 13. Statut Szkoły Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

Stan prawny z dnia 1.09.2024 r.

Modyfikacja w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2023/24 - diagnoza i ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

1. Cele pomiaru:

Celem pomiaru jest uzyskanie informacji na temat czynników chroniących i ryzyka w biopsychofizycznym funkcjonowaniu ucznia. Ze szczególny zwróceniem uwagi na zachowania ryzykowne dla zdrowia ucznia, jego umiejętności dbania o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo. Ocena spójności celów i form działań wychowawczych rodziców i szkoły w sferze wspierania biopsychofizycznego i społecznego funkcjonowania ucznia.

Diagnoza, ewaluacja, wnioski i zaplanowane działania na rok szkolny 2023/2024 w obszarze opieki, wychowania i profilaktyki mają zidentyfikować potrzeby trzech podmiotów badawczych (uczeń, rodzic, nauczyciel) w celu integrowania oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych, eliminujących czynniki ryzyka w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

2. Identyfikacja odbiorców badań:

 • Badania diagnostyczne skierowane zostały do trzech grup adresatów:
 • uczniów technikum i szkoły branżowej,
 • rodziców,
 • nauczycieli, dyrekcji, pracowników szkoły.

3. Metody i narzędzia pomiaru:

Do badanych grup skierowano ankietę anonimową: dla uczniów klas 1-4 technikum i 1-3 szkoły branżowej oraz nauczycieli, dyrekcji i pracowników szkoły ankietę w formie papierowej, a dla rodziców ankietę online  przez internetowe narzędzie - formularze Google.

4. Wskaźniki pomiaru:

 • Identyfikacja czynników chroniących i ryzyka w obszarze opieki, wychowania i profilaktyki.
 • Określenie zintegrowanych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców wspierających bezpieczny i holistyczny rozwój ucznia w szkole.
 • Zintegrowanie działań szkoły i rodziców w myśl wspólnej strategii wychowawczej i profilaktycznej.

5. Ilościowa i jakościowa analiza wyników diagnozy:

1. Uczniowie

Ankieta skierowana do uczniów dotyczyła wskaźników: stopnia świadomości dbania o zdrowie psychicznego ucznia, jego funkcje zaradcze, czynniki ryzyka w szkole i poza nią,  Ankieta objęła również uczniów cudzoziemskich, w tym uczniów z Ukrainy.
W ankiecie wzięło udział 235 uczniów

Pytania skierowane do uczniów:

 1. W jaki sposób dbasz o swoje zdrowie psychiczne?
 2. Najbardziej szkodzi mojemu samopoczuciu/zdrowiu...
 3. Kiedy chcę poprawić sobie nastrój to...
 4. W utrzymaniu równowagi psychicznej w szkole najbardziej pomaga mi...
 5. Kto jest dla ciebie największym wsparcie?
 6. W szkole skorzystałem/skorzystałam ze wsparcia...

Czynniki chroniące:

 • aktywność fizyczna, gry zespołowe, spacer są sposobem na utrzymanie równowagi psychicznej uczniów i poprawę nastroju
 • w utrzymaniu zdrowia psychicznego pomaga kontakt rówieśniczy i rozmowa
 • największym wsparciem w życiu nastoletniego ucznia są rodzice
 • wychowawca klasy jest osobą, do której uczeń najczęściej kieruje się o pomoc

Czynniki ryzyka:

 • część uczniów nie ma wypracowanych form i narzędzi do konstruktywnego dbania o zdrowie psychiczne
 • szkoła jest czynnikiem stresogennym
 • kontakty międzyludzkie szkodzą zdrowiu psychicznemu
 • niska świadomość i gotowość korzystania ze specjalistycznej pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Wnioski:

 1. Wzrosła aktywność fizyczna uczniów i świadomość poprawy zdrowia psychicznego dzięki aktywności na świeżym powietrzu.
 2. Relacje rówieśnicze i rozmowa są ważnym czynnikiem w życiu ucznia, jednak znaczna liczba uczniów – 26%, przeżywa stres w kontaktach międzyludzkich. Sposobem na odstresowanie w szkole bywa alienacja – słuchanie muzyki, korzystanie z telefonu, a poza szkołą sen (25 %) jest najlepszym sposobem na powrót do równowagi psychicznej.
 3. W szkole najczęściej uczniowie korzystają ze wsparcia rówieśników oraz wychowawców, rzadziej z pomocy specjalistycznej psychologa i pedagoga.
 4. Szkoła dla 42% uczniów szkodzi zdrowi psychicznemu, jednakże to w niej czynnik ludzki – rozmowy i relacje są najbardziej wspierające.
 5. Uczniowie – jako tubylcy cyberprzestrzeni – w ogóle nie zauważyli czynników ryzyka płynących z problemowego korzystania z internetu oraz zalewu wielością informacji.

Rekomendacje:

 • uświadamianie korzyści z aktywnych form spędzania czasu i angażowanie w nie uczniów
 • nauka narzędzi konstruktywnego i kulturalnego porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów
 • rozwijanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych
 • prowadzenie dodatkowych zajęć, lekcji wychowawczych z pedagogiem i psychologiem, uświadamianie uczniów przez nauczycieli, wychowawców i rodziców o korzyściach korzystania z pomocy pedagogiczno-psychologicznej
 • wciąż budować przyjazny klimat szkoły. 

2. Rodzice

Ankieta online w formularzu Google obejmowała wskaźniki: określenie czynników wspierających w rodzinie, rodzicielskiej świadomości o sposobie radzenia sobie przez dziecko w obniżonym nastroju psychicznym, diagnoza potrzeb wsparcia ucznia ze strony szkoły oraz orientacja w czynnikach zagrażających w zdrowym funkcjonowaniu dziecka.

Pytania ankietowe:

  • Mocną stroną Państwa rodziny wspierającą dziecko jest ...
  • Na jakie zagrożenia najbardziej narażone jest Państwa dziecko?
  • Obawiam się, że moje dziecko może ulec nałogowi:
  • W jaki sposób Pani/Pana dziecko poprawia sobie nastrój?
  • Wg Pani/Pana w naszej szkole potrzeba działań profilaktycznych i edukacji zdrowotnej w zakresie...
  • Z jakiego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w ZS1 im. J Śniadeckiego korzysta/skorzystało Państwa dziecko?

Analiza odpowiedzi:

 • Ponad 70% wskazało, że rozmowa z dzieckiem jest podstawową formą wsparcia.
 • Rodzice wskazywali, że stabilna rola matki i ojca jest mocną stroną rodziny.
 • Zaufanie, nauka odpowiedzialności za czyny i szacunek wzmacniają więzi rodzica i dziecka.
 • Większość rodziców wskazała zagrożenie nałogami i używkami łatwo dostępnymi i  proponowanymi przez rówieśników. Mniej widzi zagrożenie w problemowym korzystaniu z Internetu. Wśród odpowiedzi pojawiło się zagrożenie zdrowie z powodu małej aktywności fizycznej dziecka.
 • 40% rodziców obawia się, że dziecko ulegnie nałogowi palenia marihuany, 33% wskazało zagrożenie w piciu alkoholu i tyle samo w problemowym korzystaniu z internetu. 13% obawia się ulegania samookaleczaniu przez dziecko i brania substancji psychoaktywnych, w tym mefedronu. Zagrożenie lekomanią i skutkami palenia nikotyny rodzice wskazali w 13%.
 • Wg rodziców najczęściej  słuchanie muzyki, aktywność fizyczna, jedzenie są sposobami na poprawę nastroju.
 • Rodzice wskazali osoby najczęściej wspierające dziecko w szkole: 66% wychowawcę, 20% pedagoga, 7% psychologa. Rozwijająco-wspierające dla uczniów są również zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uczestnictwo w chórze szkolnym.
 • Rodzice zaproponowali następujące działania w szkole, które wzmacniają bezpieczeństwo i dowartościowanie ucznia: integracje klasowe, lekcje wychowawcze prowadzone przez psychologa i pedagoga, zachowanie postawy szacunku na lekcji, rozmowy indywidualne z uczniem (nie na forum o jego problemach), rozwijanie zainteresowań, projekty i wolontariat.

Wnioski:

 1. Największym zagrożeniem dla zdrowego funkcjonowania dziecka wg rodziców jest niebezpieczeństwo nałogów i problemowego korzystania z Internetu. Profilaktyka uzależnień powinna być realizowana na zajęciach edukacyjno-wychowawczych.
 2. Rodzice doceniają rolę wychowawcy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację dodatkowych zajęć wspierających rozwój zainteresowań i prawidłowego biopsychospołeczne funkcjonowanie ucznia.

Rekomendacje:

 • realizować szkolenia, warsztaty dla rodziców z zakresu profilaktyki i wychowania
 • utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami ws. dotyczących funkcjonowania ucznia, angażować w rozmowy z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem.

3. Nauczyciele, dyrekcja i pracownicy szkoły.

Do nauczycieli, dyrekcji pozostałych pracowników szkoły została skierowana ankieta, która obejmowała wskaźniki: ocenę czynników ryzykownego zachowania ucznia, form i jakości podejmowanych działań szkolnych na rzecz prawidłowego biopsychospołecznego funkcjonowania ucznia oraz świadomość rozwoju kompetencji wychowawczo-profilaktycznych  nauczyciela.

Ankieta skierowana do nauczycieli składała się z 4 pytań:

 1. Jakie zachowania ryzykowne uczniów najczęściej zauważa Pan/Pani w szkole?
 2. Które działania podejmowane przez nauczycieli/pracowników szkoły służą wsparciu zdrowia psychicznego ucznia?
 3. Wg Pani/Pana uczeń w naszej szkole najbardziej potrzebuje pomocy w zakresie...
 4. Jakie umiejętności własne chciałaby Pani/chciałby Pan wzmocnić, by wspierać potrzeby edukacyjne, rozwojowe ucznia?

Analiza odpowiedzi:

Najczęściej wskazywane przez ankietowanych problemowe zachowanie ucznia to: wulgaryzmy i agresja słowna, palenie papierosów, łamanie norm społecznych i agresywne zachowanie, samookaleczanie się oraz niska frekwencja. Rzadziej wskazywane – nadmierne spożywanie napojów energetycznych, alienacja i odrzucenie rówieśnicze, obniżona motywacja.

Pomoc psychologa i pedagoga oraz współpraca z nimi wychowawcy wzmacnia - wg ankietowanych - zdrowe funkcjonowania ucznia. Wspólne planowanie lekcji wychowawczych wg bieżącej diagnozy klasy pozytywnie oddziałuje na bezpieczne i przyjazne funkcjonowanie klasy. Wsparciem dla ucznia są indywidualne rozmowy inicjowane przez wychowawcę i nauczyciela,

Nauczyciele i pracownicy szkoły rozpoznali, że uczeń potrzebuje największego wsparcia w radzeniu sobie z zburzeniami emocji, profilaktyki uzależnień i  zdrowia psychicznego, kultury zachowania, słowa i stroju, norm społecznego zachowania i życia z wartościami.

Kompetencje, które ankietowani chcą w sobie rozwijać dotyczą umiejętności rozmowy wspierającej i motywującej, także z uczniem ze SPE, narzędzi motywacyjnych, skutecznych sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych w funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE.

Wnioski:

 1. Nauczyciele i pracownicy szkoły główne zagrożenie dla zdrowego funkcjonowania ucznia widzą w nałogach, szczególnie paleniu papierosów oraz zaburzeniach emocjonalnych, skutkującymi samookaleczeniem oraz trudnością w budowania relacji rówieśniczych. Korektury wymaga postawa szacunku ze strony ucznia, kultura zachowania i słowna.
 2. W celu obniżania czynników ryzyka w funkcjonowaniu uczniów - nauczyciel i pracownicy szkoły - wypracowują wspólne działania wychowawczo-profilaktyczne. Wychowawcy na bieżąco diagnozują zachowania uczniów w klasie i wspólnie z psychologiem, pedagogiem planują i realizują tematykę zajęć.
 3. Ankietowani są świadomi roli wychowawczej i profilaktycznej, dlatego oceniają skuteczność swoich kompetencji i planują ustawicznie ich rozwój.

Rekomendacje:

 • na bieżąco dokonywać funkcjonalnej diagnozy zachowania ucznia i podejmować wspólne działania wychowawczo-profilaktyczne
 • być przykładem prawidłowych postaw społecznych i kultury zachowania dla ucznia, na bieżąco dokonywać korektury zaburzeń w zachowaniu ucznia
 • podejmować realizację rekomendowanych programów profilaktyki uzależnień

6. Rekomendacja działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2023/2024.

Podsumowując wnioski, rekomendacje z diagnozy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz podstawowe kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024,  ustalono następujące rekomendacje działań wychowawczo profilaktycznych na rok 2023/2024 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku:

Inicjowanie, wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia, w tym życia bez uzależnień.

7. Uzasadnienie:

Bezpieczny i zdrowy rozwój człowieka polega na harmonii funkcjonowania fizycznego, psychicznego i intelektualnego człowieka. Szkoła jest miejscem realizacji tych trzech obszarów rozwoju.

Nauczanie zdalne w minionych latach szkoły naraziło uczniów na zaburzenia związane ze zdrowiem psychicznym i niedostatkiem lub brakiem aktywności fizycznej. Świadomość i realizacja zdrowego stylu życia, angażowanie się w sport, ruch na świeżym powietrzu są czynnikami wpływającymi na usprawnianie nie tylko ciała, ale i funkcji poznawczych. Aktywność fizyczna jest czynnikiem regulującym prace całego organizmu,  jest również ważnym czynnikiem w profilaktyce uzależnień i poprawy nastroju ucznia.  

Realizacja zadań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w roku szkolnym 2023/2024

SFERA SPOŁECZNA

1. OBSZAR: BUDOWANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

Cele:

 • Utrzymanie i kontrolowanie bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 • Diagnozowanie zachowań nieakceptowanych społecznie, wdrażanie działań profilaktycznych i interwencyjnych.
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych.
 • Organizowanie działań wychowawczo-profilaktycznych wspólnie z rodzicami uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania i radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 • Budowanie i kultywowanie tradycji oraz więzi ze szkołą.
 • Ustalenie i stosowanie procedur w sytuacjach kryzysowych.
 • Przedstawienie i przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania.
 • Kształtowanie w uczniach postaw szacunku do samego siebie i innych.

Zadania

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 /

Wnioski z diagnozy wewnątrzszkolnej

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Organizacja systemu działań szkoły skierowanych na bezpieczeństwo, prawidłowe i odpowiedzialne zachowania społeczne

Inicjowanie, wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia oraz umożliwiają prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym życia bez uzależnień.

Zapoznanie ze Statutem szkoły, obowiązującymi regulaminami, prawami i obowiązkami ucznia.

Wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

wrzesień, na bieżąco

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (spotkania grupowe uczniów klas I z pedagogami i psychologiem)

Pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny

8 września

Zajęcia edukacyjno-integracyjne dla wszystkich uczniów szkoły

Wychowawcy, nauczyciele

5 września

Funkcjonalna diagnoza klasy i ucznia, a następnie dostosowanie tematów zajęć edukacyjno-profilaktycznych, lekcji wychowawczych, rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami

Wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny

 na bieżąco

Organizowanie spotkań prewencyjnych oraz interwencyjnych dotyczących monitorowania  zachowań społecznych i zgodnych z prawem oraz korektury zachowań

Pedagog szkolny, specjaliści z KPP

raz w półroczu, w ramach potrzeb

Organizowanie zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Nauczyciel edb

Wg harmonogramu

Wspomaganie ucznia w realizacji obowiązku szkolnego, identyfikacji problemu niskiej frekwencji i uświadamianie jej skutków, wdrażanie działań naprawczych

Monitorowanie frekwencji.

Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności.

Konsekwentne  nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Sporządzanie kontraktów z pedagogiem.

Indywidualne rozmowy z uczniami z niską frekwencją  i ich rodzicami.

Zapoznanie uczniów

i rodziców z procedurą postępowania w przypadku niespełnienia obowiązku nauki.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny, rodzice

Na bieżąco

Lekcje wychowawcze nt. motywacji, zasad, norm społecznych oraz wartości nauki i pracy w życiu ucznia i przyszłego pracownika.

Wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, pracownicy szkoły

Od września, na bieżąco

Działania uwzględniające podmiotowość ucznia, indywidualizacja pracy z uczniem,  zapewnienie bieżącego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży;

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny;

praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

Prowadzenie interwencji kryzysowej - obserwacja, diagnoza, poradnictwo (dla uczniów i ich rodziców). Przekazywanie informacji i telefonów do instytucji specjalistycznych

Pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny, wychowawcy

Na bieżąco

Bieżąca konsultacja z instytucjami dotycząca funkcjonalnej diagnozy uczniów i planowania działań edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznych  dla uczniów:  PPP, MOPS, PCPR, kuratorem sądowy, terapeutami środowiskowymi, ośrodkiem opiekuńczo-wychowawczym, domem dziecka, bursą szkolną

Pedagog szkolny, psycholog, wychowawca

 

Rozmowy diagnozujące funkcjonowanie ucznia w klasie, w szkole i poza nią oraz rozmowy wspierające ucznia ze SPE, przybyłego z zagranicy i w trudnej sytuacji życiowej. Konsultacje z rodzicami

Pedagog szkolny, psycholog, wychowawca

Na bieżąco

Angażowanie uczniów w życie społeczne, budowanie tożsamości ze szkołą, rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i kultury zachowania

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra;

Inicjowanie, wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia oraz umożliwiają prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym życia bez uzależnień.

Rozwijanie umiejętności przyjmowania właściwych form zachowania w danym miejscu i sytuacji;

Tydzień Różnorodności Edukacyjnej

Wszyscy nauczyciele, Dyrekcja, pracownicy szkoły, pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny

kwiecień

Dzień Otwarty szkoły

Wszyscy nauczyciele, Dyrekcja, pracownicy szkoły, pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny, uczniowie

kwiecień

Dzień Patrona Szkoły J. Śniadeckiego

Wszyscy nauczyciele, Dyrekcja, pracownicy szkoły, pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny, uczniowie

 

Konferencja naukowa, zjazd absolwentów Technikum Chemiczno-Spożywczego chemicznym; uroczysta inauguracja i ślubowanie uczniów na kierunku technik analityk z elementami kosmetologii; występ chóru Śniadecki na koncercie absolwentów

Wszyscy nauczyciele, Dyrekcja, pracownicy szkoły, pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny, uczniowie

15-16 września

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów, budowania prawidłowych relacji społecznych, samoprezentacji i przygotowania do zawodu

 

Lekcje wychowawcze, lekcje z doradztwa zawodowego, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące kulturalnej i skutecznej komunikacji, samoprezentacji, trening rozmowy kwalifikacyjnej, budowanie portfolio

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, Dyrekcja, pracownicy szkoły

Cały rok szkolny i wg planu pracy wychowawcy, szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego

Wprowadzanie elementów mediacji rówieśniczych, nauka i trening narzędzi komunikacyjnych – parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie na lekcjach wychowawczych, w rozmowach indywidualnych  i warsztatach edukacyjno-profilaktycznych z pedagogiem szkolnym i psychologiem

Wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog

Cały rok szkolny i wg planu pracy wychowawcy

Trening rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na lekcjach wychowawczych i spotkaniach mediacyjnych z uczniami u pedagoga szkolnego i psychologa

Pedagog szkolny psycholog

Na bieżąco, wg potrzeb

OBSZAR: BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI OCHRONY PRZED CYBERPRZEMOCĄ. KRYTYCZNE I BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI CYFROWEJ

Cele:

 • Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu nowej technologii
 • komunikacyjnej na terenie szkoły i poza nią.
 • Uświadomienie młodym ludziom, ich rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom czym jest przemoc elektroniczna i jak należy się przed nią chronić.
 • Wskazanie młodzieży źródeł pomocy i wsparcia oraz konsekwencji, jakie ponosi osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej.
 • Kształtowanie umiejętności reagowania w przypadku doświadczania przemocy od innych osób oraz w sytuacji bycia świadkiem stosowania przemocy wobec innego człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego odbierania informacji publicznych, w Internecie oraz racjonalnego korzystania ze sztucznej inteligencji.

Zadania

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Wnioski z diagnozy wewnątrzszkolnej PW-P

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

   

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Inicjowanie, wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia oraz umożliwiają prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym życia bez uzależnień.

Zapobieganie nałogom i problemowemu korzystaniu z Internetu.

Lekcje o odpowiedzialności cyfrowej z wykorzystaniem materiałów m.in. Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki

Wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog

Na bieżąco, wg planu pracy wychowawcy

Egzekwowanie  przestrzegania  zasad korzystania z urządzeń elektronicznych w szkole, informowanie rodziców o zasadach na zebraniach z rodzicami

Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Cały rok szkolny

Godziny wychowawcze na tematy m.in.:

 • Netykieta czyli savoir-vivre w Internecie.
 • Jak bezpiecznie poruszać się w przestrzeni cyfrowej.
 • Co to jest phishing? Jak rozpoznać i unikać próby wyłudzeń danych.
 • Fałszywe inwestycje w sieci. Zagrożenia i jak ich unikać. Oszustwa związane z płatnościami online.
 • Oszustwa Internetowe.
 • FOMO co to, jest jak go rozpoznać i zapobiegać.

Wychowawcy, pedagog szkoły, pedagog specjalny, psycholog

Wg planu pracy wychowawcy, na bieżąco

 

Włączenia się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (gazetki, konkursy)

bibliotekarki, nauczyciele informatyki

luty 2024

Pogadanka na lekcji z wychowawcą dotycząca:

 • skutków bezkrytycznego korzystania z usług oferowanych przez AI, m.in. bezpieczeństwa naszych danych, pozbawiania się zdolności samodzielnego myślenia, itd.,
 • korzystania z tzw. „okazji cenowych” za którymi może kryć się oszustwo lub towar pochodzący z kradzieży, 
 • lekkomyślnego podawania danych wrażliwych, np. numerów kont, haseł, pinów, adresów, itd.

wychowawcy

grudzień, (klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

Webinar dla rodziców pt. Czym jest higien cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać? W ramach programu Dbam o mój zasięg. Szkoła Odpowiedzialna cyfrowo

Pedagog szkoły

25 września 2023

Prezentacja, mini wykład dla rodziców, rozmowy konsultacyjne nt. cyberprzemocy i cyberchorób. Przekazanie informacji o punktach konsultacyjnych i instytucjach zajmujących się cyberuzleżnieniami, hazardem i problemowym korzystaniem z Internetu

Wychowawcy,

Pedagog szkolny, psycholog

Podczas zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych

Racjonalne wykorzystywanie nowych możliwości jakie daje sztuczna inteligencja

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji

Tematyka godzin wychowawczych:

 • Sztuczna inteligencja: co to jest i jakie ma zastosowania?

Wychowawcy, nauczyciele

Drugie półrocze

Szkolenie dla nauczycieli:

 • Wykorzystanie Chat GPT w pracy z uczniem.
 • (Nie) ludzkie oblicze sztucznej inteligencji. Szanse i wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji

Wdrażanie nabytej wiedzy na lekcjach

Dyrekcja, zainteresowani nauczyciele

Pierwsze półrocze

SFERA FIZYCZNA

Cele:

 • Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych i środków zastępczych przez uczniów.
 • Zapobieganie łamaniu przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań.
 • Uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie dla prawidłowego funkcjonowania. 
 • Poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się.
 • Kształtowanie właściwych postaw związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia.

Zadania

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Wnioski z diagnozy wewnątrzszkolnej

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej;

Inicjowanie, wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia oraz umożliwiają prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym życia bez uzależnień.

 

Pogadanki/warsztaty na temat organizacji czasu wolnego,  aktywnego wypoczynku oraz korzyści z uprawiania sportu na świeżym powietrzu, także w kontekście ochrony przed uzależnieniami i propagowania zdrowego stylu życia

Wychowawcy

pedagog szkolny

Nauczyciel w-f

Cały rok szkolny

Organizacja lekkoatletycznych zawodów sportowych(III Memoriał im. Janusza Paziewskiego,  Mały Memoriał im.  Kamili Skolimowskiej)

Nauczyciel w-f,

29.09.2023

29.05.2024

Organizacja zajęć diagnostyczno - sportowych dla klas I

Organizacja zajęć sportowych podczas Tygodnia Różnorodności  Edukacyjnej

nauczyciele w-f

nauczyciele w-f (zgodnie z harmonogramem )

wrzesień, kwiecień

Przygotowanie turnieju piłki siatkowej o puchar Dyrektora Szkoły

nauczyciele wf,

opiekun SU

listopad

Profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów i wzmacnianie funkcjonowania biosfery ucznia.

 

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji

palenia papierosów i nabywanie umiejętności porzucenia nałogu.

Inicjowanie, wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia oraz umożliwiają prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym życia bez uzależnień

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Program profilaktyczny „Młodzież na rozdrożu”

Beata Czaplicka

pierwsze półrocze

Zorganizowanie akcji:

 • Dzień bez papierosa; ( jabłko zamiast papierosa )
 • Konkurs na plakat o szkodliwości palenia tytoniu.

Nauczyciele biologii

maj

Prelekcje na temat profilaktyki zachorowań na AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową.

pielęgniarka szkolna

nauczyciel biologii

nauczyciel WDŻ

grudzień

Działania z zakresu profilaktyki zdrowia i kształtowania postaw ekologicznych.

Zdrowie fizyczne i psychiczne zależne od odżywiania. 

Inicjowanie, wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia oraz umożliwiają prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym życia bez uzależnień

Akademia czerniaka – "Znamię – znam je’"

nauczyciel biologii

i pielęgniarka szkolna, wychowawcy

październik- luty

Spotkanie z pielęgniarką – nauka samobadania piersi - program ,,Różowa wstążka.’’

Objęcie programem klas I -Wybierz Życie . Pierwszy krok

Spotkanie z psychologiem PPP nt. zaburzeń odżywiania –Zasady prawidłowego żywienia – jak pomóc osobom z bulimią i anoreksją?

psycholog PPP

nauczyciele wf

Pierwsze półrocze

SFERA PSYCHICZNA

OBSZAR: PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I PROBLEMOWYCH. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA

Cel:

 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów
 • Diagnozowanie funkcjonalne ucznia i podejmowanie działań profilaktycznych
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Zapobiegania zachowań ryzykownych poprzez edukację, profilaktykę i interwencję
 • Budowanie pewności siebie i odkrywanie własnej osobowości.
 • Budowanie zaradności życiowej.

Działania

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Wnioski z diagnozy wewnątrzszkolnej

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Integracja klasy. Kształtowanie wspierających relacji

z rówieśnikami.

Tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Wzmacnianie więzi w społeczności klasowej i szkolnej poprzez organizowanie:

 • wycieczek, wyjść integracyjnych,
 • kuligów, ognisk,
 • zawodów sportowych,
 • imprez okolicznościowych,
 • wigilii klasowych
 • studniówek.

Wychowawcy, nauczyciele

cały rok szkolny

Integracje klas, sporządzanie kontraktów, diagnoza funkcjonowania zespołu klasowego, dostosowanie form i metod pracy z klasą

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkoły, pedagog specjalny, psycholog

cały rok szkolny

Wdrażanie Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

Koordynatorzy szkolni – pedagog, psycholog szkoły, realizatorzy – wszyscy pracownicy, nauczyciel, uczniowie i rodzice

Cały rok szkolny

Szkolny konkurs „Mam Talent”

Dyrekcja, nauczyciel, wychowawcy, SU

listopad 2023

Odkrywanie siebie, własnych zdolności  oraz aspiracji życiowych w kontekście wybranego zawodu

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Zajęcia z uczniami nt.:

 • Moje zainteresowania,
 • Poznaję siebie,
 • Moje zdolności
 • Moje mocne i słabe strony,
 • Kompetencje przyszłości.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkoły, pedagog specjalny, psycholog

Cały rok szkolny

Realizacja działań w ramach Tygodnia Kariery

Doradcy zawodowi, pedagog szkolny, psycholog, specjaliści spoza szkoły

wrzesień-październik

Tworzenie indywidualnych planów działania dotyczących kariery edukacyjno-zawodowej

doradca zawodowy (uczniowie kl..III - IV technikum oraz II - III BS

wg harmonogramu doradztwa zawodowego

Diagnozowanie preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów. Testy diagnozujące.

Udział w uroczystościach szkolnych, przedstawieniach okolicznościowych, projektach przedmiotowych, kołach zainteresowań.

doradca zawodowy (uczniowie kl. III - IV technikum oraz II - III BS),

pedagog szkoły, psycholog

nauczyciele

wg harmonogramu doradztwa zawodowego oraz planu uroczystości szkolnych

cały rok szkolny

Rozmowy indywidualne z uczniami na temat wybranego kierunku kształcenia i możliwości zawodowych, kompetencji osobistych ucznia i ich wykorzystania w pracy i szkole

Wychowawcy, nauczyciel, doradcy zawodowi, pedagog szkolny, psycholog

Cały rok szkolny

Kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie

Przeprowadzanie warsztatów z zakresu psychologii pozytywnej (budowanie otwartości, tolerancji, poznawanie swoich mocnych stron i możliwości ich wykorzystania)

Psycholog

cały rok szkolny

Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniem z wykorzystaniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w edukacji

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Dbanie o zdrowie psychiczne.

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz profilaktyka uzależnień.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Warsztaty, wykłady eduakcyjno - profilaktyczne na lekcjach wychowawczych dotyczących dbania o równowagę psychiczną ucznia; biopsychofizyczne funkcjonowanie nastolatka;

korzystne dla organizmu wykorzystanie czasu wolnego

Wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog

Cały rok szkolny

Realizacja programu profilaktyki selektywnej „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

Pedagog szkolny, psycholog

Drugie półrocze  - po uzyskaniu kwalifikacji instruktora (ORE)

Program profilaktyczny dla młodzieży ,,Dobry Temat”

Pedagog specjalny, psycholog, pedagog szkolny, wychowawcy

Pierwsze półrocze – szkolenia dla realizatorów, drugie półrocze wdrażanie w klasach

Diagnozowanie funkcjonalne uczniów poprzez rozmowy, obserwacje, badania fokusowe, rozmowy z rodzicami i specjalistami.

Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami – wsparcie w sytuacji trudnej życiowo, problemach szkolnych, w kontekście ryzyka zagrożenia nałogiem.

Udostępnianie wiedzy specjalistycznej i kontaktów do konsultacji ze specjalistami poza szkołą.

Pedagog szkolny, psycholog, wychowawca

Cały rok szkolny

Zacieśnienie współpracy z rodzicami w kontekście zdrowia i funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Warsztaty, wykłady edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców

Pedagog szkolny

minimum raz w półroczu

Konsultacje indywidualne z rodzicami, spotkania trójstronne rodzic-dziecko-pedagog/psycholog/wychowawca w celach interwencji, profilaktyki, budowania strategii wychowawczej, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia

Pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny, wychowawca, rodzice

Cały rok szkolny

SFERA INTELEKTUALNA

Cele:

 • Kształtowanie dojrzałości intelektualnej i moralnej
 • Nauka odpowiedzialności uczenia się przez całe życie
 • Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna
 • Świadomość nabywania i wykorzystywania wiedzy, umiejętności w życiu zawodowym ucznia
 • Nabywanie i rozwijanie kompetencji przyszłości
 • Identyfikacja sposobów i stylów uczenia się z wykorzystaniem indywidualnego potencjału ucznia
 • Odpowiedzialne, uczciwe korzystanie ze źródeł wiedzy i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
 • Ponoszenie odpowiedzialności intelektualnej w życiu lokalnym, obywatelskim, zawodowym i osobistym

 

Zadanie

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Wnioski z diagnozy wewnątrzszkolnej

Sposób i forma realizacji

odpowiedzialni

termin

Dojrzałość  ukierunkowana na zdobywanie wiedzy i umiejętności, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz wiedzy i umiejętności zawodowych;

propagowanie uczenia się przez całe życie

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż;

indywidualizacja pracy z uczniem oraz rozwijanie jego zainteresowań;

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach

Realizacja Programu Erasmus +  „Kompetencje przyszłości”

Dyrekcja, koordynator Programu, nauczyciel – uczestnicy

cały rok szkolny

Uczestnictwo w   konferencjach, debatach, targach edukacyjnych, wyjściach i wycieczkach edukacyjnych

Nauczyciele, wychowawcy

cały rok szkolny

Wyjścia do kina, na przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy, spotkania z pisarzami.

Wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarki

cały rok szkolny

Realizacja projektów: 

„ Noc bibliotek” oraz „Bookcrossing” oraz innych projektów edukacyjnych np. Edukacja filmowa „ Nowe Horyzonty”

Wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarki

od października, wg harmonogramu wydarzeń

Uczestnictwo w konkursach, w tym konkursach W-M KO i MEiN

nauczyciele

wg harmonogramu konkursów

Koła zainteresowań, koła przedmiotowe m.in. koło pszczelarskie

Nauczyciele przedmiotów, koło pszczelarskie – pan Roman Wyrwas

cały rok szkolny

Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów; bezpiecznego, krytycznego i twórczego korzystania ze źródeł cyfrowych w ramach przyswajania wiedzy i umiejętności

Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Realizacja Programu „Laboratoria Przyszłości” dla szkół ponadpodstawowych;

wykorzystanie gogle VR w nabywaniu wiedzy i umiejętności

Nauczyciel informatyki, matematyki, nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

cały rok szkolny

Warszaty, lekcje, lekcje otwarte, wykłady podczas obchodów W-M Tygodnia Kariery

Nauczyciele, pedagog szkolny, doradcy zawodowi, specjaliści

od 22 września do22 października

Kształtowanie umiejętności krytycznego i logicznego  myślenia, wnioskowania, argumentacji; rozwijanie kompetencji językowych, odpowiedzialności za słowo, nauka samoprezentacji

Integracja społeczności szkolnej; podnoszenie kompetencji uczenia się, usuwanie barier w edukacji;

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Współpraca z Instytutem Krytycznego Myślenia – szkolenie dla RP, a następnie wdrażanie założeń Programu w klasach i prezentacja Programu dla rodziców

Dyrekcja, nauczyciele

drugie półrocze

Prowadzenie Debaty Oxfordzkiej – szkolenie dla nauczycieli, a następnie prowadzenie debaty z uczniami na lekcjach i przedsięwzięciach ogólnoszkolnych

Dyrekcja, nauczyciele

drugie półrocze

Prowadzenie koła szachowego i uczestnictwo w rozgrywkach szachowych

Pan Cezary Ozorowski

cały rok szkolny, wg terminarzu rozgrywek

Dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń międzyszkolnych i międzykulturowych;

kultywowanie dziedzictwa narodowego, tradycji polskiej, języka polskiego

Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Realizacja lekcji otwartej i projektu edukacyjnego we współpracy z nauczycielem polonijnym Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Zbigniewa Herberta w Copiague

Nowy Jork, USA

Kamila Nawrot

 Grudzień, drugie półrocze

SFERA AKSJOLOGICZNA

Cele: 

 • Wychowanie młodzieży wg kanonu wartości i tradycji narodowej.
 • Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich i w oparciu o zasady wartości klasycznych
 • Kształtowanie gotowości do świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości i wierności im.
 • Kształtowanie umiejętności kierowania się etyką w podejmowaniu decyzji i w relacjach z innymi. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz umiejętności niesienia im pomocy.
 • Budowanie klimatu bezpiecznej i przyjaznej szkoły przy współudziale uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 
 • Rozumienie roli rodziny w życiu osobistym człowieka, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
 • Rozwijanie postaw dojrzałych, odpowiedzialnych i aktywnych ludzi zachowujących jedną i tę samą moralność w życiu indywidualnym i publicznym.
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Zadania

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Wnioski z diagnozy wewnątrzszkolnej

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym. Rozwijanie kompetencji osobistych ucznia.

Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra

 

Przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat: szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, tolerancji, mądrości;

kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękna uzdalniających do podjęcia odpowiedzialnych decyzji

wychowawca, pedagog szkolny, psycholog

cały rok szkolny, wg planu wychowawczego klasy

Podejmowanie tematyki wartości rodzinnych na godzinie wychowawczej, wdż, religii oraz przedmiotach humanistycznych.

wychowawcy, nauczyciele religii, wdż, języka polskiego

zgodnie z planami wychowawczymi klas i planami wynikowymi

Lekcje dotyczące 

konsekwencji wczesnego współżycia i metod regulacji poczęć w ramach lekcji wychowawczych i lekcji biologii i religii

wychowawcy,

nauczyciel biologii i religii, 

pielęgniarka

zgodnie z planem wynikowym z biologii oraz planami wychowawczymi

Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich

i religijnych  tradycji.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój osobisty i intelektualny.

Stymulowanie młodzieży do poszukiwania własnej drogi rozwoju.

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Realizacja wychowania katolickiego w szkole przez:

- obecność znaków, czasopism religijnych, dostępność do Pisma Świętego

- udział w uroczystościach religijnych

- organizowanie spotkań opłatkowych

- możliwość modlitwy wspólnotowej

- udział w rekolekcjach, pielgrzymkach i innych formach duchowego przeżywania i kształtowania wiary

nauczyciele religii

cały rok szkolny

Działania Szkolnego Koła Caritas i Samorządu Uczniowskiego: udział w akcjach: np. Szlachetna paczka- „Dzień Piżamy-obudź w sobie anioła” – zbiórka pieniędzy na rzecz onkochorych dzieci, 

zbiórki żywności,

akcje pomocy dla zwierząt np. “Paczka dla psiaczka”, 

przygotowanie upominków i przeprowadzenie zajęć przez młodzież z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku,

Współpraca z organizacjami charytatywnymi . Organizowanie kiermaszy świątecznych np. Szkolnych Mikołajek, przeznaczonych na cele charytatywne.

opiekun Szkolnego Koła Caritas i Samorządu Szkolnego

nauczyciel przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu

Wg planu pracy SU i Szkolnego Koła Caritas

Edukacja ekologiczna mająca na celu kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego.

Lekcje wychowawcze i lekcje biologii  na temat dbałości o klimat i środowisko naturalne,

segregowania śmieci, oszczędzania wody, zmniejszenia konsumpcji, alternatywnych źródeł energii, gatunków zagrożonych wyginięciem itp.

wychowawcy, nauczyciele biologii

cały rok szkolny, wg planu wychowawczego i planu wynikowego

Zbiórka surowców wtórnych:

baterii, makulatury, nakrętek

Wychowawcy, SU

cały rok szkolny

Udział w akcjach: „Sprzątanie Świata” oraz „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”

wychowawcy,

opiekun SU,

nauczyciel biologii

wrzesień, kwiecień

Udział w ogólnopolskich i miejskich akcjach związanych z ekologią i ochroną środowiska.

nauczyciel biologii, geografii

wychowawcy

cały rok szkolny, zgodnie z kalendarzem wydarzeń

Obchody Dnia Ziemi

nauczyciel biologii, geografii,

kwiecień

Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej

Katarzyna Mentel-Dąbrowska,Joanna Gaworska

kwiecień, listopad

 

Sesja popularnonaukowa dotycząca nauki zawodu, popularyzacji zawodu – wykłady uczniów, nauczycieli i prelegentów spoza szkoły

Iwona Piaścik

Justyna Kułakowska, Paula Kalińska

2 półrocze

Uświadomienie istoty przynależności do narodu.

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Budowanie bezpieczeństwa  ucznia.

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży

Lekcje tematyczne,  przedsięwzięcia kulturalne i konkursy związane z tematem rozumienia przynależności do narodu, kultywowaniem wartości narodowych,  patriotyzm w życiu codziennym, dbanie o poczucie bezpieczeństwa lokalnego i narodowego

Nauczyciele historii, języka polskiego, lekcje biblioteczne, lekcje wychowawcze, wychowawcy

cały rok szkolny

Współpraca z Muzeum Historycznym w Ełku. Wyjście do Muzeum Historycznego.

Nauczyciel historii, wychowawcy

Cały rok szkolny, wg planu pracy wychowawcy

Akcja: “ Pamiętamy”- sprzątanie grobów żołnierzy.

Opiekun SU, bibliotekarze

listopad

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą,  na języku polskim, historii dotyczące sylwetek wielkich Polaków,  tym: Aleksandry Piłsudskiej, Jadwigi Zamoyskiej, Wojciecha Korfantego, Jerzego Nowosielskiego, Maurycego Mochnackiego i patronów ustanowionych przez Sejm RP na rok 2024

Nauczyciele języka polskiego, historii, wychowawcy

wg planu pracy nauczyciela

Akcja Muzeum Polin Żonkile

Nauczyciel historii i języka polskiego

kwiecień

Organizowanie w szkole uroczystości narodowych, ceremoniał szkoły, ślubowanie,

Narodowe Czytanie

osoby odpowiedzialne za organizację uroczystości, wychowawcy, bibliotekarze, SU

wg planu pracy szkoły

Udział przedstawicieli szkoły w lokalnych uroczystościach oraz wystawienie pocztu sztandarowego z okazji rocznic narodowych i uroczystości szkolnych.

opiekun pocztu sztandarowego

zgodnie z kalendarzem imprez

Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta, przedstawicielem policji, straży miejskiej, wojskowej komendy uzupełnień i inne

nauczyciele edb i przedsiębiorczości

Wg planu pracy nauczyciela

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku został uchwalony przez Radę Rodziców 12 września 2023 r. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.