Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Centrum Informacji Multimedialnej czynne jest w godzinach pracy biblioteki.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do: korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych, przeglądania programów multimedialnych, przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.
 4. Komputerów nie można wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 6. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD oraz podłączania nośników pamięci USB do komputera bez zgody bibliotekarza.
 8. Wyszukiwane lub opracowane informacje mogą być zapisane na nośniku USB lub wydrukowane.
 9. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 10. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się w do Zeszytu korzystających z komputera.
 11. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 12. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz
  z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie straty powstałe z ich winy.
 13. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bezzwłocznie bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
 15. W Centrum Informacji Multimedialnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 16. Opuszczając stanowisko komputerowe należy wyłączyć sprzęt oraz uporządkować biurko.
 17. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji przez użytkownika.