ZGŁOŚ KANYDATURĘ od 22 maja 2023 r.

2023 informator Strona 01

REKRUTACJA - WEBINARIUM

 
 
loading...
Zasady rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
2023/2024 Zasady rekrutacji

Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:

KRYTERIUM PUNKTACJA
MAKSYMALNA
Maksymalna punktacja za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 100
I Przedmiot Punktacja szczegółowa według stopni

Punktacja maksymalna

po 18 punktów
za każdy z 4 przedmiotów

  1. Język polski
  2. Matematyka
  3. Język obcy
  4. Geografia
dopuszczający 2 punkty
dostateczny 8 punktów
dobry 14 punktów
bardzo dobry 17 punktów
celujący 18 punktów
II Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7
III Uzyskanie w zwodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
IV Uzyskanie w zwodach wieczy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tutułów finalisty konkursu przedmiotowego 10
b) dwóch lub więcej tutułów lauereata  konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego 7
c) dwóch lub więcej tutułów finalisty konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego 5
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7
e) tutułu laureata kokursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
f) tutułu finalisty kokursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3
V Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty:
a) międzynarodowe (miejsca 1-10) 4
b) krajowe (miejsca 1-8) 3
c) wojewódzkie (miejsca 1-6) 2
d) powiatowe (miejsca 1-4) 1
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku gdy kandydat ma więcej osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 18
VI Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3
Egzamin ósmoklasisty - maksymalna punktacja 100
VII Wynik przedstawiony w procentach mnoży się:  
a) język polski x 0,35
b) matematyka x 0,35
c) język obcy nowożytny x 0,30
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji 200 punktów
2023/2024 Harmonogram rekrutacji

CZYNNOŚCI

TERMIN

ZŁOŻENIE wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 22 maja 2023 r.
do 21 czerwca 2023 r.

ZŁOŻENIE wniosku o przyjęcie do szkoły SPORTOWE

od 22 maja 2023 r.
do 31 maja 2023 

UZUPEŁNIENIE wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 12 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 lipca 2023 r.

Kandydat zakwalifikowany składa POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 23 czerwca 2023 r.
do 20 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE list kandydatów PRZYJĘTYCH i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2023 r.