W tym miejscu przedstawiamy wszelkie informacje dotyczace REKRUTACJI NA ROK 2021/2022

 

loading...

REKRUTACJA 2021/2022 W SKRÓCIE
Terminy i zasady rekrutacji 2021/2022
Planowany nabór na rok szkolny 2021/2022
REKRUTACJA 2021/2022 W SKRÓCIE
17.05.2021-21.06.2021 Kandydat loguje się w systemie: https://elk.edu.com.pl/. Następnie wydrukowane podanie z systemu przynosi do szkoły pierwszego wyboru.
25.06.2021-14.07.2021 Do szkoły pierwszego wyboru kandydat musi zanieść: - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej- należy wpisać do systemu oceny ze świadectwa i punktację z egzaminu, - dwa zdjęcia do legitymacji, - dokumenty potwierdzające osiągnięcia -zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
22.07.2021 W tym dniu zostaną ogłoszone list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia.
23.07.2021-30.07.2021 Jeśli zostałeś/aś zakwalifikowany/a do przyjęcia to musisz potwierdzić wolę nauki (przynieść oryginały dokumentów). Natomiast jeśli nie ma Cię na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w naszej szkole, musisz odebrać dokumenty i zanieść je do szkoły , w której zostałeś przyjęty.
02.08.2021 Ogłoszenie list przyjętych oraz nie przyjętych do szkoły.
od 03.08.2021 Wydawanie przyjętym kandydatom skierowań na badania do lekarza medycyny pracy . Proponowane miejsce badania (bezpłatne badania): Poradnia Medycyny Pracy, ul. M. Konopnickiej1, 19-300 Ełk. W przypadku zrobienia badań w innej Medycynie Pracy, koszty badania ponoszą rodzice/opiekunowie kandydata.
do 24 września 2021 r.  Należy dostarczyć zaświadczenie z Medycyny Pracy  o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty

Zespół Szkół nr 1im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk, www.zs1.elk.pl

PRZEWODNIK ÓSMOKLASISTY

TERMINY I ZASADY REKRUTACJI 2021/2022

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy[1]

nie dotyczy[1]

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.

od 25 października 2021 r.
do 12 listopada 2021 r.[2]

od 13 grudnia 2021 r.
do 16 grudnia 2021 r.[3]

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7

do 14 maja 2021 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 1 czerwca 2021 r.
do 14 czerwca2021 r.

II termin[3] do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.
do 10 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy[1]

nie dotyczy[1]

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej *

od 1 czerwca 2021 r.
do 14 czerwca 2021 r.

II termin1 do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.
do 10 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy[1]

nie dotyczy[1]

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 1 czerwca 2021 r.
do 14 czerwca 2021 r.

II termin1 do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.
do 10 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy[1]

nie dotyczy[1]

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I  termin do 17 czerwca 2021 r.

II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy[1]

nie dotyczy[1]

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I  termin do 17 czerwca 2021 r.

II      termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy[1]

nie dotyczy[1]

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

I  termin do 17 czerwca 2021 r.

II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy[1]

nie dotyczy[1]

11

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021 r.

do 15 listopada 2021 r.[2]

do 17 grudnia 2021 r.[2]

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

do 30 listopada 2021 r.[2]

do 7 stycznia 2022 r.[2]

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

1 grudnia 2021 r. [2]

10 stycznia 2022 r.[2]

14

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.

od 25 października 2021 r.
do 6 grudnia 2021 r.[2]

od 13 grudnia 2021 r.
do 13 stycznia 2022 r.[2]

15

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

od 2 grudnia 2021 r.
do 9 grudnia 2021 r.[2]

od 11 stycznia 2022 r.
do 18 stycznia 2022 r.[2]

16

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

10 grudnia 2021 r.[2]

19 stycznia 2022 r.[2]

 17

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

10 grudnia 2021 r.[2]

19 stycznia 2022 r.[2]

18

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

do 13 grudnia 2021 r.[2]

do 20 stycznia 2022 r.[2]

19

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

do 17 grudnia 2021 r.[2]

do 26 stycznia 2022 r.[2]

20

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia[2]

21

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia[2]

22

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły[2]

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:

Przedmiot

Punktacja
szczegółowa według ocen

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Geografia

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty,

 3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym - przyznaje się 4punkty,
  2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

18 punktów

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego mnoży się przez 0,35,
 2. matematyka mnoży się przez 0,35,
 3. języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji.

200 punktów

 

[1] W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/202 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie

[2] Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

[3] Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomo, o których mowa w pkt 8-10.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Rekrutacja 2021/2022

Planowany nabór na rok szkolny 2021/2022

Technikum nr 1 - 5 oddziałów:

 • technik budownictwa - 1 oddział,
 • technik geodeta - 1 oddział,
 • technik organizacji turystyki - 1 oddział,
 • technik architektury krajobrazu - 1 oddział
 • technik technologii żywności - 1 oddział.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1- 2 oddziały:

 • wielozawodowa (1 oddział):
  • fryzjer
  • fotograf
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • murarz-tynkarz
  • stolarz
  • lakiernik samochodowy
  • i inne
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 1 oddział. 

Poniżej udostępniamy link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol  - (Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022).

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 - 1 oddział:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie (1 oddział)

Link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki: Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego