2022 2023 rekrutacja kandydatura
2022 2023 rekrutacja akcja webinarium 2022 2023 rekrutacja informator osmoklasisty
   
loading...
TERMINY REKRUTACJI
ZASADY REKRUTACJI
2022/2023 TERMINY REKRUTACJI

CZYNNOŚCI

TERMIN

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 16 maja 2022 r.

do 21 czerwca 2022 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 16 maja 2022 r.

do 31 maja 2022 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.       

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

Kandydat zakwalifikowany składa potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

do 22 lipca 2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2022 r.

 

2022/2023 ZASADY REKRUTACJI

Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:

PRZEDMIOT

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA WEDŁUG OCEN

PUNKTACJA MAKSYMALNA

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Geografia

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10punktów
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.

 3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. a) międzynarodowym - przyznaje się 4punkty,
  2. b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  3. c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  4. d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

18 punktów

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty - wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego mnoży się przez 0,35
 2. matematyka mnoży się przez 0,35
 3. języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji.

200 punktów