REGULAMIN

korzystania z powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem boisk i kortów przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Kompleks sportowy obejmuje stadion lekkoatletyczny, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 3. Administratorem kompleksu sportowego jest: Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.
 4. Stadion lekkoatletyczny stanowi teren wyposażony w odpowiednie urządzenia sportowe lekkoatletyczne i bieżnię oraz boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, na którym uczniowie mogą uprawiać różnego rodzaju aktywność fizyczną.
 5. Korzystający z kompleksu sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.
 6. Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i ppoż.
 7. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne (wyłączając boisko trawiaste oraz korty tenisowe).
 8. Kompleks sportowy jest czynny w następujących terminach:
  1. Planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 - 16:00
  2. W roku szkolnym dla wszystkich chętnych:
   • poniedziałek-piątek w godz. 16:00 - 20:00
   • sobota – niedziela w godz. 10:00 - 19:00
  3. W lipcu i w sierpniu kompleks sportowy dla wszystkich chętnych: poniedziałek - niedziela w godz.:
   • 9:00 - 12:00
   • 16:00 - 21:00
 9. Z kompleksu sportowego korzystają:
  1. uczniowie w trakcie:
   • zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela
   • zajęć Uczniowskich Klubów Sportowych pod opieką instruktora, trenera
   • osoby wynajmujące w uzgodnieniu z animatorem sportu.
 10. Zajęcia sportowe organizuje i koordynuje pełniący dyżur animator sportu wyznaczony przez administratora.
 11. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie posługiwania się sprzętem sportowym.
 12. Obowiązek zapoznania uczniów z treścią regulaminu spoczywa odpowiednio na: nauczycielu WF, instruktorze, animatorze sportu.
 13. Osoby korzystające z kompleksu sportowego są zobowiązane do wpisywania się do rejestru użytkowników dostępnego u animatora sportu.
 14. Warunkiem korzystania z obiektów jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego. Na boisku trawiastym dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.
 15. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń będących na wyposażeniu boisk oraz czy na terenie boiska nie znajduje się przedmiot zagrażający bezpieczeństwu uczniów lub innych użytkowników.
 16. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń technicznych znajdujących się na boisku zobowiązuje się prowadzącego zajęcia, animatora do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie dyrekcji szkoły.
 17. Niedozwolone jest organizowanie spotkań towarzyskich na terenie przyszkolnym i kompleksu sportowego bez uzgodnienia z dyrekcją szkoły.
 18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, wózki dziecięce, deskorolka, rolki, wózki dziecięce itp. z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  4. spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
  5. wchodzenia na teren szkolny poprzez istniejące ogrodzenie. Łamanie powyższej zasady może być odczytane jako próba włamania i dewastacja mienia
  6. przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
  7. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem przewodników osób niewidomych
  8. użytkowania boisk oraz urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla innych użytkowników
  9. korzystania z kompleksu sportowego bez zgody animatora sportu
  10. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 19. Pracownicy szkoły zobowiązani są do powiadomienia policji lub straży miejskiej o przypadkach zachowań niezgodnych z treścią regulaminu określonych w pkt. 17 i 18.
 20. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu sportowego decyduje animator sportu.
 21. W przypadku korzystania z boisk szkolnych i znajdujących się na nich urządzeń przez grupy środowiskowe (nieformalne) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 22. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby z nich korzystające.
 24. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez i rozkład treningów oraz rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego.
 25. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk kompleksu sportowego podejmuje instruktor sportu lub animator, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk.
 26. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do administratora.
 27. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Dyrektor Szkoły

Kontakt w sprawie stadionu: Paweł Grejcz