Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022, poz.  367), ustalam, co następuje:

§ 1

Zawiesza się  prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 07 lutego 2022 r. do  20 lutego 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, z wyjątkiem zajęć praktycznych odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, zgodnie z planem zamieszczonym do wiadomości  uczniom oraz wychowawcom klas w dzienniku elektronicznym Librus.

§ 2

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełku, będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

§ 3

Konsultacje indywidualne lub grupowe z uczniami, którzy przystępować będą do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego, mogą odbywać się stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

§ 4

Wszystkie zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą stacjonarnie w szkole.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 11-2022 z dnia 04 lutego 2022 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jolanta Agata Opaluch
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku