Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022, poz. 186), ustalam, co następuje:

§ 1

Zawiesza się  prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 07 lutego 2022 r. do  27 lutego 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,  z wyjątkiem zajęć praktycznych odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku, zgodnie z planem  zamieszczonym do wiadomości  uczniom oraz wychowawcom klas w dzienniku elektronicznym Librus.

§ 2

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełku, będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

§ 3

Konsultacje indywidualne lub grupowe z uczniami, którzy przystępować będą do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego, mogą odbywać się stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

§ 4

Wszystkie zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą stacjonarnie w szkole.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 lutego 2022 r.

Jolanta Agata Opaluch
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022, poz.  367), ustalam, co następuje:

§ 1

Zawiesza się  prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 07 lutego 2022 r. do  20 lutego 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, z wyjątkiem zajęć praktycznych odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, zgodnie z planem zamieszczonym do wiadomości  uczniom oraz wychowawcom klas w dzienniku elektronicznym Librus.

§ 2

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełku, będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

§ 3

Konsultacje indywidualne lub grupowe z uczniami, którzy przystępować będą do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego, mogą odbywać się stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

§ 4

Wszystkie zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą stacjonarnie w szkole.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 11-2022 z dnia 04 lutego 2022 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jolanta Agata Opaluch
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r., poz. 824), ustalam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 07 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z zastrzeżeniem § 2 niniejszego zarządzenia.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zawiesza się prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 07 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, z wyjątkiem zajęć praktycznych odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zgodnie z planem lekcji: II mp, II mg, III c2, II Bp, II Bg, III B oraz zajęć praktycznych dla klas I TŻ, I OT, I G, I A, I B, II T, II Bg, II Gp, II Gg, II Ag, II OTg, II OTp, III T, IIIG, III OT, IIIA, III B odbywających się w szkole.

§ 3

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełku, będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 maja 2021 r.

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

mgr inż. Grażyna Ozorowska

Ełk, dnia 06 maja 2021 r.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnai 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam, co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam, co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 366), ustalam, co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 366), ustalam, co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam, co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam, co następuje:

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmnieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087), ustalam co następuje:

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 18700), ustalam, co następuje: