Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka dyplomowana p. Barbara Bielawska.
  2. Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedmedycznej mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój 34.
  3. Pielęgniarka pracuje codziennie w godzinach od 800 do 1400.
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz dentysta Jolanta Lenga, w gabinecie stomatologicznym w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Sikorskiego 5.
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
  7. Przed wizytą należy uzgodnić telefonicznie ze stomatologiem termin wizyty, nr telefonu do kontaktu: 518 410 399
  8. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych przez lekarza dentystę zawsze wymaga zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażonej na piśmie przed udzieleniem świadczenia.
  9. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się u wychowawców.