Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowiązują już od ponad dwudziestu lat.

Od 25 maja 2018 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe są związane nowymi przepisami unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”. Zastąpiło ono dotychczasową ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. RODO bazując na istniejących wcześniej rozwiązaniach prawnych, z jednej strony nakłada na szkoły i placówki oświatowe zupełnie nowe obowiązki, z drugiej zaś rezygnuje z części dotychczasowych wymogów, bądź je racjonalizuje.

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował niniejszy poradnik, aby pomóc dyrektorom szkół i placówek oświatowych w zapewnieniu przestrzegania nowych regulacji o ochronie danych osobowych. Poradnik jest kontynuacją materiału, który był wcześniej publikowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ramach Programu Edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Poradnik zawiera zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych. W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy RODO i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach. Poradnik odnosi się przede wszystkim do publicznych szkół i placówek oświatowych, jednakże w dużym stopniu może być też przydatny w pracy szkół i placówek niepublicznych.

Jeśli uważają Państwo, że warto, by przedstawiony materiał został rozbudowany o inne zagadnienia, zachęcamy do ich zgłaszania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Monitoring szkołyZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Ełku stosuje się monitoring wizyjny.
 2. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku przy ulicy 11 Listopada 24, tel. 87 621 69 32, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Kontakt z Inspektorem Danych w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku możliwy jest pod numerem tel. 87 621 69 92 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewniania bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 5. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
Danuta Wojtowicz

Załączniki:
Pobierz plik (klauzula informacyjna.pdf)Monitoring - klauzula informacyjna[ ]348 kB

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję , że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24, tel.: 87 621 69 92 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły Pani Danuta Wojtowicz.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku Panem Grzegorzem Linowskim możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej.
 6. Ponadto informuję, że:
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,
  • przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku
mgr inż. Danuta Wojtowicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora nr 74-2017
z dnia 19 października 2017 r.

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU

 

§ 1.

 1. Każdy ma prawo do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

§ 2.

 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do :
  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
  2. informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
  3. informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
  4. informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
  5. informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;
  6. informacje o zasadach i trybie działania organów.

§ 3.

 1. Nie udziela się dostępu do :
  1. informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
  2. informacji niejawnych;
  3. informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;
  4. informacji zawierających dane osobowe, chyba że po uprzednim zanonimizowaniu;
  5. informacji stanowiących tajemnicę skarbową;
  6. informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§ 4.

 1. Udostępnienie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku następuje poprzez:
  1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
  2. udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku; udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);
  3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku jest udostępniania na wniosek.
 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 74-2017.

§ 5.

 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

§ 6.

 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.
 2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielna niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.
 3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub , gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego , iż wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.
 7. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 8. Osobie / instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8.

 1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:
  1. wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
  2. dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;
  3. w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

§ 9.

Zmiany w regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

§ 10.

Regulamin obowiązuje z dniem podpisania, tj. 19 października 2017 r.