PROGRAM 
WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU

TECHNIKUM NR1

Wstęp

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka.

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny styl i sposób na życie.

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi.

Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach.

Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi niekorzystnych zjawisk w konkretnej sytuacji i grupie społecznej, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować.

W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów. Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą:

 • problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne,
 • opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na zajęcia lekcyjne,
 • kłopoty w samodyscyplinie,
 • powiększająca się liczba uczniów z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi,
 • powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji, hazard, bezrobocie, bieda) bądź tych, którzy funkcjonują
  w rodzinach zaburzonych (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, sieroctwo, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie)
 • problemy zdrowotne uczniów

Zadaniem szkoły jest prowadzenie ciągłej ewaluacji wskazanych zjawisk poprzez gromadzenie i przetrzymywanie dokumentacji badawczej, wywiadów wychowawczych oraz informacji na temat warunków społecznych i materialnych danej rodziny.

Poza już wskazanymi czynnikami indywidualnymi i społecznymi na jakość życia oraz sukces edukacyjny szkoły mają wpływ poszczególne czynniki ryzyka tj.:

 • kryzys autorytetów,
 • dostępność środków psychoaktywnych,
 • moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, itp.,
 • brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania,
 • brak właściwych wzorców rodzinnych,
 • naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane,
 • konflikty rówieśnicze
 • brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców rodzinnych,
 • niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet,
 • stres i niepowodzenia edukacyjne,
 • brak zdolności do kompensowania stresu,
 • brak nawyku aktywnego odpoczynku,
 • nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp.

Cele Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Cel główny:

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym.

 Cele szczegółowe:

 1. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów
 2. Stworzenie warunków do optymalnego rozwoju uczniów z trudnościami w nauce
 3. Rozwijanie kompetencji informatycznych- ochrona przed wpływem świata wirtualnego i mediów
 4. Kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 5. Kształtowanie postawy prozdrowotnej, życia bez używek i substancji odurzających
 6. Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich
 7. Wykształcenie postaw patriotycznych i budowanie szacunku dla kultury
 8. Zintegrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej
 9. Stworzenie warunków do rozwoju samorządności szkolnej
 10. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia
 11. Wykształcenie postaw obywatelskich, patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej
 12. Wyposażenie uczniów i rodziców w informacje o mechanizmach i następstwach sięgania po używki w młodym wieku
 13. Rozwijanie kompetencji czytelniczych
 14. Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole
 15. Wykształcanie postaw wrażliwości na innego człowieka
 16. Wypracowanie hierarchii wartości i poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 17. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu

Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmuje:

 • działalność wychowawczą
 • działalność profilaktyczną

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka.

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań niwelujących czynniki ryzyka. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw.

Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki:

profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc;

profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności;

Misja i wizja szkoły

 

Misja szkoły:

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

2. Wizja szkoły:

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Model absolwenta

 

Absolwent Zespołu Szkół nr 1 w Ełku jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

1)         jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

2)         czerpie radość z nauki;

3)         przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

4)         potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

5)         potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

6)         zgodnie współpracuje z innymi;

7)         jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

8)         jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

9)         rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

10)       dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

11)       potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla technikum (Dz. U. z 2018 r. poz. 467).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017 poz. 1580);

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).

Statut Szkoły

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami.

Stan prawny z dnia 1.09.2021 r.

SFERA SPOŁECZNA

OBSZAR: BUDOWANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

Cel:

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią.

Prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych.

Profilaktyka zachowań ryzykownych.

Intensyfikacja wspólnych (przy współpracy rodziców i nauczycieli) działań wychowawczych.

Kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenie sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych.

Tworzenie tradycji i więzi ze szkołą.

Budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów.

Przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania.

Budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły.

Zadanie

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin oraz częstotliwość

Organizacja

systemu

działań

szkoły

ograniczających

zjawiska

niepożądane.

2.Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

1.Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami, prawami i obowiązkami.

2. Sporządzenie kontraktu klasowego i jego ewaluacja.

3. Przypomnienie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

4. Diagnozowanie sytuacji zagrożenia.

wychowawcy

pedagog

wrzesień

Wspomaganie ucznia w identyfikacji problemu wagarowania i ukazywanie skutków wagarowania.

2.Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

1. Zapoznanie uczniów z zasadami rozliczania i usprawiedliwiania nieobecności.

2. Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach lekcyjnych.

3. Sporządzanie kontraktów z pedagogiem.

4. Indywidualne rozmowy z uczniami wagarującymi i ich rodzicami

5. Bieżące reagowanie na nieobecność uczniów.

6. Zapoznanie uczniów z procedurą postępowania w przypadku niespełnienia obowiązku nauki.

wychowawcy

wszyscy nauczyciele, pedagog

cały rok

Pedagogizacja rodziców z zakresu problematyki wychowawczej.

 

 

1.Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

1. Edukacja rodziców –prelekcje na tematy:

- „Komunikacja w rodzinie”

-„Role w rodzinie”

przedstawiciel KPP

maj

Uświadomienie korzyści wynikających z prawa w codziennym życiu.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

1. Pogadanki o podstawach prawa na zajęciach z wychowawcą prowadzone przez prawnika lub z wykorzystaniem ministerialnego poradnika internetowego „ Przychodzi uczeń do prawnika…”: korzyści wynikające ze znajomości prawa w życiu codziennym, gdzie można otrzymać pomoc prawną, prawa ucznia, prawa konsumenta, zawieranie umów, najważniejsze akty prawne, postępowania administracyjne, cywilne, karne

wychowawcy, radca prawny

grudzień

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska.

2.Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

1.Lekcje wychowawcze na temat kultury, szacunku dla innych. 2.Pogadanki na temat panujących w szkole zasad i norm postępowania.

3.Pogadanki na temat budowania szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły

4. Spotkanie z przedstawicielem Policji- edukacja prawna -,,Prawne uwarunkowania demoralizacji i przestępczości nieletnich’’

wychowawcy

przedstawiciel KPP

styczeń

cały rok

Budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

4.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

1. Przeprowadzenie lekcji nt. procedur postępowania w przypadku zachowań ryzykownych, przemocowych, agresywnych oraz innego rodzaju sytuacjach kryzysowych

2. Pogadanki na temat przemocy na godzinie z wychowawcą. Kształtowanie postawy zrozumienia i życzliwości wobec innych i odpowiedzialności za siebie i innych.

4. Przygotowanie spisu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku, kiedy jest się ofiarą lub świadkiem przemocy i wyeksponowanie informacji w gablocie szkolnej.

   

Zapewnienie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

4.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

1.Przeprowadzenie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy.

2.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniami i opiniami– indywidualne konsultacje i porady dla wychowawców i nauczycieli.

3.Udzielanie bieżącego wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

4.Wskazanie rodzicom instytucji pomocowych.

5.Udział w programie społecznym „WspieraMy relacje” fundacji Chrońmy dzieci (zapoznanie nauczycieli i rodziców z materiałem szkoleniowym ukierunkowanym na wspieranie dziecka przeżywającego trudności po doświadczeniach związanych z pandemią).

6.Objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych.

7.Zwracanie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego obawą przed porażką w grupie rówieśniczej.

8. Przeprowadzenie przez wychowawców zajęć w temacie: „Depresja. Rozumiesz- pomagasz. „

9.Lekcje wychowawcze w temacie: „Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Młodzieżowa moda czy wołanie o pomoc?” a jeżeli w klasie jest zauważony problem przez wychowawcę- pedagogizacja rodziców na wywiadówce

Pedagog

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

Cały rok

Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły.

2.Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

1. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. Ćwiczenie właściwych zachowań podczas alarmu przeciwpożarowego.

2. Aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli we wszystkich rejonach szkoły.

3. Lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą, przeciwdziałania przemocy i agresji oraz sposobów obrony przed stalkingiem?

nauczyciel edb, wszyscy nauczyciele,

dyrektor, wicedyrektor,

nauczyciele

wychowawcy

wrzesień

cały rok

cały rok

 

OBSZAR: BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI OCHRONY PRZED CYBERPRZEMOCĄ

Cele: OBSZAR: CYBERPRZEMOC

Cele:

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu nowej technologii komunikacyjnej na terenie szkoły lub poza nią.

Uświadomienie młodym ludziom, ich opiekunom oraz nauczycielom czym jest przemoc elektroniczna i jak należy się przed nią chronić.

Wskazanie młodzieży źródeł pomocy i wsparcia oraz konsekwencji, jakie ponosi osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej.

Kształtowanie umiejętności reagowania w przypadku doświadczania przemocy od innych osób oraz w sytuacji bycia świadkiem stosowania przemocy wobec innego człowieka.

Kształtowanie postawy absolutnej niezgody na widoczne przejawy agresji w najbliższym otoczeniu i odważnego reagowania na nie.

 

Priorytet MEN

Zadanie

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin oraz częstotliwość

1.      Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

2.       

Uświadomienie uczniom konsekwencji stosowania cyberprzemocy (cyberbullingu), dla sprawcy i dla ofiary, podkreślanie roli koleżeństwa i współpracy w zespole klasowym

Krótki wykład uświadamiający zarówno konsekwencje stosowania cyberprzemocy (cyberbullingu) wobec innych, jak i bycia bierną ofiarą tego typu agresji

wychowawcy

wrzesień, jedna z pierwszych lekcji z wychowawcą

(klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

3.      Priorytet 4

Wskazanie na konieczność przestrzegania tzw. higieny cyfrowej przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych typu smartfon

Krótki wykład zachęcający do stosowania higieny cyfrowej (Digital Wellbeing) opartej o dane ze statystyk użycia urządzenia elektronicznego, zapobiegającej nadmiernemu uzależnieniu korzystającego. Wskazanie na konieczność przestrzegania określonych zasad korzystania ze smartfonu w szkole

wychowawcy

wrzesień, jedna z pierwszych lekcji z wychowawcą

(klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

4.      Priorytet 4

Zaznajomienie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania komunikatorów internetowych

Pogadanka na lekcji z wychowawcą dotycząca: - nierozsądnego korzystania z Facebooka, Twittera, itd., w tym umieszczania własnych zdjęć mogących prowokować np. do szantażu, hejtingu, stalkingu

wychowawcy

październik (klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

Priorytet 4

Przeprowadzenie zajęć dotyczących sposobów obrony przed niebezpiecznymi treściami z Internetu

Pogadanka na lekcji z wychowawcą dotycząca: - niebezpieczeństw związanych z pornografią (szczególnie ukazującą przemoc, wykorzystywanie dzieci i zwierząt),

- materiałów zawierających m.in. treści faszystowskie, rasistowskie i nawołujących do nienawiści

wychowawcy

listopad, (klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

Priorytet 4

Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z lekkomyślnego użytkowania Internetu

Pogadanka na lekcji z wychowawcą dotycząca:

- konsekwencji finansowych lekkomyślnego korzystania z tzw. dialerów, tj. połączeń z nr 0-700,

- korzystania z tzw. „okazji cenowych” za którymi może kryć się oszustwo lub towar pochodzący z kradzieży,

- lekkomyślnego podawania danych wrażliwych, np. numerów kont, haseł, pinów, adresów, itd.

wychowawcy

grudzień, (klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

Priorytet 4

Zwiększanie wiedzy rodziców i opiekunów na temat cyberprzemocy (cyberbullingu), prewencji oraz reagowania w przypadku pojawienia się zagrożenia oraz skutków dla psychiki młodego człowieka

Spotkanie psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z rodzicami podczas wywiadówki ogólnoszkolnej

pedagog szkolny

grudzień (przy okazji wywiadówki informującej o zagrożeniach ocenami ndst na 1 półrocze)

Priorytet 4

Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z lekkomyślnego użytkowania Internetu

Pogadanka na lekcji z wychowawcą dotycząca:

- włamań do komputera przez hakerów,

- ryzyka ściągnięcia wirusów, Trojanów i innych programów szpiegowskich, zwłaszcza przy pobieraniu tzw. darmowych programów lub gier,

- nielegalnego kopiowania, filmów, muzyki, obrazów, gier itd., lekceważąc prawa autorskie

wychowawcy

styczeń, (klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

Priorytet 4

Zapoznanie uczniów z rodzajami przestępczości internetowej i sposobami ochrony przed nią

Spotkanie przedstawiciela policji z uczniami klas pierwszych w auli szkolnej

pedagog szkolny

luty (klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

Priorytet 4

Przeprowadzenie zajęć dotyczących sposobów obrony przed stalkingiem

Pogadanka na lekcji z wychowawcą

wychowawcy

marzec, (klasy pierwsze, raz w cyklu kształcenia)

SFERA FIZYCZNA

 OBSZAR: ZDROWIE I WOLNOŚĆ OD UZALEŻNIEŃ

Cele:

Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych i środków zastępczych przez uczniów.

Zapobieganie łamaniu przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań.

Uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie dla prawidłowego funkcjonowania.

Poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się.

Kształtowanie właściwych postaw związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia.

Priorytety MEN

Zadanie

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin oraz częstotliwość

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Propagowanie aktywnego wypoczynku.

1. Pogadanki na temat organizacji czasu wolnego oraz zalet aktywnego wypoczynku

2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia - warsztaty dla uczniów.

3. Lekcje wf: Korzyści z uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

4. Lekcje wf: Jak zadbać o odpowiednią dawkę ruchu podczas pandemii

wychowawcy I-V

nauczyciele wf

cały rok

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Kształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu.

1. Realizacja programu „ Debata'' podczas godzin wychowawczych. Omówienie zagadnień dotyczących:- szkodliwości działania alkoholu,- przyczyn sięgania po alkohol,

- skutków nadużywania alkoholu,

- wpływu alkoholu na życie emocjonalne,

- sposobów odmawiania bez obawy przed odrzuceniem

- pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom - instytucje wspierające.

wychowawcy

pedagog

listopad-grudzień

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Pedagogizacja rodziców
w zakresie profilaktyki uzależnień.

1. Warsztaty dla rodziców z profilaktyki uzależnień:

 

 Mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia.

pedagog

luty

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Uświadomienie zagrożeń
wynikających z uzależnienia
od marihuany.

 

1. ”Asertywność. Odmawiam - nie ranię” zajęcia z pedagogiem.

2 Zorganizowanie warsztatów dla uczniów z zakresu uzależnień.. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

Pedagog

wychowawcy

listopad- marzec

cały rok

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji

palenia papierosów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zorganizowanie akcji:

- Dzień bez papierosa;

- Konkurs na plakat o szkodliwości palenia tytoniu

2. Przekazanie danych o szkodliwości palenia na godz. wychowawczych.

3. Lekcja wychowawcza dotycząca kształtowania postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

4. Ćwiczenie odmowy palenia papierosów podczas zajęć z wychowawcą.

5. Lekcja wychowawcza- „ E – papierosy – szkodliwy nałóg czy zdrowa alternatywa dla palenia ?

nauczyciel biologii

i pielęgniarka szkolna

wychowawcy

listopad

maj

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Dostarczenie uczniom wiedzy
z zakresu zagrożeń wynikających z ryzykownych zachowań, zaniedbań zdrowia fizycznego i psychicznego

1. Warsztaty w zakresie m.in. przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych.

2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców na tablicy ogłoszeń.

3. Rozszerzenie oferty zajęć

pozalekcyjnych w celu podniesienia samooceny uczniów.

4.Spotkanie z psychologiem. Gdy młode życie staje się koszmarem czyli depresja wśród nastolatków

zwiększenie wiedzy uczniów na temat depresji.

Komenda Powiatowa Policji

pedagog i wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

Kwiecień

cały rok

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Pedagogizacja nauczycieli
w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zagrożeń płynących z używania substancji psychoaktywnych przez uczniów.

1. Przeprowadzenie wśród nauczycieli i wychowawców szkolenia zwiększającego ich wiedzę na temat zagrożeń środkami psychoaktywnymi.

2. Zapoznanie nauczycieli z dostępnymi narzędziami profilaktycznymi.

pedagog

październik

. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Profilaktyka onkologiczna.

1. Akademia czerniaka – "Znamię – znam je’"

2. Spotkanie z pielęgniarką – nauka samobadania piersi - program ,,Różowa wstążeczka.’’

3. Wizualizacja treści dotyczących chorób nowotworowych na tablicy informacyjnej.

4. Objęcie programem klasy I Wybierz Życie . Pierwszy krok 

nauczyciel biologii

i pielęgniarka szkolna, wychowawcy

październik- luty

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Zdrowie fizyczne i psychiczne zależne od odżywiania.

1. Spotkanie z dietetykiem nt. zaburzeń odżywiania – Zasady prawidłowego żywienia – jak pomóc osobom z bulimią i anoreksją?

2.Nawyki żywieniowe a otyłość

wychowawcy

psycholog PPP

maj

SFERA PSYCHICZNA

OBSZAR: BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE I KSZTAŁTOWANIE ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ.

Cel:

Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Budowanie pewności siebie i odkrywanie własnej osobowości.

Budowanie zaradności życiowej.

Tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole.

Poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanie.

Zadanie

Priorytety MEN

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialny

/realizujący

Termin oraz częstotliwość

Integracja klasy. Kształtowanie

pozytywnych

relacji

z rówieśnikami.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

1. Zajęcia integracyjne w kl I.

2. Sporządzenie kontraktu klasowego.

3. Wzmacnianie więzi w społeczności klasowej i szkolnej poprzez organizowanie:

·         wycieczek, wyjść

·         kuligów,

·         ognisk,

·         zawodów sportowych,

·         imprez okolicznościowych,

·         wigilii klasowych

·         studniówek

4.Spotkania uczniów z wychowawcą i rodzicami.

5. Pogadanki na godzinach z wychowawcą nt utrzymania prawidłowych relacji w grupie.

pedagog

wychowawcy I-IV

n-le wf

wychowawcy

wychowawcy

wrzesień

cały rok

cały rok

w zależności od potrzeb

Odkrywanie siebie i nabywanie umiejętności porozumiewania się z innymi.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 

1.Spotkania pedagoga z uczniami:

Przeprowadzenie zajęć nt. samopomocy i pomocy rówieśniczej.

·         Warsztaty dla uczniów - Sposoby rozwiązywania konfliktów.

2. Prowadzenie zajęć z uczniami na temat skutecznych metod i technik uczenia się.

wychowawcy kl.I-III

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

cały rok

Kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 

1.Propagowanie i promowanie osiągnięć uczniów (naukowych, sportowych, artystycznych) na stronie internetowej szkoły, w kronice szkoły, na Facebooku, w mediach lokalnych.

2.Budowanie poczucia własnej wartości – godziny wychowawcze.

wychowawca/pedagog

cały rok

Budowanie postaw asertywnych

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 

1.             Zajęcia warsztatowe z asertywności podczas godzin z wychowawcą

2.              Lekcje wychowawcze dotyczące kształtowania umiejętności wyrażania własnego zdania w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych.

·         Kształtowanie umiejętności obrony własnych praw w sytuacjach społecznych.

pedagog

wychowawcy

klas II-III

Cały rok

Kształtowanie właściwej postawy
w społeczności lokalnej.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

1.Zasady savoir vivre – warsztaty.

2.Podejmowanie tematyki dotyczącej zasad zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach oraz stosownego ubioru.

wychowawcy

kl. I-II

wszyscy nauczyciele

Cały rok

Budowanie zaradności życiowej.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 

1.Zajęcia z doradztwa zawodowego – planowanie kariery zawodowej.

2. Nauka opanowania stresu bądź wykorzystania sytuacji stresowych na swoją korzyść.

 3. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów i reagowanie w sytuacjach trudnych.

  zapoznawanie uczniów z metodami radzenia sobie ze stresem;

 zapoznanie uczniów z technikami relaksacyjnymi;

wychowawcy

wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy

wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy

Cały rok

Budowanie świadomości finansowej.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 

1.Pogadanka (wskazana z udziałem eksperta finansowego) , która podniesie poziom wiedzy na temat produktów finansowych, znajomości funkcjonowania pieniądza, zakładania kont bankowych, zaciągania kredytów, kart kredytowych i sposobu ich wykorzystania.

2. Umiejętne zarządzanie pieniądzem, przemyślany sposób wydawania oszczędności.

3. Instrumenty oszczędzania na rynku finansowym.

4. Zadłużenie z głową- jak nie wpaść w spiralę zadłużenia.

Wychowawcy

Cały rok

Nauka samodzielnego podejmowania aktywności/ inicjatywy.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

1.Współpraca samorządów klasowych z Samorządem Uczniowskim.

2. Udział i organizowanie szkolnych akcji i przedsięwzięć.

Wychowawcy,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Cały rok

Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą

 

 

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

1. Wpływ pandemii na nasze życie.

2. Czy dostrzegamy różnice świata przed pandemią i teraz.

3. Gdzie uzyskamy pomoc?

Wychowawcy

Cały rok

2. OBSZAR: BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ

Cele:

Kształtowanie świadomości obywatelskiej.

Kształtowanie patriotyzmu lokalnego.

Pielęgnowanie tradycji narodowych.

Kształtowanie samorządności.

Dbałość o używanie poprawnej polszczyzny.

Rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro.

Wskazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych.

Wskazywanie właściwej postawy podczas obchodów świąt państwowych i szkolnych.

Poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce.

10.Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej

i państwowej.

Zadanie

Priorytety MEN

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin oraz częstotliwość

Uświadomienie istoty przynależności do narodu.

Wychowanie do wartości

 i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych)

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

1.Pogadanki na zajęciach z wychowawcą na temat:

1)kim jest współczesny patriota, jak się zmienił obraz postrzegania patriotyzmu na przestrzeni lat?

2)polskie symbole narodowe - aktualne czy przestarzałe?

3)za co cenimy nasz kraj i Polaków?

4)miejsce Polski w Europie i Unii Europejskiej.

2. Współpraca z Muzeum Historycznym w Ełku. Wyjście do Muzeum Historycznego.

3. Realizacja projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej

4. Akcja: “ Pamiętamy”- sprzątanie grobów żołnierzy.

4.Pogadanki na temat obowiązków względem Ojczyzny w ramach realizacji przedmiotu wos oraz historia i społeczeństwo.

5.Pogadanki na zajęciach z wychowawcą dotyczące sylwetek wielkich Polaków

( artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).

6.Przygotowanie gazetki klasowej o wybranym wielkim Polaku.

7. Wycieczki do muzeów, galerii, teatru i kina .

8. Lekcje muzealne

wychowawcy,

nauczyciele historii i społeczeństwa

nauczyciele historii - Joanna Gaworska, Anna Nawacka,

wychowawcy

A. Łukaszewicz

K. Mosiej

Opiekun SU –Beata Czaplicka, wychowawcy

wychowawcy, nauczyciele historii

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

zgodnie z planami wychowaw-czymi klas

rok szkolny

I semestr

październik/ listopad

październik/

listopad

cały rok

listopad

zgodnie z planami wychowaw-czymi klas

zgodnie z planami wychowaw-czymi klas

Budowanie więzi narodowo – kulturowej.

Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych)

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

1.Organizowanie w szkole uroczystości:

1)Uroczyste rozpoczęcie roku

szkolnego

2)Narodowe Święto Niepodległości,

3)Święto Konstytucji 3 Maja,

4)Dzień Edukacji Narodowej,

6)Wigilia,

7)Mikołajki,

8)Dzień Pamięci Żołnierzy

Wyklętych,

9)”Pamiętamy o Katyniu i Smoleńsku”,

10)Uroczyste zakończenie roku

szkolnego

Chętni nauczyciele

cały rok, zgodnie z planem pracy szkoły

 

2.Wykonanie gazetek okolicznościowych, upamiętniających ważne wydarzenia.

W.Rowińska

M.Czaplicka

cały rok

3.Przygotowanie uczniów

do aktywnego uczestnictwa

w konkursach lokalnych, wojewódzkich i krajowych

 związanych z poprawną polszczyzną oraz historią naszego kraju, konkursach krasomówczych

i recytatorskich;

nauczyciele

j. polskiego i historii, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy

zgodnie z planem pracy szkoły oraz bieżącą ofertą innych szkół i instytucji

 

4. Zapoznanie uczniów z literaturą narodową odpowiednią dla ich stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.

nauczyciele poloniści, bibliotekarze

oraz wychowawcy

cały rok

5.Kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur poprzez przygotowanie prezentacji na temat kultury wybranego narodu.

wychowawcy

cały rok

6.Udział przedstawicieli szkoły w lokalnych uroczystościach oraz wystawienie pocztu sztandarowego z okazji rocznic narodowych i uroczystości szkolnych.

opiekun pocztu sztandarowego

zgodnie z kalendarzem imprez

Promowanie działań w społeczności lokalnej.

 

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

1.Promowanie przez nauczycieli aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

wychowawcy

cały rok

 

Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych)

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

2.Pogadanka na zajęciach z wychowawcą o dorobku kulturowym regionu i jego wpływach na kraj. Przedstawienie sławnej osoby, powiązanej z lokalną miejscowością czy wydarzeń, które odgrywały się na naszym terenie.

wychowawcy

zgodnie z planem pracy wychowaw-czej

4.Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej.

wychowawcy

cały rok

5.Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły – J. Śniadeckiego i patrona stadionu lekkoatletycznego – K. Skolimowskiej

wychowawcy kl.1

listopad, czerwiec

6.Organizowanie promocji szkoły, udział uczniów w Dniu Otwartej Szkoły oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

nauczyciele, uczniowie

marzec- maj

7.Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta, przedstawicielem policji, straży miejskiej, wojskowej komendy uzupełnień.

nauczyciele edb, przedsiębiorczości

zgodnie z planem pracy szkoły

Samorządność uczniów.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

1.Zorganizowanie wyborów

do Samorządu Uczniowskiego. Prowadzenie kampanii wyborczej.

opiekun SU

wrzesień

2. Zachęcanie uczniów do angażowania się w prace Samorządu Uczniowskiego i inne formy aktywności na terenie szkoły.

Wychowawcy,

opiekun SU

cały rok

3.Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami.

wychowawcy

październik

4.Prowadzenie przez uczniów strony internetowej na portalu Facebook

opiekun SU, uczniowie

cały rok

Angażowanie rodziców/opiekunów uczniów w życie szkoły.

 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

1.Zachęcanie rodziców /opiekunów uczniów do uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i wyjściach kulturalnych.

wychowawcy

cały rok

 

 

2.Organizowanie na wywiadówkach szkolnych pogadanek z rodzicami na temat prawidłowych relacji i postaw krzewionych w rodzinie ucznia oraz budowaniu świadomości narodowej uczniów.

wychowawcy

zgodnie z terminarzem wywiadówek szkolnych

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

 

Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych)

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

2. Konkursy językowe

3. Wirtualne zwiedzanie zabytków Europy

Wychowawcy

nauczyciele języków obcych

wychowawcy

zgodnie z planami wychowaw-czymi klas

zgodnie z planem pracy szkoły

zgodnie z planami wychowaw-czymi klas

SFERA AKSJOLOGICZNA

 

OBSZAR: WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

 

Cele:

Wychowanie młodzieży w duchu systemu wartości pielęgnowanego przez wiele pokoleń Polaków.

Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Kształtowanie gotowości do świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania za nie.

Kształtowanie umiejętności kierowania się etyką w podejmowaniu decyzji i w relacjach z innymi. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz umiejętności niesienia im pomocy.

Budowanie klimatu bezpiecznej i przyjaznej szkoły przy współudziale uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

Rozumienie roli rodziny w życiu osobistym człowieka, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Rozwijanie postaw dojrzałych, odpowiedzialnych i aktywnych ludzi zachowujących jedną i tę samą moralność w życiu indywidualnym i publicznym.

Ugruntowanie wiedzy na temat ochrony klimatu oraz podniesienie świadomości, jak bardzo konsumpcyjny tryb życia wpływa na zmiany klimatyczne. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

Zadanie

Priorytety

MEiN

Sposób i forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin oraz częstotliwość

Diagnoza preferowanych przez uczniów wartości.

 

1.Badanie ankietowe diagnozujące posiadane wartości.

pedagog szkolny, zespół ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

wrzesień,

czerwiec

2. Sporządzenie analizy uzyskanych wyników.

j.w

 

3. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

j.w

 

Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu wartości oraz metod ich pielęgnowania w młodym człowieku.

Wychowanie do wrażliwości naprawdę

i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

1. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą nauczania wartości

(np. „Z dzieckiem w świat wartości” Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej).

dyrektor szkoły, koordynator WDN

zgodnie z kalendarzem WDN

2. Udział w szkoleniach proponowanych przez PCPP-P w Ełku, MODN i innych z zakresu kształtowania i pielęgnowania wartości.

j.w

j.w.

Zwiększenie świadomości w temacie wychowania do wartości przez rodzinę. Uświadomienie rodzicom ich kluczowego znaczenia w edukacji.

 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

1. Działania edukacyjne dla rodziców zwiększające ich kompetencje wychowawcze (np. warsztaty organizowane przez PCPP-P w Ełku w ramach Klubu Rodzica, pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek szkolnych)

pedagog szkolny, wychowawcy

zgodnie z kalendarzem szkoleń PCPP-P, planem pracy pedagoga szkolnego, terminarzem wywiadówek

2. Spotkania z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

j.w

j.w

3. Upowszechnianie materiałów informacyjnych i pozycji książkowych.

j.w

j.w

4.Udział w projekcie „Edukacja dla rodziny –wzmocnienie roli szkół w rzeczywistym przygotowaniu młodzieży do życia w rodzinach”

j.w

wrzesień-czerwiec

5.Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych i telefonicznych oraz przez e-dziennik Librus.

wszyscy nauczyciele

 cały rok szkolny

 Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym.

Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro.

1. Przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat:

·         szacunku

·         uczciwości

·         odpowiedzialności

·         sprawiedliwości

·         tolerancji

·         mądrości.

wychowawcy,

pedagog szkolny,

psycholog

zgodnie z planami wychowawczymi klas

2. Zajęcia z psychologiem lub pedagogiem szkolnym

(ćwiczenie w uczniach umiejętności refleksyjnego podejścia do własnych zachowań, wyborów i postaw).

pedagog szkolny,

wychowawcy

zgodnie z planami wychowawczymi klas

3. Wyjścia do kina, na przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy, spotkania z pisarzami.

nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy

cały rok

4.Realizacja projektów:

„ Noc bibliotek” oraz „Bookcrossing” oraz innych projektów edukacyjnych

nauczyciele bibliotekarze

październik,

czerwiec

Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

1. Podejmowanie tematyki rodziny na godzinie wychowawczej, religii oraz przedmiotach humanistycznych.

wychowawcy,

nauczyciele religii i języka polskiego

Zgodnie z planami wychowawczymi klas i planami wynikowymi

3. Prelekcje na temat profilaktyki zachorowań na AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową.

pielęgniarka szkolna

nauczyciel biologii

grudzień

4. Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS.

pielęgniarka szkolna

nauczyciel biologii

grudzień

5. Lekcje dotyczące

konsekwencji wczesnego współżycia i metod regulacji poczęć w ramach gzw i lekcji

biologii.

wychowawcy,

nauczyciel biologii,

pielęgniarka

zgodnie z planem wynikowym z biologii oraz planami wychowawczymi

 Pielęgnowanie

wartości

chrześcijańskich

 i religijnych

tradycji.

 

1.Realizacja wychowania katolickiego w szkole przez:

- obecność znaków, czasopism religijnych, dostępność do Pisma Świętego

- udział w uroczystościach religijnych

- organizowanie spotkań opłatkowych

- możliwość modlitwy wspólnotowej

- udział w rekolekcjach, pielgrzymkach i innych formach duchowego przeżywania i kształtowania wiary

2. Udział w olimpiadach o tematyce religijnej.

nauczyciele religii

cały rok szkolny

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój osobisty i intelektualny.

Stymulowanie młodzieży do poszukiwania własnej drogi rozwoju.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności- rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

1. Prelekcje dotyczące zależności między stylem życia i prawidłowym funkcjonowaniem organizmu a zdolnością uczenia się.

pielęgniarka szkolna,

pedagog szkolny

cały rok szkolny w zależności od potrzeb

2. Podejmowanie tematyki profilaktyki zdrowotnej na lekcjach biologii.

nauczyciel biologii

zgodnie z planami wynikowymi

3. Lekcje wychowawcze na temat technik skutecznego uczenia się (np. e-lekcja pt. „Pamięć doskonała- mnemotechniki”).

wychowawcy

zgodnie z planami pracy wychowawczej

4. Przeprowadzenie diagnozy pod kątem indywidualnych stylów uczenia się.

doradca zawodowy

wrzesień-październik

5. Spotkania z doradcą zawodowym dotyczące rozwijania własnego potencjału.

doradca zawodowy

zgodnie z planami wychowawczymi klas

6. Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia słabego oraz zdolnego.

wszyscy nauczyciele

cały rok

7. Organizowanie zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania.

wszyscy nauczyciele

cały rok

8. Motywowanie do udziału w konkursach i olimpiadach

wszyscy nauczyciele

cały rok

Kształtowanie aktywnej, altruistycznej postawy i otwartości na potrzeby innych (wolontariat).

 

Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

1. Organizowanie zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

j.w

j.w.

2. Godziny z wychowawcą na temat empatii i altruizmu.

wychowawcy

zgodnie z planami wychowawczymi klas

3. Działania Szkolnego Koła Caritas i Samorządu Uczniowskiego. Udział w akcjach:

·         Szlachetna paczka

·         Zbiórki żywności

·         Akcje pomocy dla zwierząt

·         Współpraca ze stowarzyszeniem „Onkoludki”

·         Organizowanie kiermaszy świątecznych na cele charytatywne.

opiekun Szkolnego Koła Caritas

opiekun Samorządu Szkolnego

nauczyciel przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu

zgodnie z planem pracy SKC oraz SU

Edukacja ekologiczna mająca na celu kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego.

 

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

1.Lekcje wychowawcze na temat dbałości o klimat i środowisko naturalne,

segregowania śmieci, oszczędzania wody, zmniejszenia konsumpcji, alternatywnych źródeł energii, gatunków zagrożonych wyginięciem itp.

wychowawcy

zgodnie z planami wychowawczymi klas

2.Gazetki tematyczne związane z ochroną klimatu.

wychowawcy

cały rok

3.Zbiorka surowców wtórnych:

baterii, makulatury, nakrętek

wychowawcy,

opiekun SU,

nauczyciel biologii

cały rok

4.Udział w akcjach: „Sprzątanie Świata” oraz „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”

nauczyciel biologii, geografii

wychowawcy

wrzesień, kwiecień

5.Udział w ogólnopolskich i miejskich akcjach związanych z ekologią i ochroną środowiska.

nauczyciel biologii, geografii,

wychowawcy

cały rok

6.Obchody Dnia Ziemi

nauczyciel biologii, geografii

wychowawcy

kwiecień

7.Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej

Katarzyna Mentel-Dąbrowska

Joanna Gaworska

Beata Bednarowicz

Monika Cebelińska

listopad

8.Realizacja projektu CEO- „Ekologiczna szkoła”

nauczyciel biologii

wrzesień-czerwiec

 

 

9.Sesja popularno- naukowa “Partnerstwo w ekologii- żywność, budownictwo, architektura krajobrazu”

Iwona Piaścik

Justyna Kułakowska

Paula Kalińska

II sem.

 

 

10.“Po co być eko?” - realizacja innowacji pedagogicznej na zajęciach z wychowawcą w klasie 3Gg

Joanna Gaworska

wrzesień-kwiecień

.

 

W rankingu Techników na rok 2021 ogłoszonym przez portal edukacyjny Perspektywy, Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku znalazło się wśród najlepszych techników w województwie warmińsko-mazurskim.

Misja Szkoły:

 1. Szkoła realizuje misję zawartą w następującym sformułowaniu: Stwarzać możliwości, rozwijać uzdolnienia, wyrównywać szanse.
 2. Szkoła zabiega o to, aby każdy absolwent szkoły niższego szczebla, który spełnia kryteria określone odrębnymi przepisami, mógł podjąć naukę w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku i rozwijać tu swoje uzdolnienia oraz kształtować zgodnie ze swymi aspiracjami szanse życiowego powodzenia.

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku to szkoła ponadpodstawowa, w skład której wchodzą dwa typy szkół: Technikum nr 1 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Ełku.

W Technikum nr 1 kształcimy w pięciu zawodach, takich jak:

 • technik architektury krajobrazu,
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • technik organizacji turystyki,
 • technik technologii żywności,

W Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 kształcimy w zawodzie:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • a także uczniów młodocianych w zawodach:
  • blacharz samochodowy
  • cukiernik
  • fotograf
  • fryzjer
  • lakiernik
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • monter sieci
  • instalacji i urządzeń sanitarnych
  • murarz – tynkarz
  • piekarz
  • sprzedawca
  • stolarz.

ZS nr 1 w Ełku posiada 31 sal lekcyjnych wyposażonych w komputery i projektory multimedialne z podłączeniem do Internetu, w tym:

 • 17 sal do przedmiotów ogólnokształcących
 • 14 pracowni zawodowych
 • 2 pracownie laboratoryjne (chemiczna i analizy żywności).

Pracownie zawodowe wyposażone są w specjalistyczną bazę dydaktyczną, komputery i specjalistyczne oprogramowanie do danego zawodu, dzięki czemu szkoła ma uprawnienia do bycia ośrodkiem egzaminacyjnym dla egzaminów zawodowych, w których odbywa się kształcenie.

Na bogatą bazę szkoły składają się także 2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe oraz boisko wielofunkcyjne. Stadion lekkoatletyczny posiada sprzęt sportowy do uprawiania różnych dyscyplin lekkoatletycznych.

Szkoła systematycznie modernizuje i wzbogaca swoją bazę techniczną w sprzęt specjalistyczny służący do kształcenia zawodowego.

 • W latach 2014-2015 zakupiono sprzęt dydaktyczny w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”.
 • W roku szkolnym 2016/2017 doposażono pracownie zawodowe w sprzęt specjalistyczny w ramach realizacji projektu "Zawodowcy na start", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łącznie wydano na ten cel ponad 700 000 zł.

Pracownia do kształcenia w zawodzie technik geodeta

 • jest 15 stanowiskowa
 • wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie EWMAPA, C- Geo, WinKalk
 • oraz sprzęt pomiarowy: planimetr, tachimetry elektroniczne, teodolity, niwelatory i odbiorniki GPS.

Pracownia do kształcenia w zawodzie technik technologii żywności posiada sprzęt specjalistyczny do wykonywania analiz żywności taki jak:

 • refraktometry
 • polarymetry
 • piknometry
 • spektrometry
 • cukromierze
 • wagi
 • wirówkę
 • itp.

Pracownia do kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki posiada:

 • komputery
 • stanowiska multimedialne
 • wizualizer
 • kasę fiskalną
 • laptopy
 • telewizor
 • tablety
 • tablicę interaktywną
 • projektor oraz oprogramowanie Kameleon CRM

Pracownie do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu posiada:

 • projektor
 • ekran
 • aparat fotograficzny
 • kamerę
 • dalmierz
 • wideoprojektor
 • laptopy
 • oraz oprogramowanie Gardenphilia.

Pracownie do projektowania i kosztorysowania w zawodzie technik budownictwa posiadają: 

 • laptopy i komputery
 • oraz oprogramowanie AutoCad, Norma PRO

Szkoła posiada również specjalistyczny sprzęt do badań chemicznych:

 • refraktometr
 • spektrometr
 • dygestorium
 • termostat
 • analizator
 • tlenomierz
 • konduktometr
 • pipety automatyczne
 • zestawy laboratoryjne
 • destylator.

Walentynki Jacek 01614 lutego 2019 r. biblioteka szkolna uroczyście obchodziła Dzień Walentynek. W tym celu zostały przygotowane lizaki z cytatami o miłości z różnych dzieł literackich oraz słodkie różyczki.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników.

 • Kiedy wchodzisz na naszą stronę, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 • Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Możemy również korzystać z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 • Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 • Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 • W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 • Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszej stronie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Od 22 marca 2013 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa Prawo Telekomunikacyjne, nakładająca na wszystkich właścicieli serwisów internetowych obowiązek informowania na stronie internetowej o używaniu przez dany serwis plików cookie (tzw. ciasteczek). PODSTAWA PRAWNA: Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) z poźn. zm.

zs1 logo 125
Szkoła na przestrzeni lat

zs1 elk logo favicon
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.