2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1
piktogram women

Danuta Wojtowicz

Dyrektor Szkoły

kontakt
piktogram women

Mariola Stefańska

Wicedyrektor

kontakt
piktogram women

Grażyna Ozorowska

Wicedyrektor

kontakt

PLAN LEKCJI

TECHNIKUM
NR 1

BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA

 5-LETNIE po szkole podstawowej

3-letnie po szkole podstawowej 
4-LETNIE po szkole gimnazjalnej 3-letnie po szkole gimnazjalnej

 

 

Example 1

Monday
8 AM – 9.30 AM Algebra room 376 A
9.30 AM – 12 PM Statistics 220 B
12 PM – 12.15 PM Lunch time assembly hall
12.15 PM – 3 PM Music jazz club
3 PM – 4 PM In a facilisis augue $28
Tuesday
9 AM – 11 AM History assembly hall
11 AM – 12 PM Music 220 B
12 PM – 12.15 PM Lunch time assembly hall
12.15 PM – 2 PM Physics assembly hall
2 PM – 3 PM Science 333 C
Wednesday
7 AM – 10 AM Algebra 220 B
10 AM – 12 AM Chemistry room 376 A
12 PM – 12.15 PM Lunch time assembly hall
12.15 PM – 3 PM Art jazz club
3 PM – 4 PM Italian $28
Thursday
9 AM – 10 AM Algebra 220 B
10 AM – 11 AM Chemistry room 376 A
11 AM – 12 PM Art jazz club
12 PM – 12.15 PM Lunch time assembly hall
12.15 PM – 4 PM Italian $28
Friday
8 AM – 9 AM Algebra room 376
9 AM – 10 AM Statistics 220 B
10 AM – 12 PM Music jazz club
12 PM – 12.15 PM Lunch time assembly hall
12.15 PM – 1 PM In a facilisis augue $28
Saturday
6 AM – 8 AM History assembly hall
8 AM – 12 PM Music 220 B
12 PM – 12.15 PM Lunch time assembly hall
12.15 PM – 4 PM Physics assembly hall
4 PM – 5 PM Science 333 C

Example 2

Program
BEGGINER Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a arcu felis. Vivamus leo mauris, facilisis sit amet placerat vel, consectetur a leo. A1
ELEMENTARY Morbi in porttitor erat. Morbi et nunc vitae leo vehicula efficitur vel vitae tortor. Donec mollis, metus sit amet consectetur rutrum, sapien ligula sodales elit, in maximus enim ligula vestibulum lorem. A2
PRE-INTERMEDIATE Curabitur pulvinar tellus magna, et aliquet massa aliquam aliquam. Maecenas dictum pretium interdum. Donec condimentum hendrerit molestie. Duis dictum cursus arcu. A3
INTERMEDIATE Aenean suscipit urna et ante mattis, a hendrerit leo placerat. Suspendisse efficitur libero sit amet massa bibendum dapibus. In hac habitasse platea dictumst. A4

 

HARMONOGRAMU TURNUSÓW

II i III STOPNIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w EŁKU
rok szkolny 2019/2020

Zawód

Termin

Miejsce

Fotograf II

02.12-12.01.2020

Olkusz

Fotograf III

04.11-01.12.2019

Olkusz

Lakiernik II

30.09-25.10.2019

Brodnica

Lakiernik III

10.02-25.10.2019

Brodnica

Blacharz samochodowy II

30.09-25.10.2019

Brodnica

Mechanik pojazdów samoch. III

17.02-13.03.2020

Augustów

Mechanik pojazdów samoch. II

30.09-25.10.2019

Augustów

Stolarz II

30.09-25.10.2019

Giżycko

Stolarz III

28.10-22.11.2019

Giżycko

Fryzjer II

03.09-27.09.2019

Giżycko

Fryzjer III

17.02-13.03.2020

Giżycko

Sprzedawca II

30.09-25.10.2019

Olecko

Sprzedawca III

25.11-20.12.2019

Olecko

Kucharz II

28.10-22.11.2019

Olecko

Monter sieci i instalacji sanitarnych II

07.01-14.02.2020

Augustów

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych III

28.10-22.11.2019

Nidzica

Ślusarz II

03.09-27.09.2019

Giżycko

Sporządziła: Dorota Sakowska
Ełk, 26.08.2019 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora nr 74-2017
z dnia 19 października 2017 r.

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU

 

§ 1.

 1. Każdy ma prawo do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

§ 2.

 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do :
  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
  2. informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
  3. informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
  4. informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
  5. informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;
  6. informacje o zasadach i trybie działania organów.

§ 3.

 1. Nie udziela się dostępu do :
  1. informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
  2. informacji niejawnych;
  3. informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;
  4. informacji zawierających dane osobowe, chyba że po uprzednim zanonimizowaniu;
  5. informacji stanowiących tajemnicę skarbową;
  6. informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§ 4.

 1. Udostępnienie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku następuje poprzez:
  1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
  2. udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku; udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);
  3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku jest udostępniania na wniosek.
 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 74-2017.

§ 5.

 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

§ 6.

 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.
 2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielna niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.
 3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub , gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego , iż wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.
 7. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 8. Osobie / instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8.

 1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:
  1. wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
  2. dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;
  3. w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

§ 9.

Zmiany w regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

§ 10.

Regulamin obowiązuje z dniem podpisania, tj. 19 października 2017 r.

Walentynki Jacek 01614 lutego 2019 r. biblioteka szkolna uroczyście obchodziła Dzień Walentynek. W tym celu zostały przygotowane lizaki z cytatami o miłości z różnych dzieł literackich oraz słodkie różyczki.

Lp.

Zadania i dane do planowania pracy

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.09.2018

2

Praktyki zawodowe

Podano w panelu ucznia

3

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów
Technikum nr 1 w sesji zimowej 2019

do 09.09.2018

4

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu maturalnego: kl. IV Technikum nr 1

30.09.2018

5

Czas trwania semestrów (okresów):
I półrocze – 18 tygodni, II półrocze – 18 tygodni

I. 03.09.2018–18.01.2019

II. 04.02.2019-21.06.2019

7

Czas trwania semestrów (okresów) w kl. IV:
I półrocze – 16 tygodni, II półrocze – 14 tygodni

I. 03.09.2018–21.12.2018

II. 02.01.2019-26.04.2019

7

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2018 -01.01.2019

8

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.11.2018

01.01.2019

01.05.2019

03.05.2019

20.06.2019

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Technikum nr 1

02.11.2018

10.01.2019
pisemny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

02.05.2019

06.05.2019
egz. maturalny z języka .polskiego

07.05.2019
egz. maturalny z matematyki

08.05.2019
egz. maturalny z języka angielskiego

17.06.2019
praktyczny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

18.06.2019
pisemny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

10

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
Branżowej szkole I stopnia nr 1

02.11.2018

02.05.2019

17.06.2019
praktyczny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

18.06.2019
pisemny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

10

Ferie zimowe

21.01.2019 - 03.02.2019

11

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej 2019

do 18.02.2019

12

Złożenie deklaracji ostatecznej dotyczącej przystąpienia
do egzaminu maturalnego

04 luty 2019

13

Wiosenna przerwa świąteczna - Święta Wielkanocne

18.04.2019 - 23.04.2019

14

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej 2019

22.03.2019

15

Koniec zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach maturalnych Technikum nr 1

26.04.2019

16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum w sesji zimowej

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

17

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów klas IV Technikum nr 1 kończących zajęcia 26.04.2019

24.05.2019

18

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

19

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

06.05.2019 - 24.05.2019

20

Odbiór świadectw maturalnych

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

21

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji letniej 2019

30.08.2019

22

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018

23

Nabór kandydatów do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2019/2020

Podano w zakładce: Rekrutacja

24

Ferie letnie

22.06.2019 - 31.08.2019

 • 18 września 2018 - wywiadówka ogólnoszkolna
 • 20 listopada 2018 - wywiadówka ogólnoszkolna
 • 17 stycznia 2019- wywiadówka ogólnoszkolna
 • 05 marca 2019 - dyżur pedagogiczny
 • 09 kwietnia 2019 - dyżur pedagogiczny
 • 14 maja 2019 - wywiadówka ogólnoszkolna
 • 04 czerwca 2019 - dyżur pedagogiczny

Wywiadówki i dyżury pedagogiczne zaczynają się zawsze o godzinie 17.00

 • 24 września 2019
 • 03 grudnia 2019
 • 11 lutego  2020
 • 19 maja 2020

Wywiadówki i dyżury pedagogiczne zaczynają się zawsze o godzinie 17.00

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.