2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

zs1 elk logo faviconDyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku informuje, że następujące osoby zostały wybrane do Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Lp.

Nazwisko i imię rodzica

Klasa

Funkcja

1.

Duchnowska Karolina

Ic

Członek Rady Rodziców

2.

Zyskowska Jolanta

Im

Członek Rady Rodziców

3.

Bukowska Małgorzata

IIc

Członek Rady Rodziców

4.

Sawicka Danuta

IIm

Członek Rady Rodziców

5.

Kruk Barbara

IIIc

Członek Rady Rodziców

6.

Kiryłło Małgorzata

IIIm

Członek Prezydium Rady Rodziców

7.

Lisicka Marta

IA

Członek Rady Rodziców

8.

Muzykowska Agnieszka

IB

Członek Rady Rodziców

9.

Dombrowska Danuta

IG

Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

10.

Lemańska Monika

IOT

Członek Rady Rodziców

11.

Prószyńska Monika

IT

Członek Rady Rodziców

12.

Mońko Kamila

IIA/B

Skarbnik Prezydium Rady Rodziców

13.

Lubiecka Sylwia

IIG/T

Członek Rady Rodziców

14.

Kierklo Emilia

IIOT

Członek Rady Rodziców

15.

Gajko Marta

IIIB

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców

16.

Sikorski Maciej

IIIG/T

Członek Rady Rodziców

17.

Chrzanowska Marta

IIIOT

Członek Rady Rodziców

18.

Zera Andrzej

IVA/B

Zastępca Przewodniczącej Prezydium Rady Rodziców

19.

Kalinowska Urszula

IVOT

Członek Rady Rodziców

 

 

Opłata roczna - 40 zł

Konto bankowe Rady Rodziców: PKO BP o/Ełk 31 1020 4724 0000 3402 0005 5780

 

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK 2018/2019


Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 23 Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców są następujące:

 1. .Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły w drodze uchwały przyjętej większością głosów bądź w drodze głosowania na własnych kandydatów.
 2. Rada Rodziców wyraża opinię o pracy nauczyciela w związku z oceną dorobku zawodowego tego nauczyciela – w trybie przyjętym przez Prezydium Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 4. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli) oraz program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w tej sprawie, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 5. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa regulamin.
 7. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
 8. Szczególnym celem rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
 9. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działanie Szkoły,
 10. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin, który w szczególności określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.