LOGO ZS1ELK
Niniejszy statut został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001, poz. 62) z uwzględnieniem późniejszych zmian - ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz.910 i 1378, ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1327) oraz innymi aktami prawa oświatowego.


PEŁNY TEKST STATUTU - TEKST JEDNOLITY 2022 r.