„Aby powstrzymać rozregulowanie klimatu, aby wygrać z kłusownikami, którzy zabijają słonie i nosorożce, aby nasze oceany nie zamieniły się w gigantyczne śmietniska, musimy być jeszcze silniejsi.

Dlatego potrzebujemy wszystkich, także was dzieci, bo jutro to wy będziecie dorośli. Razem mamy szansę”

Isabelle Autissier, WWF France

Innowacja pedagogiczna z zakresu ekologii powstała w odpowiedzi na ogromną potrzebę zmian w sposobie naszego życia oraz gospodarowania zasobami naturalnymi. Jest także realizacją jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, którego treść brzmi: „(...) wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

Zajęcia poruszające treści edukacji ekologicznej były realizowane na godzinie wychowawczej w klasie 3Gg przez osiem miesięcy bieżącego roku szkolnego, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Miały wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć młodzieży sposoby dbania o środowisko, pokazać w jaki sposób ograniczyć zużycie plastiku oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania wobec ochrony przyrody. Reasumując, głównym celem innowacji było kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych.

Podczas zajęć były wykorzystywane rozmaite pomoce dydaktyczne, szczególnie te multimedialne – filmy, animacje, piosenki, teksty kultury itp., które poruszały wyobraźnię uczniów i w pełni odzwierciedlały zagrożenia wynikające z degradacji środowiska oraz potrzebę kształtowania poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Na zajęciach były stosowane metody aktywizujące, m.in.: dyskusja, burza mózgów czy drzewo decyzyjne, dzięki którym uczniowie rozwijali swoją kreatywność, umiejętność komunikowania się z innymi oraz stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, doskonalili także umiejętność pracy w grupie.

Podsumowując realizację innowacji pedagogicznej w klasie 3Gg należy stwierdzić, że zakładane efekty zostały osiągnięte. Poprzez cykl przeprowadzonych zajęć uczniowie zwiększyli swoją świadomość ekologiczną, nabyli pozytywnego nastawienia do środowiska naturalnego oraz wykształcili w sobie postawy gotowości do jego ratowania, a także umiejętności uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata.

 

Efektami pracy uczniów były wykonane przez nich plakaty, grafiki, broszury informacyjne oraz prezentacje multimedialne, które zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz gazetce szkolnej. Warto dodać, że dodatkową formą inspiracji oraz zwrócenia uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród uczniów było przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli na temat:

Czym jest zero waste? - filozofia życia na rzecz ochrony środowiska. Wszystkie materiały przygotowane i wykorzystane na w/w zajęciach (scenariusz lekcji, karty pracy, prezentacja multimedialna) zostały udostępnione na stronie szkoły. Zachęcamy zatem wszystkich wychowawców do skorzystania z nich na godzinie wychowawczej.

Realizatorzy eko-innowacji:
Joanna Gaworska
Uczniowie klasy 3Gg