2019 geodeta women

 

5-letni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

 

 

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym matematyka oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

Przedmioty zawodowe teoretyczne2019 zapraszamy ZS1

 • geodezja ogólna
 • geodezja inżynieryjna
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • prawo w geodezji
 • język obcy zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • rysunek geodezyjny
 • dokumentacja katastralna
 • geomatyka
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne

W klasie 5 uczniowie będą zdobywać dodatkowe kwalifikacje z zakresu nowoczesnych technologii pomiarowych.

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • K1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • K2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt geodezyjny (tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS/GNSS, teodolity, niwelatory specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w pracowniach), który umożliwia uczniom zdobywanie kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych dla zawodu technika geodety.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

 • firmach geodezyjnych
 • firmach budowlanych i biurach projektowych
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach z branży rynku nieruchomości (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, planowanie przestrzenne).
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Działania geodetów w szkole

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na kursach i szkoleniach (często realizowanych przez firmy zewnętrzne) z zakresu obsługi urządzeń nowoczesnych urządzeń i technologii pomiarowych (skanery laserowe, odbiorniki satelitarne, drony) i specjalistycznych programów komputerowych, poszerzają wiedzę związaną z wybranym kierunkiem kształcenia, zdobywają certyfikaty.

2019 zapraszamy DO NAS