Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jednocześnie rok 2021 jest rokiem Konstytucji 3 Maja.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

 • ósmoklasisty (E8)
 • maturalnego (EM)
 • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
 • zawodowego (EZ)
 • eksternistycznych (EE).


 

Już po raz drugi nasza szkoła włączyła się w konkurs historyczny „Polskie serce pękło. Katyń 1940”, którego pomysłodawcą jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Na konkurs wpłynęło 3 700 prac.

I. UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

1. Bezpieczne i racjonalne wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacji i komunikacji

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

wykorzystanie cyfrowych platform edukacyjnych w procesie nauczania i uczenia się

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

2)

realizacja programów, projektów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

3)

kształtowanie umiejętności wykorzystywania programów do tworzenia prezentacji

nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

1,3,4,5,6

4)

wdrażanie do przestrzegania praw, w tym prawa autorskiego

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, uczniowie

1,2,3,4,5,6

5)

doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem IT

nauczyciele, dyrektorzy

5

2. Kształtowanie kompetencje kluczowych i zawodowych

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

tworzenie w szkołach przestrzeni do nabywania umiejętności praktycznych

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, wychowawcy

4,5

2)

przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań instytucji i kontakt z instytucjami, urzędami, procedurami

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, wychowawcy

1,3,4,5,6

3)

wykorzystywanie różnorodnych metod aktywizujących z zastosowaniem pomocy dydaktycznych, kształtujących kompetencje kluczowe

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,

1,3,4,5,6,

4)

kształtowanie umiejętności wykorzystywania specjalistycznych programów w kształceniu zawodowym i przyszłej pracy zawodowej

nauczyciele przedmiotów zawodowych

4,5

5)

współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk, staży, wycieczek rozwijających umiejętności zawodowe

nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

1,3,4,5,6,

6)

współpraca z ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

nauczyciele przedmiotów zawodowych, dyrektorzy

4,5

7)

organizowanie edukacji w zakresie kultury i sztuki (akcje, wystawy, wydarzenia kulturalne w szkołach)

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, wychowawcy, dyrektorzy

1,2,3,4,

3. Kształcenie umiejętności językowych i zawodowych - wymiana międzynarodowa

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

realizacja programów międzynarodowych: wymiany, wizyty, e-lerning, etwinning, wspólne projekty, staże i praktyki zawodowe

nauczyciele języków obcych, nauczyciele przedmiotów zawodowych

4, 5

2)

zdobywanie certyfikatów EUROPASS MOBILITY

opiekunowie staży, uczniowie

4,5

3)

organizowanie festiwali językowych, biwaków językowych oraz klubów filmowych

nauczyciele języków obcych,

4

4)

doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli j. obcych oraz przedmiotów zawodowych i podnoszenie kompetencji językowych pozostałych nauczycieli

nauczyciele języków obcych, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

4

4. Stosowanie innowacyjnych, aktywnych metod uczenia się i nauczania

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

wykorzystanie przestrzeni wokół szkoły do realizacji zajęć edukacyjnych

nauczyciele, wychowawcy

4,5,6

2)

organizowanie konkursów na najciekawsze innowacyjne zajęcia

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

4,5,6,

3)

organizowanie lekcji w instytucjach pozaszkolnych i zapraszanie ciekawych ludzi (przedsiębiorcy, urzędnicy, wykładowcy uczelni wyższych, ludzie sukcesu)

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

4)

organizowanie międzyszkolnych lekcji otwartych w ramach doskonalenia nauczycieli

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

5)

opracowywanie i wdrażanie innowacji edukacyjnych w szkołach

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

6)

wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania i motywowania uczniów do pracy

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

7)

doskonalenie nauczycieli w zakresie innowacji pedagogicznych

nauczyciele, dyrektorzy

3,4,5,6

 

II. SZKOŁA PO LEKCJACH

1. Prowadzenie zajęć pozaszkolnych / zajęć pozalekcyjnych

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

rozpoznawanie zainteresowań uczniów

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,6

2)

realizowanie grantów edukacyjnych

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

3)

organizowanie różnorodnych wyjść i wyjazdów, zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje i zainteresowania

nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy

3,6

4)

współpraca między szkołami w zakresie organizacji różnych form aktywności (m.in. konkursów, zawodów sportowych, konferencji, debat, itp.)

nauczyciele, dyrektorzy

1,3,4,5,6

5)

współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zajęć pozalekcyjnych

nauczyciele, wychowawcy

2,3,4,6

6)

udział rodziców i ekspertów w rozwijaniu pasji i zainteresowań uczniów

nauczyciele, wychowawcy

1,2,3,4,6

7)

organizowanie biwaków, pikników i festiwali pasji uczniowskich

nauczyciele, wychowawcy

3,6

2. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

wspieranie samorządności w szkole

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,2,3,4,5,6

2)

podejmowanie różnorodnych działań i akcji przez samorządy szkolne

wychowawcy, uczniowie, samorząd uczniowski, opiekun samorządu

1,2,3

3)

organizacja pomocy koleżeńskiej

wychowawcy, uczniowie

1,2,3

4)

udział uczniów w wolontariacie, w promocji szkoły, w dniach otwartych, targach edukacyjnych

wychowawcy, uczniowie, samorząd uczniowski, opiekun samorządu

1,2,3

3. Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i doradztwa zawodowego

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

analiza potrzeb w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,2,3

2)

organizowanie zajęć i spotkań ze specjalistami (psychologiem, logopedą, socjoterapeutą)

dyrektorzy, pedagog

1,2,3,4

3)

dostosowywanie wymagań do potrzeb edukacyjnych i możliwości uczniów

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

3,6

4)

prowadzenie doradztwa zawodowego

dyrektorzy, doradca zawodowy, pedagog

5

5)

realizacja programów wspierających uczniów i rodziców (pedagogizacja)

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

1,2,3

 

4. Organizowanie sportu w szkole

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie organizowania zajęć sportowych

dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele wf, uczniowie

1,3,6

2)

organizowanie międzyklasowych i międzyszkolnych zajęć i wyjazdów sportowych

dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele wf,

1,3,6

3)

współpraca szkół z koordynatorem sportu w zakresie organizowanie powiatowych konkursów i imprez sportowych

dyrektorzy, nauczyciele wf, koordynator

1,3,6

4)

współpraca szkół z klubami sportowymi

dyrektorzy, koordynator, n-le wf

1,3,6

5)

wspieranie doskonalenia zawodowego instruktorów, trenerów

dyrektorzy

1,3,6

6)

integrowanie społeczności szkolnej poprzez sport

dyrektorzy, nauczyciele, n-le wf wychowawcy, uczniowie

1,3,6

 

III. PRZESTRZEŃ SZKOŁY

1. Wprowadzanie nowych technologii do szkół

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

doposażenie szkół w sprzęt multimedialny i modernizacja pracowni komputerowych (zakup sprzętu, położenie nowej sieci światłowodowej)

Powiat Ełcki, dyrektorzy szkół

3,4, 5 i 6

2)

zorganizowanie biblioteki jako centrum informacji oraz miejsca spotkań i rozwoju kulturalnego uczniów

dyrektorzy, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy

4,5

3)

zapewnienie pomocy fachowej do obsługi sprzętu komputerowego

dyrektorzy, Powiat Ełcki

4

4)

doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i programów

nauczyciele, wychowawcy

5

 

3. Wyposażenie szkół (w pracownie, pomoce)

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

doposażenie pracowni przedmiotowych, zawodowych i specjalistycznych

dyrektorzy, Powiat Ełcki, nauczyciele

3,4,5,6

2)

modernizacja i doposażenie pracowni językowych

dyrektorzy, Powiat Ełcki, nauczyciele

4,5

3)

doskonalenie nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych

dyrektorzy, Powiat Ełcki

4

4)

tworzenie w szkołach audioprzestrzeni edukacyjnej

dyrektorzy, Powiat Ełcki

3,4,6

5)

wspieranie rozwoju mediów szkolnych

dyrektorzy, nauczyciele

4,5

6)

zorganizowanie szkolnych kącików pasji uczniowskich w czasie przerw

dyrektorzy, nauczyciele

3,4,6

7)

usuwanie barier architektonicznych

dyrektorzy, Powiat Ełcki

 

 

IV. RELACJE

1. Kształtowanie postaw obywatelskich w szkole

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

współpraca z instytucjami wspomagającymi szkoły i placówki w procesie edukacji i wychowania

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,2,3,4,5,6

2)

współpraca szkół i placówek z organizacjami instytucjami społecznymi i kulturalno-naukowymi (tj. m.in. PAH, Amnesty International, Filmoteka Szkolna, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin itp.).

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy,

2,3,6

3)

włączanie organizacji pozarządowych, działających poza szkołą w działania przygotowujące dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych

dyrektorzy, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

4)

wspieranie wolontariatu

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

5)

udział młodzieży w akcjach, programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy patriotyczne, obywatelskie, proekologiczne i prozdrowotne...

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

1,2,3,4,5,6

6)

współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju osobowego uczniów (CEE, PCPPP, ECK, Biblioteka, MOS, MOSiR, Muzeum Historyczne i inne)

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,2,3,6

7)

promowanie aktywności społecznej uczniów (m.in. nagrody, wyróżnienia...)

Powiat Ełcki, dyrektorzy, wychowawcy)

2,3,4,6

2. Budowanie relacji i umiejętności komunikacji

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

wspieranie różnych form integracji społeczności szkolnej

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, samorząd uczniowski, uczniowie

2,3,6

2)

wdrażanie nowoczesnych form komunikowania się i dbałość o bezpieczeństwo korzystania z nich

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

3)

rozwijanie integracja międzypokoleniowa

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, rodzice, dziadkowie

2,3,6

4)

organizowanie debat szkolnych będących sposobem na kształtowanie umiejętności społecznych

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

5)

podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych

dyrektorzy, szkoły, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

6)

kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, uczniowie

2,3,6

3. Współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi w szkole

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

udział rodziców w dniach otwartych szkoły

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, rodzice

2

2)

diagnozowanie potrzeb rodziców zakresie ich oczekiwań wobec szkoły i współpracy ze szkołą

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy,

2

3)

włączanie rodziców w życie szkoły

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, samorząd uczniowski

2,3

5)

budowanie świadomości rodziców/opiekunów wobec wyzwań i problemów współczesnej szkoły (osoby niepełnosprawne w szkole, integracja i inne)

dyrektorzy, szkoły, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, uczniowie

2,3,6

 

4. Wdrażanie do aktywności zawodowej

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

diagnozowanie preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

5

2)

rozbudzanie świadomości wartości pracy i rozwoju poprzez pracę

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

5

3)

wykorzystanie w procesie edukacji gier dydaktycznych i logicznych

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

3,4,5,6

4)

nauczanie z zastosowaniem metody projektów

dyrektorzy, nauczyciele,

3,4,5,6

5)

dzielenie się przykładami dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami – konferencje, debaty

dyrektorzy, nauczyciele, pracodawcy

3,4,5,6

6)

kształtowanie umiejętności preferowanych przez pracodawców

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

3,4,5,6

7)

aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

3,4,5,6

8)

współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji programu nauczania, dotyczącego zajęć praktycznych, w oparciu o nowoczesne technologie oraz w zakresie modyfikacji programów nauczania pod potrzeby rynku pracy (klasy patronackie, wizyty studyjne itp.)

dyrektorzy, nauczyciele

3,4,5,6

Prezentowany raport sporzadzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji. Prezentowany raport sporzadzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacjizewnetrznej informacji na temat wartosci działan podejmowanych przez szkołe/placówke w zakresie wymagan:

STATUT

5-letniego Technikum Nr 1
w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

stan prawny na dzień 1 września 2019 r.

Podstawy prawne:

 1. Uchwała Nr XL.311.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Ełku w pięcioletnie Technikum nr 1w Ełku wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Sniadeckiego w Ełku.
 2. Konstytucja RPz dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z poźń. zm);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245);
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668);
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. U. z 2019 r., poz. 869);
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998);
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 682);
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t j. U. z 2019 r.poz. 1282).
 16. Ustawa z 22.grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm.)

WERSJA ONLINE WKRÓTCE

Załączniki:
Pobierz plik (Statut Technikum nr 1.pdf)STATUT Technikum nr 1[ ]1988 kB

Dokumenty do sprawozdań zostaną udostępnione w dzienniku elektronicznym LIBRUS