29 kwietnia 2022 r. pięć klas technikum zakończyło naukę w naszej szkole. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w auli spotkała się: Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, absolwenci i młodzież klas młodszych.

Sebastian Ocimek to pogodny i dobry uczeń, który uczył się w naszej szkole (Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku) w klasie o profilu mechanik pojazdów samochodowych. Największą pasją, a wręcz całym jego życiem była piłka nożna.

Przed uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, w dniu 26 października 2021 r., wraz z uczniami innych szkół miasta Ełku, grupa 17 uczniów z 3 klas technikum(II A, III OT p, III OT g), wzięła udział w akcji „Szkoła pamięta”- zorganizowanej przez Caritas Diecezji Ełckie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jednocześnie rok 2021 jest rokiem Konstytucji 3 Maja.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

  • ósmoklasisty (E8)
  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)
  • eksternistycznych (EE).


 

Już po raz drugi nasza szkoła włączyła się w konkurs historyczny „Polskie serce pękło. Katyń 1940”, którego pomysłodawcą jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Na konkurs wpłynęło 3 700 prac.

I. UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

1. Bezpieczne i racjonalne wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacji i komunikacji

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

wykorzystanie cyfrowych platform edukacyjnych w procesie nauczania i uczenia się

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

2)

realizacja programów, projektów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

3)

kształtowanie umiejętności wykorzystywania programów do tworzenia prezentacji

nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

1,3,4,5,6

4)

wdrażanie do przestrzegania praw, w tym prawa autorskiego

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, uczniowie

1,2,3,4,5,6

5)

doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem IT

nauczyciele, dyrektorzy

5

2. Kształtowanie kompetencje kluczowych i zawodowych

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

tworzenie w szkołach przestrzeni do nabywania umiejętności praktycznych

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, wychowawcy

4,5

2)

przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań instytucji i kontakt z instytucjami, urzędami, procedurami

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, wychowawcy

1,3,4,5,6

3)

wykorzystywanie różnorodnych metod aktywizujących z zastosowaniem pomocy dydaktycznych, kształtujących kompetencje kluczowe

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,

1,3,4,5,6,

4)

kształtowanie umiejętności wykorzystywania specjalistycznych programów w kształceniu zawodowym i przyszłej pracy zawodowej

nauczyciele przedmiotów zawodowych

4,5

5)

współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk, staży, wycieczek rozwijających umiejętności zawodowe

nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

1,3,4,5,6,

6)

współpraca z ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

nauczyciele przedmiotów zawodowych, dyrektorzy

4,5

7)

organizowanie edukacji w zakresie kultury i sztuki (akcje, wystawy, wydarzenia kulturalne w szkołach)

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, wychowawcy, dyrektorzy

1,2,3,4,

3. Kształcenie umiejętności językowych i zawodowych - wymiana międzynarodowa

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

realizacja programów międzynarodowych: wymiany, wizyty, e-lerning, etwinning, wspólne projekty, staże i praktyki zawodowe

nauczyciele języków obcych, nauczyciele przedmiotów zawodowych

4, 5

2)

zdobywanie certyfikatów EUROPASS MOBILITY

opiekunowie staży, uczniowie

4,5

3)

organizowanie festiwali językowych, biwaków językowych oraz klubów filmowych

nauczyciele języków obcych,

4

4)

doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli j. obcych oraz przedmiotów zawodowych i podnoszenie kompetencji językowych pozostałych nauczycieli

nauczyciele języków obcych, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

4

4. Stosowanie innowacyjnych, aktywnych metod uczenia się i nauczania

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

wykorzystanie przestrzeni wokół szkoły do realizacji zajęć edukacyjnych

nauczyciele, wychowawcy

4,5,6

2)

organizowanie konkursów na najciekawsze innowacyjne zajęcia

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

4,5,6,

3)

organizowanie lekcji w instytucjach pozaszkolnych i zapraszanie ciekawych ludzi (przedsiębiorcy, urzędnicy, wykładowcy uczelni wyższych, ludzie sukcesu)

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

4)

organizowanie międzyszkolnych lekcji otwartych w ramach doskonalenia nauczycieli

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

5)

opracowywanie i wdrażanie innowacji edukacyjnych w szkołach

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

6)

wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania i motywowania uczniów do pracy

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

7)

doskonalenie nauczycieli w zakresie innowacji pedagogicznych

nauczyciele, dyrektorzy

3,4,5,6

 

II. SZKOŁA PO LEKCJACH

1. Prowadzenie zajęć pozaszkolnych / zajęć pozalekcyjnych

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

rozpoznawanie zainteresowań uczniów

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,6

2)

realizowanie grantów edukacyjnych

nauczyciele, wychowawcy

1,3,4,5,6

3)

organizowanie różnorodnych wyjść i wyjazdów, zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje i zainteresowania

nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy

3,6

4)

współpraca między szkołami w zakresie organizacji różnych form aktywności (m.in. konkursów, zawodów sportowych, konferencji, debat, itp.)

nauczyciele, dyrektorzy

1,3,4,5,6

5)

współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zajęć pozalekcyjnych

nauczyciele, wychowawcy

2,3,4,6

6)

udział rodziców i ekspertów w rozwijaniu pasji i zainteresowań uczniów

nauczyciele, wychowawcy

1,2,3,4,6

7)

organizowanie biwaków, pikników i festiwali pasji uczniowskich

nauczyciele, wychowawcy

3,6

2. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

wspieranie samorządności w szkole

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,2,3,4,5,6

2)

podejmowanie różnorodnych działań i akcji przez samorządy szkolne

wychowawcy, uczniowie, samorząd uczniowski, opiekun samorządu

1,2,3

3)

organizacja pomocy koleżeńskiej

wychowawcy, uczniowie

1,2,3

4)

udział uczniów w wolontariacie, w promocji szkoły, w dniach otwartych, targach edukacyjnych

wychowawcy, uczniowie, samorząd uczniowski, opiekun samorządu

1,2,3

3. Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i doradztwa zawodowego

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

analiza potrzeb w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,2,3

2)

organizowanie zajęć i spotkań ze specjalistami (psychologiem, logopedą, socjoterapeutą)

dyrektorzy, pedagog

1,2,3,4

3)

dostosowywanie wymagań do potrzeb edukacyjnych i możliwości uczniów

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

3,6

4)

prowadzenie doradztwa zawodowego

dyrektorzy, doradca zawodowy, pedagog

5

5)

realizacja programów wspierających uczniów i rodziców (pedagogizacja)

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

1,2,3

 

4. Organizowanie sportu w szkole

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie organizowania zajęć sportowych

dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele wf, uczniowie

1,3,6

2)

organizowanie międzyklasowych i międzyszkolnych zajęć i wyjazdów sportowych

dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele wf,

1,3,6

3)

współpraca szkół z koordynatorem sportu w zakresie organizowanie powiatowych konkursów i imprez sportowych

dyrektorzy, nauczyciele wf, koordynator

1,3,6

4)

współpraca szkół z klubami sportowymi

dyrektorzy, koordynator, n-le wf

1,3,6

5)

wspieranie doskonalenia zawodowego instruktorów, trenerów

dyrektorzy

1,3,6

6)

integrowanie społeczności szkolnej poprzez sport

dyrektorzy, nauczyciele, n-le wf wychowawcy, uczniowie

1,3,6

 

III. PRZESTRZEŃ SZKOŁY

1. Wprowadzanie nowych technologii do szkół

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

doposażenie szkół w sprzęt multimedialny i modernizacja pracowni komputerowych (zakup sprzętu, położenie nowej sieci światłowodowej)

Powiat Ełcki, dyrektorzy szkół

3,4, 5 i 6

2)

zorganizowanie biblioteki jako centrum informacji oraz miejsca spotkań i rozwoju kulturalnego uczniów

dyrektorzy, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy

4,5

3)

zapewnienie pomocy fachowej do obsługi sprzętu komputerowego

dyrektorzy, Powiat Ełcki

4

4)

doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i programów

nauczyciele, wychowawcy

5

 

3. Wyposażenie szkół (w pracownie, pomoce)

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

doposażenie pracowni przedmiotowych, zawodowych i specjalistycznych

dyrektorzy, Powiat Ełcki, nauczyciele

3,4,5,6

2)

modernizacja i doposażenie pracowni językowych

dyrektorzy, Powiat Ełcki, nauczyciele

4,5

3)

doskonalenie nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych

dyrektorzy, Powiat Ełcki

4

4)

tworzenie w szkołach audioprzestrzeni edukacyjnej

dyrektorzy, Powiat Ełcki

3,4,6

5)

wspieranie rozwoju mediów szkolnych

dyrektorzy, nauczyciele

4,5

6)

zorganizowanie szkolnych kącików pasji uczniowskich w czasie przerw

dyrektorzy, nauczyciele

3,4,6

7)

usuwanie barier architektonicznych

dyrektorzy, Powiat Ełcki

 

 

IV. RELACJE

1. Kształtowanie postaw obywatelskich w szkole

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

współpraca z instytucjami wspomagającymi szkoły i placówki w procesie edukacji i wychowania

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,2,3,4,5,6

2)

współpraca szkół i placówek z organizacjami instytucjami społecznymi i kulturalno-naukowymi (tj. m.in. PAH, Amnesty International, Filmoteka Szkolna, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin itp.).

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy,

2,3,6

3)

włączanie organizacji pozarządowych, działających poza szkołą w działania przygotowujące dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych

dyrektorzy, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

4)

wspieranie wolontariatu

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

5)

udział młodzieży w akcjach, programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy patriotyczne, obywatelskie, proekologiczne i prozdrowotne...

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

1,2,3,4,5,6

6)

współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju osobowego uczniów (CEE, PCPPP, ECK, Biblioteka, MOS, MOSiR, Muzeum Historyczne i inne)

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

1,2,3,6

7)

promowanie aktywności społecznej uczniów (m.in. nagrody, wyróżnienia...)

Powiat Ełcki, dyrektorzy, wychowawcy)

2,3,4,6

2. Budowanie relacji i umiejętności komunikacji

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

wspieranie różnych form integracji społeczności szkolnej

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, samorząd uczniowski, uczniowie

2,3,6

2)

wdrażanie nowoczesnych form komunikowania się i dbałość o bezpieczeństwo korzystania z nich

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

3)

rozwijanie integracja międzypokoleniowa

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, rodzice, dziadkowie

2,3,6

4)

organizowanie debat szkolnych będących sposobem na kształtowanie umiejętności społecznych

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

5)

podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych

dyrektorzy, szkoły, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie

2,3,6

6)

kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, uczniowie

2,3,6

3. Współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi w szkole

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

udział rodziców w dniach otwartych szkoły

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, rodzice

2

2)

diagnozowanie potrzeb rodziców zakresie ich oczekiwań wobec szkoły i współpracy ze szkołą

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy,

2

3)

włączanie rodziców w życie szkoły

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, samorząd uczniowski

2,3

5)

budowanie świadomości rodziców/opiekunów wobec wyzwań i problemów współczesnej szkoły (osoby niepełnosprawne w szkole, integracja i inne)

dyrektorzy, szkoły, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, uczniowie

2,3,6

 

4. Wdrażanie do aktywności zawodowej

Lp.

Zadanie

Wykonawca

Cel, który jest realizowany

1)

diagnozowanie preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

5

2)

rozbudzanie świadomości wartości pracy i rozwoju poprzez pracę

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

5

3)

wykorzystanie w procesie edukacji gier dydaktycznych i logicznych

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

3,4,5,6

4)

nauczanie z zastosowaniem metody projektów

dyrektorzy, nauczyciele,

3,4,5,6

5)

dzielenie się przykładami dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami – konferencje, debaty

dyrektorzy, nauczyciele, pracodawcy

3,4,5,6

6)

kształtowanie umiejętności preferowanych przez pracodawców

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

3,4,5,6

7)

aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy

3,4,5,6

8)

współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji programu nauczania, dotyczącego zajęć praktycznych, w oparciu o nowoczesne technologie oraz w zakresie modyfikacji programów nauczania pod potrzeby rynku pracy (klasy patronackie, wizyty studyjne itp.)

dyrektorzy, nauczyciele

3,4,5,6