button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

zs1 logo 75„Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie 20.11.2019 r. – 31.08.2021 r. Koszt całkowity projektu 2 280 560,05 zł.

logo na stronę

Celem Projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa turystyczna, architektura krajobrazu, technologia żywności, powiązanego z potrzebami rynku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 117 uczniów kierunków technicznych, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

W projekcie weźmie udział 32 uczniów uczących się w zawodzie technik geodeta, 23 uczniów w zawodzie technik budownictwa, 23 uczniów w zawodzie technik architektury krajobrazu, 9 uczniów w zawodzie technik technologii żywności, 30 uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące formy wsparcia:

 1. DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH – skierowane do 117 Uczniów
  Cel: określenie poziomu kompetencji, w tym luk kompetencyjnych uczniów pod kątem potrzeb pracodawców, zaplanowanie wsparcia w projekcie
  Zakres: 3h/U, 1h – prowadzenie badania z Uczniem, 1h – opracowanie wyników, 1h – omówienie wyniku diagnozy z Uczniem
  Poza indywidualnymi 117 diagnozami, powstanie diagnoza zbiorowa – uogólnione wnioski ze wszystkich diagnoz, będą służyły do planowania pracy szkoły po zakończeniu realizacji Projektu.

 2. KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY
  Cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji Uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy
  Zakres: kursy obejmują zagadnienia wykraczające poza postawę programową kształcenia w zawodzie, kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy.
  • Kurs nowoczesne technologie pomiarowe: 16h/grupa dla 32U– 3 grupy,
  • Kurs przepisy i procedury w pracach geodezyjnych do celów prawnych: 14h/grupa dla 32U) - 3 grupy,
  • Kurs wykorzystanie bezzałogowych statków latających w pracach geodezyjnych: 50h/grupa dla 20U - 2 grupy
  • Kurs AUTOCAD: 30h/grupa dla 22U 2 grupy,
  • Kurs EW Mapa i bazy danych: 36h dla 22U– 2 grupy,
  • Kurs C- Geo i bazy danych: 30h dla 22U– 2 grupy,
  • Kurs operator wózków jezdniowych: 38hdla 23 U– 2 grupy,
  • Kurs kosztorysowanie w programie Norma Pro: 30h dla 23U– 2 grupy,
  • Kurs geodezja w architekturze: 30h/grupa dla 9U– 1 grupa,
  • Kurs Gardenphilia : 16h/grupa dla 23U (18K, 5M) – 2 grupy,
  • Kurs projektowania ogrodów: 72h/grupa dla 23U– 2 grupy,
  • Kurs Carvingu: 16h/grupa dla 9U - 1 grupa,
  • Kurs analiza i ocena jakości  żywności: 16h/grupa dla 9U -  1 grupa,
  • Kurs produkcja bezpiecznej żywności: 16h/grupa dla 9U - 1 grupa,
  • Kurs czekolada bez tajemnic: 8h/grupa dla 9U - 1 grupa,
  • Warsztaty z dietetykiem: 8h/grupa dla 9U - 1 grupa
  • Obsługa systemów rezerwacyjnych:22h/grupa dla 30 U– 2 grupy,
  • Animator czasu wolnego: 18h/grupa dla 30 U– 2 grupy,
  • Pilot wycieczek: 70h/grupa dla 30 U– 2 grupy,
  • Kursy rozwijające kompetencje miękkie 32h/grupa 117U 15 grup
  • Kurs pracownia kosztorysowania:30h/grupa dla 23 U) – 2 grupy,
  • ABC florystyki :30h/grupa dla 23U– 2 grupy,
  • Język angielski zawodowy:60h/grupa dla 30U– 2 grupy.

   oraz

   Wyjazdy edukacyjne zgodne z kierunkami kształcenia uczniów   uczestników projektu
   • Wyjazd dla 9 UCZ technologii żywności do Iławy, Suwałk, Ostródy, Mrągowa, Targi Polagra do Poznania
   • Wyjazd dla 30 UCZ obsługi turystycznej do Trójmiasta,
   • Wyjazd dla  23 UCZ architektury krajobrazu – Targi Ogrodnictwa
   • Wyjazd dla 23 UCZ budownictwa na Targi Budownictwa do Nadarzyna, Targi BUDMA do Poznania

 3. DOSKONALENIE UCZNIÓW ZS1w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczych niezbędnych na rynku pracy
  • Zajęcia dodatkowe z matematyki  - 3 gr /30 h dla grupy w r. szkolnym 2019/2020 oraz 3 grupy w r. szkolnym 2020/2021 – 185 h łącznie,
  • Zajęcia dodatkowe z chemii – 60 h dla grupy – 2 grupy, 1gr/120h

 4. STAŻE ZAWODOWE – skierowane do 117 Uczniów
  Cel: podniesienie kompetencji zawodowych 117 Uczniów kształcących się w zawodach technik geodeta, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu w ZS 1
  Zakres: czas stażu: 150h – 40h/tydzień (8h dziennie), w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tydzień (7h dziennie).

 5. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – skierowane do 15 nauczycieli
  Cel: podniesienie kompetencji i kwalifikacji Nauczycieli zwiększających ich umiejętności  kształcenia Uczniów w powiązaniu z potrzebami rynku pracy
  Zakres: kursy obejmują zagadnienia wykraczające poza podstawowy program kształcenia w zawodzie zgodnie z którym nauczyciele prowadzą zajęcia;
  • Wykorzystanie bezzałogowych statków latających: 50h dla 1 N - 1 M
  • Kurs przepisy i procedury w pracach geodezyjnych dl celów prawnych: 14 h dla 1 N – 1M,
  • Kurs nowoczesne technologie pomiarowe: 16 h dla 1 N – 1M,
  • Kurs projektowania ogrodów: 72h dla 2N - 2 K,
  • Kurs carvingu: 16h dla 2 N -2K,
  • Kus analiza i ocena jakości żywności: 16h dla 2N – 2K
  • Kurs produkcja bezpiecznej żywności: 16h dla 2N – 2K,
  • Kurs czekolada bez tajemnic: 8 h dla 2 N – 2K,
  • Warsztaty z dietetykiem :8h dla 2N – 2K,
  • Kurs kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów – 36h dla 15 N
  • Kurs z wykorzystywania e- zasobów 24h- dla 10 N

Rekrutacja rozpoczęła się 21 listopada 2019 r. Regulamin i niezbędna dokumentacja w załącznikach.

Grażyna Ozorowska
wicedyrektor ZS nr 1 w Ełku

 logo na stronę

 

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.