REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU MAM TALENT

I. Organizator konkursu:

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

II. Cele konkursu:

 1. Promowanie talentów.
 2. Popularyzacja działań artystycznych w szkole.
 3. Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 4. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 5. Rozwijanie i wspieranie zainteresowań.
 6. Umożliwienie prezentacji pasji uczniowskich.
 7. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

III. Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
 2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną (śpiew, taniec, gra na instrumencie, kabaret, iluzja, rysunek, obraz, orgiami, sprawność fizyczna, występy sportowo- akrobatyczne mowa oratorska, umiejętności gawędziarskie, aktorskie, recytacja, inne talenty).
 3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się we wtorek  30 listopada 2022 r. w Dzień Święta Patrona Szkoły Jędrzeja Śniadeckiego.
 4. Uczestnicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie w terminie do wtorku 15 listopada 2022r do wychowawcy składając wypełnioną kartę zgłoszenia – załącznik nr 1.
 5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

IV. Zasady konkursu:

 1. Do udziału  w konkursie zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy (maksymalnie 3 osoby) prezentujące swój talent.
 2. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w przypadku wystąpień osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.
 3. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD lub pendrivie, opatrzonym imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
 4. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu (akompaniament, akcesoria, materiały papiernicze i inne) do 22 listopada 2022 r. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.
 5. Występ oraz prace nie mogą zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz treści promujących używki lub uzależnienia. Podczas występu osoba prezentująca powinna zachować zasady odpowiedniego  i kulturalnego ubioru.
 6. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.
 7. Talenty uczestników oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.
 8. Komisja przyznaje każdemu uczestnikowi punkty według skali 1-6.
 9. W wyniku oceny komisji konkursowej zostanie wyłoniona trójka zwycięzców, natomiast wszyscy uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grupy utalentowanych uczniów naszej szkoły.
 10. Po krótkiej przerwie nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie atrakcyjnych nagród dla zwycięzców I,II,III miejsca.
 11. Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody. Pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 12. Osoby, które zgłosiły chęć udziału w konkursie, ale nie przystąpią do niego w wyznaczonym dniu (z różnych przyczyn, również z powodu choroby), zostaną skreślone z listy uczestników.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie występy uczniów mogą być udostępnione i wykorzystane na potrzeby promocyjne szkoły.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
 4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców oraz sponsorzy, których prezentacja nastąpi w dniu konkursu.

Konsultacji w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu udzielają organizatorzy.

Zapraszamy
do udziału w zabawie i życzymy zwycięstwa.


Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa do Szkolnego Konkursu MAM TALENT
w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Wypełnioną kartę należy przekazać wychowawcy do 22 listopada 2022 r.

 

Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy z imionami i nazwiskami***

 

Wiek uczestnika (uczestników), klasa****

 

Nazwa i rodzaj prezentowanej formy artystycznej***

 

Informacje o potrzebnych związanych z prezentacją – muzyka, przestrzeń  (dla potrzeb organizatora)

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna***

 

*** obowiązkowe pole do wypełnienia

W przypadku zgłoszenia więcej niż jedna osoba, karta musi być wypełniona i podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów każdego niepełnoletniego ucznia.

……………………….. ………………………………

Miejscowość, data podpis uczestnika(ów)

ZGODA
RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
W KONKURSIE***

Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka (dzieci) w  szkolnym konkursie MAM TALENT organizowanego przez nauczycieli i Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem* konkursu.

 

……………………………………………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

*Regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem dziecka w konkursie jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk.
 2. Dane przetwarzane są w celu udziału ucznia w konkursie. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą ujawniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich może uniemożliwić udział ucznia w konkursie.
 3. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania o wynikach konkursu.
 6. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZS nr 1 w Ełku regulamin konkursu Mam Talent (1).pdf)Regulamin Konkursu MAM TALENT[ ]201 kB
Pobierz plik (ZS1_załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[ ]158 kB