PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS OBOWIĄZUJĄCE OD 01 WRZEŚNIA 2020
W ZESPOLE SZKOŁ NR 1 W EŁKU

Organizacja zajęć w szkole

 • Od dnia 01 września do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.
 • Wszyscy wchodzący do szkoły powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściach do budynku.
 • Przy wejściach, od ulicy 11 Listopada i od parkingu szkoły, do budynku szkoły jest umieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 • Sprawy dotyczące uczniów załatwiane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400 w trakcie przerw lekcyjnych lub po zakończeniu przez ucznia zajęć lekcyjnych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W sekretariacie szkoły może przebywać jeden uczeń, pozostali czekają przed sekretariatem w kolejce z zachowaniem bezpiecznego odstępu minimum 1,5 m.
 • Osoby postronne mogą przebywać w szkole tylko w przypadku konieczności (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach: dolny korytarz -przy portierni; I piętro - przy sekretariacie.
 • Kontakt rodziców z dyrekcją, wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem będzie się odbywać przede wszystkim z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (e-dziennik, telefon itp.) lub drogą mailową na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obecność rodzica w szkole możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
 • Wychowawcy klas zaktualizują i wprowadzą do systemu LIBRUS numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych uczniów w celu umożliwienia szybkiego kontaktu w nagłych przypadkach.
 • Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym. W przypadku podejrzenia gorączki uczeń zostanie poddany badaniu temperatury przez pielęgniarkę szkolną lub innego pracownika.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, winien odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu (sala nr 70), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora, który z kolei zawiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W szkole zaleca się noszenie maseczki przez uczniów w szatniach i na korytarzach w czasie przerw. Ponadto maseczki powinny być również stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w klasach o dużej liczebności.
 • Przybory do ćwiczeń z wychowania fizycznego (piłki, skakanki, obręcze itp.), klawiatury, myszki oraz sprzęt specjalistyczny wykorzystywany podczas zajęć z przedmiotów zawodowych są czyszczone lub dezynfekowane na koniec dnia lub w miarę możliwości po każdej grupie uczniów przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do dezynfekcji rąk każdorazowo przy wejściu do sali. Środek do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali lekcyjnej.
 • Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole będą uwzględniały odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości będą prowadzone na świeżym powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły, na stadionie lub podczas wyjść poza teren szkoły. Podczas realizacji ww. zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Po zakończeniu zajęć w salach, gdzie są wykorzystywane komputery stanowiska pracy i nauki są dezynfekowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • Uczniowie korzystający ze sprzętu komputerowego w szkole mają obowiązek zakładać rękawiczki jednorazowe, które zapewniają rodzice.
 • W regulaminie pracy biblioteki ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece szkolnej.
 • Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać jeden uczeń.
 • W celu zminimalizowania liczby uczniów na korytarzach, istnieje możliwość podczas zajęć blokowych, wprowadzenia przerw w czasie innym niż wynikający z planu lekcji. Nauczyciele prowadzący zajęcia w blokach przedmiotowych będą indywidualnie ustalać przerwy w czasie niepokrywającym się z przerwami ogólnoszkolnymi, sprawując jednocześnie opiekę nad uczniami.
 • Zaleca się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych spędzanie przez uczniów przerw na terenie posesji szkolnej poza budynkiem.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w CKZ oraz u pracodawców, przedmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem odpowiednich przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić, myć lub dezynfekować po zakończonych zajęciach danej grupy uczniów. Za utrzymanie sprzętu w odpowiednim stanie higienicznym odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.
 • Do punku gastronomicznego „Arkady” uczniowie wchodzą pojedynczo, z zachowaniem odpowiedniego dystansu- 1,5 m.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwych miejscowo: powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitali zakaźnych, infolinii NFZ.
 • Uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
 • Kierownik gospodarczy będzie codzienne monitorował prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Zużyte maseczki oraz jednorazowe rękawice używane na terenie szkoły do celów profilaktycznych należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojemnika (zgodnie z zaleceniami GIS).

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60-tego roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą stosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).
 • W szkole jest wyznaczone pomieszczenie (sala nr 70), wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, do którego będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych skontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną i zastosuje się do zaleceń lekarza.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną wprowadzone szczegółowe rozwiązania, uzgodnione z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ełku oraz z organem prowadzącym.