5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie technikum umożliwia zdobyciekwalifikacji zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpieniado matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

KWALIFIKACJE

 • BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

SZKOŁA ZAPEWNIA ODBYWANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące,przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - matematyka oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt geodezyjny (tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS/GNSS, teodolity, niwelatory specjalistyczne, oprogramowanie komputerowe w pracowniach, dron), który umożliwia uczniom zdobywanie kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych dla zawodu technika geodety.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • geodezja ogólna
 • geodezja inżynieryjna
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • prawo w geodezji
 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • rysunek geodezyjny
 • dokumentacja katastralna
 • geomatyka
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • prace obliczeniowe i kartograficzne
 • nowoczesne technologie pomiarowe

Działania uczniów w szkole

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na kursach i szkoleniach (często realizowanych przez firmy zewnętrzne) z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń i technologii pomiarowych (skanery laserowe, odbiorniki satelitarne, drony) i specjalistycznych programów komputerowych.

Poszerzają wiedzę związaną z wybranym kierunkiem kształcenia, zdobywają certyfikaty.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w firmach geodezyjnych lub kartograficznych
 • w administracji państwowej i samorządowej
 • w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • w firmach budowlanych
 • w biurach projektowych
 • we własnej firmie świadczącej usługi dla ludności.