2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

zs1 logo 75Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku realizuje  w okresie od 02 stycznia 2017 do 28 lutego 2019 roku  projekt „Zawodowcy na start” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie:RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wartość projektu wynosi 1 431 695 bez wkładu własnego Powiatu Ełckiego.

Łączna kwota projektu: 872249,00 zł

Celem projektu było podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Ełku prowadzącej kształcenie zawodowe: służące podniesieniu zdolności kierunkowych, technicznych i zawodowych do przyszłego zatrudnienia absolwentów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

W projekcie wzięło udział 123 uczniów i 8 nauczycieli. Udział w projekcie zakończyło 113 uczniów 150 godzinnym płatnym (1695 zł netto) stażem zawodowym kształcących się w zawodach:

 • technik obsługi turystycznej – 35 uczniów,
 • technik budownictwa – 33 uczniów,
 • technik geodeta – 21 uczniów,
 • technik architektury krajobrazu – 16 uczniów,
 • monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie – 8 uczniów.

Doradztwem zawodowym objęto 123 ucz. Zrealizowano 492 godzin z doradztwa zawodowego.

W ramach wyposażania uczniów  w dodatkowe kwalifikacje/umiejętności zawodowe przeprowadzono następujące kursy/szkolenia

w zawodzie technik obsługi turystycznej :

 • Animator czasu wolnego – 18 godz. RAZEM: 35 uczniów
 • Pilot wycieczek – 100 godz., w tym 30 godz. e-learningowych. RAZEM: 35 uczniów
 • Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 godz. –RAZEM: 35 uczniów

dla uczniów w zawodzie technik architektury krajobrazu zrealizowano:

 • Kurs projektowania ogrodów – 12 godz. I gr.  8 ucz., II gr. 8 ucz., RAZEM: 16 uczniów
 • Kurs VCC Florysta – 80 godz. I gr. 8 ucz., II gr. 8 ucz. RAZEM: 16 uczniów

W okresie od 01.07.2017r. do 03.08.2018r. zrealizowano staże zawodowe dla 113 uczniów kierunków kształcenia:

 • obsługa turystyczna: 35 stażystów,   18 pracodawców,
 • architektura krajobrazu: 16 stażystów u 6 pracodawców
 • Geodezja: 21 stażystów, 14 pracodawców
 • Budownictwo: 41 stażystów, 27 pracodawców

Razem: 113 stażystów, 65 pracodawców.

Dla wszystkich stażystów zakupiono odzież robocza.

Za odbyty staż uczniowie otrzymali stypendium stażowe w kwocie 1695 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.

W ramach w/w projektu nauczycie doskonalili swoje umiejętności i kompetencje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych

 • 2 n-lki (2K) ukończyły studia podyplomowe Turystyka – Hotelarstwo – Gastronomia
 • 1 n-lka (1K) ukończyła studia podyplomowe "Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni"
 • 1 n-lka (1K) ukończyła studia podyplomowe „Budownictwo dla nauczycieli"

i udział w specjalistycznych szkoleniach w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem:

 • 2 n-lki z architektury krajobrazu ukończyły 80 godz. kurs Florysty
 • 1 n-lka z budownictwa ukończyła 30 godz. szkolenie z zakresu obsługi programów AutoCad (podstawowy)
 • 1 n-lka z budownictwa ukończyła 30 godz. szkolenie z Kosztorysowania poziom I i II
 • 2 n-lki z turystyki ukończyły 18 godz. kurs Animatora czasu wolnego

2 – nli geodetów ukończyło 5 szkoleń z zakresu:

 • obsługi programu EWMAPA, baz danych
 • geodezyjnego opracowania wyników pomiarów w programie C- Geo oraz obsługa baz danych
 • obsługi programu Auto Cad poziom I
 • obsługi odbiorników GPS Szkolenie z zakresu przepisów prawnych i standardów technicznych w geodezji
 • przepisów prawnych i standardów technicznych w geodezji

W okresie od 14.08.2017 r. – 27.07.2018 r. 8 n-li odbyło praktykę zawodową u 8 pracodawców

Razem 8 nauczycieli: 2 geodetów, 2 z obsługi turystyki,

 2 z budownictwa i 2 z architektury

Doposażono pracownie przedmiotowe do kształcenia w  zawodach:

 •  technik budownictwa,
 •  technik geodeta,
 •  technik architektury krajobrazu,
 •  technik obsługi turystycznej.

Zakupiono sprzęt dydaktyczny o łącznej wartości: 97000, 00 zł m. inn.: komputery stacjonarne i 20 laptopów, tablicę interaktywną, specjalistyczne oprogramowanie do kosztorysowania - Norma PRO, program do profesjonalnego projektowania i wizualizacji ogrodów, oprogramowanie dla biura podróży: Kameleon, wizualizer, projekty architektoniczno-budowlane

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.