11 kwietnia 2019 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie objęcia patronatem kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie drukarz w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy firmą TOP DRUK Sp.z o.o., Sp.k. w Łomży reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ryszarda Zelkowskiego a Powiatem Ełckim reprezentowanym przez starostę Marka Chojnowskiego i Zespołem Szkół nr 1 im. J.Śniadeckiego  w Ełku reprezentowanym przez panią dyrektor Danutę Wojtowicz.

Współpraca będzie  dotyczyć  podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy.  Wspólnie będą realizować  działania   w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

W tym roku szkolnym zostało również podpisane porozumienie trójstronne w sprawie współpracy w zakresie realizacji kształcenia praktycznego dla zawodu technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Umowa patronacka została zawarta pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. J.Śniadeckiego w Ełku reprezentowanym przez panią dyrektor Danutę Wojtowicz i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku reprezentowane przez panią dyrektor Martę Obrycką a firma budowlaną „DEVELOPER WASILEWSKI” Sp.z o.o., Sp.k . w Ełku reprezentowaną przez wiceprezesa Rafała Wasilewskiego. Porozumienie określa sposób organizacji kształcenia praktycznego uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia.

(ip)