II i III stopnia dokształcania zawodowego
Zadań i wydarzeń do planowania pracy
przedmioty humanistyczne i języki obce, przedmioty zawodowe, przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane przez szkołe
Harmonogram zajęć językowo-pedagogiczno-kulturowych grupa 1
w roku szkolnym 2018/2019

zs1 logo 75DZIAŁ I. Przepisy ogólne 

Rozdział 1. Przepisy definiujące

§ 1.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
 2. statucie – należy przez to rozumieć statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
 4. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
 5. radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
 6. samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku;
 7. wicedyrektorze i kierowniku szkolenia praktycznego – należy przez to rozumieć wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
 8. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku;
 9. programie profilaktyczno-wychowawczym – należy przez to rozumieć dokument wewnętrzny, wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku.

 

Rozdział 2. Informacje ogólne o szkole

§ 2.

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Ełku, zwana dalej szkołą, jest placówką publiczną.
 2. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 5. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach.
 6. Stosuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

§ 3.

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Ełku wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.
 2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy 11 Listopada 24 w Ełku.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Ełcki.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Ełku używa nazwy: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.
 6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
w Zespole Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk

§ 4. 

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 kształci uczniów w trzyletnim okresie nauczania w systemie dziennym na podbudowie gimnazjum w latach 2017/2018 i 2018/2019 a następnie od 1 września 2019 roku na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej w zawodach:
  1) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 712905
  2) wędliniarz – 751107
  3) murarz – tynkarz – 711204
  4) monter sieci i instalacji sanitarnych – 712618
  5) oraz w innych zawodach w oddziałach wielozawodowych.
 2.  Szkoła jest jednostką budżetową .

pdfSTATUT Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 - obowiązuje od 1 września 2017 r.1.56 MB

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.