Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony www.elk.edu.com.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) § 11b ust. 2
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

II. Komisja rekrutacyjna:

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 5 osób w tym 3 nauczycieli tej szkoły.

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

 • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
 • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

III. Oferta edukacyjna:

W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku wchodzą:

 • Technikum nr 1 (pięcioletnie)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (trzyletnia)
 • Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 (dwuletnia)

IV. Nabór

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza nabór dla uczniów:

 • na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, w następujących kierunkach:

1. Technikum nr 1

Technik technologii żywności

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 8 tygodni praktyki zawodowej w cyklu kształcenia,
 • kwalifikacje:
  • SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych – egzamin po trzeciej klasie;
  • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych – egzamin po I półroczu w klasie piątej. 

Technik budownictwa

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 8 tygodni praktyki zawodowej w cyklu kształcenia,
 • kwalifikacje:
  • K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (symbol BUD.12) – egzamin po 6 semestrze;
  • K2 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (symbol BUD. 14) - egzamin po 9 semestrze.

Technik
architektury krajobrazu

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 8 tygodni praktyki zawodowej w cyklu kształcenia,
 • kwalifikacje:
 • K1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (symbol OGR.03.) - egzamin po 6 semestrze
 • K2 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów  małej architektury krajobrazu (symbol OGR.04.) - egzamin po 9 semestrze.

Technik
organizacji turystyki

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 8 tygodni praktyki w cyklu kształcenia,
 • kwalifikacje:
  • K1 Przygotowanie imprez i usług turystycznych( symbol HGT.07.) – egzamin po 5 semestrze;
  • K2 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (symbol HGT. 08.) – egzamin po 9 semestrze

Technik
geodeta

 • - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 8 tygodni praktyki w cyklu kształcenia,
 • - kwalifikacje:
  • K1 BUD.20. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów – egzamin po 8 semestrze
  • K2 BUD.21. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastremi gospodarką nieruchomościami – egzamin po 9 semestrze

2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

kl.1

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Forma praktycznej nauki zawodu:
- uczeń na warsztatach w CKZ w Ełku
lub:
- umowa o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą (pracownik młodociany), dotyczy kandydatów niepełnoletnich.

Wielozawodowa (fryzjer, murarz-tynkarz, fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz i inne)

 Forma praktycznej nauki zawodu:
- umowa o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą (pracownik młodociany), dotyczy kandydatów niepełnoletnich.

 • na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (ukończonej w ostatnich 5 latach) lub branżowej szkoły I stopnia, w następujących kierunkach:

1. Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1

 Technolog robót wykończeniowych

Zajęcia w formie dziennej, kształcenie zawodowe odbywa się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Praktyki zawodowe realizowane w wymiarze czterech tygodni (140 godzin), w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. Dyrektor może rozłożyć w czasie przebieg praktyk. Umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

V. Kryteria rekrutacji:

 1. Rekrutacja do szkół odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z swoimi preferencjami.
 4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:

§ 1

Przedmiot

Punktacja szczegółowa według ocen

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Geografia

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.
 2. 2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty,
 3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym - przyznaje się 4punkty,
  2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

18 punktów

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego mnoży się przez 0,35,
 2. matematyka mnoży się przez 0,35,
 3. języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji.

200 punktów

§ 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopniaoraz liceów ogólnokształcących dla dorosłychNA ROK SZKOLNY2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r. 
do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r. 
do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3

Złożenie wraz dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5-7

do 12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 23 czerwca 2020 r.
do 7 lipca 2020 r.

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r.
do 7 lipca 2020 r.

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 23 czerwca 2020 r.
do 7 lipca 2020 r.

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9 lipca 2020 r.

II termin do 31 lipca 2020 r.

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9 lipca 2020 r.

II termin do 31 lipca2020 r.

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

I termin do 9 lipca 2020 r.

II termin do 31 lipca2020 r.

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. 
do 14 sierpnia 2020 r.

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej, kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoływ terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

7. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w wybranej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 •  niepełnosprawność kandydata;
 •  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 •  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 •  objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.