Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z zastrzeżeniem § 2 niniejszego zarządzenia.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa ust. 1, zadania szkoły są prowadzone z wykorzystaniem moetod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zawiesza się prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. z wyjątkiem zajęć praktycznych odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zgodnie z planem lekcji: II mp, II mg, III c2, II Bp, II Bg, III B oraz zajęć praktycznych dla klas: I TŻ, I OT, I G, I A, II Gp, II Ag, II OTg, II OTp, III T, III G, III OT, III A, odbywających się w szkole.

§ 3

Uczniowe Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełku, będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki u pracodawców, i ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Zespłu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

mgr inż. Danuta Wojtowicz