Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmnieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087), ustalam co następuje:

 § 1

  1. Zawiesza się prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 30 listopada 2020 r. do 03 stycznia 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, z wyjątkiem zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, z godnie z harmonogramem zamieszczonym do wiadomości nauczycielom, uczniom i rodzicom w dzienniku elektronicznym Librus.

§ 2

  1. W okresie od 30 listopada 2020 r. uczniowe Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełkum będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

mgr inż. Danuta Wojtowicz