Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 18700), ustalam, co następuje:

 §1

  1. Zawiesza się prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 24 października 2020 do 8 listopada 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w 1, zadania szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2

W okresie od 24 października 2020 r. do 8 listopada uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełku, będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15 f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ełk, dnia 26 października 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
mgr inż. Danuta Wojtowicz