Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam, co następuje:

§ 1

Zawiesza się prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w okresie od 18 stycznia 2021 r.
do 31 stycznia 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, z wyjątkiem zajęć praktycznych odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w określonych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, zgodnie z planem zamieszczonym do wiadomości uczniom i rodzicom oraz wychowawcom klas w dzienniku elektronicznym Librus.

§ 2

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełku, będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

§ 3

Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach do 5 osób, z przedmiotów maturalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.