I.  Postanowienia ogólne

 1. W Zespole Szkół nr 1 w Ełku  prowadzone jest nauczanie w systemie hybrydowym i zdalnym.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej.
 3. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.

II. Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

 1. Podstawową formą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Librus Synergia.
 2. Wszystkie lekcje prowadzone online realizowane są z  wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 3. Nauczyciele na platformie Microsoft 365 mogą:
  1. prowadzić lekcje online;
  2. zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;
  3. zamieszczać do wykorzystania prezentacje;
  4. zamieszczać do wykorzystania linki do stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
  5. zamieszczać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.
 4. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy edukacyjne m.in:
  1. www.epodreczniki.pl
  2. www.gov.pl/zdalnelekcje
  3. www.cke.gov.pl
  4. www.lektury.gov.pl
  5. strony internetowe wydawnictw
  6. Lekcje TVP
  7. Youtube, blogi, inne.
 5. Zdalne nauczanie realizowane jest w formie online, w czasie rzeczywistym oraz w formie indywidualnej pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela.
 6. Jeśli następuje przekazywanie uczniom zadań domowych do pracy samodzielnej, wymaga to niezbędnych wskazówek do przesłanych zadań oraz wskazania dodatkowych źródeł informacji. Materiały przesłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy ucznia mogą mieć formę zadań z załączonymi wskazówkami, adresu internetowego, pod którym znajduje się polecany materiał, film lub prezentacja (w tym opracowania własne nauczyciela).
 7. Zajęcia online odbywają się w godzinach zgodnych z tygodniowym planem lekcji i trwają 45 minut. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części lekcji (nie więcej niż 15 minut) na ćwiczenia i konsultacje indywidualne lub pracę własną uczniów zleconą do danych zajęć przez nauczyciela.
 8. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala.
 9. Nauczyciel zdalne nauczanie może prowadzić ze swojego domu, jeśli posiada warunki zapewniające mu właściwe prowadzenie zajęć.
 10. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
 12. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania zdalnego.
 13. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez e-dziennik lub dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły.
 14. Nagrywanie zajęć przez uczniów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego lekcje.
 15. Na lekcjach online sprawdzana jest obecność uczniów. Obecność zaznacza się wszystkim uczniom, którzy wzięli w niej udział. Uczeń powinien używać kamery i mikrofonu.
 16. Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone) oraz przekazuje zgromadzone informacje dyrektorowi szkoły.
 17. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy uczeń nie ma dostępu do platformy, na której odbywa się zdalne nauczanie, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania materiałów edukacyjnych. Przygotowane materiały przekazywane są przez nauczycieli uczniowi przez inne komunikatory.
 18. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą.
 19. Uczeń nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki może wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie na zasadach określonych w szkole lub przez organ prowadzący.
 20. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły.
 21. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
  1. zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  2. praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 22. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład lekcji w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

III. Nauczanie hybrydowe i zasady jego prowadzenia

 1. W przypadku nauczania hybrydowego (mieszanego) zajęcia dla uczniów klas maturalnych odbywają się w formie stacjonarnej, natomiast dla pozostałych klas zgodnie z harmonogramem ustalanym na dany tydzień zamieszczonym w dzienniku elektronicznym Librus.
 2. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
  1. zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  2. praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia.

IV. Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami

 1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.
 2. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być przekazywane Dyrektorowi szkoły.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora lub innych nauczycieli poprzez e-dziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenie odpowiedzi na przekazane  informacje.
 4. Rady Pedagogiczne przeprowadzane będą w formie ustalonej przez dyrektora i podanej do wiadomości nauczycielom.

V.  Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
 3. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej w czasie rzeczywistym lub na podstawie m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań wykonanych w czasie odroczonym.
 4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub zwrócić się o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 5. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 6. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej podczas lekcji online. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania.
 7. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z nim lub po jej zakończeniu poprzez dziennik LIBRUS.
 8. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach poprzez dziennik LIBRUS.
 9. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepokojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga lub dyrektora szkoły.

VI. Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 2. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się także  pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
 3. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
 4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 5. Jeśli uczeń z różnych uzasadnionych powodów nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 6. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
 8. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:
  • pracę domową (wypracowania, notatki, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
  • udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
  • inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
  • rozwiązywanie testów, quizów, itp.,
  • wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
  • odpowiedź ustną.
 9. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
 10. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
 11. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
 12. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z nim lub po jej zakończeniu poprzez system LIBRUS 
 13. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce jego dziecka i otrzymanych przez niego ocenach poprzez system LIBRUS.
 14. Wychowawca na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.

VII. Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 1. W czasie nauczania zdalnego wsparcie ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny jest absolutnie niezbędne.
 2. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 3. Harmonogram pracy pedagoga zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez pedagoga szkoły.
 4. Pedagog szkolny ma obowiązek organizowania konsultacji także online, jeśli jest taka potrzeba.
 5. Pedagog szkolny ma obowiązek świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
  1. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
  2. inicjowania i prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  3. minimalizowania negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
  4. otoczenia opieką i udzielania wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
  5. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
  6. wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

VIII. Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

 1. W razie całkowitego zamknięcia szkół, szkoła w ramach nauczania zdalnego może organizować dla uczniów konsultacje w szkole z nauczycielami i pedagogiem.
 2. Konsultacje dla uczniów odbywają się według ustalonego przez wicedyrektora harmonogramu.
 3. Harmonogram ustalony jest na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli, uczniów, rodziców, pedagoga i zawiera nazwisko nauczyciela, dzień tygodnia, w którym odbywają się konsultacje oraz  godzinę.
 4. Uczeń chcący wziąć udział w konsultacjach zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się z nauczycielem na konkretny termin zgodnie z harmonogramem.
 5. Konsultacje z rodzicami mogą odbywać się online lub  na zasadzie kontaktu telefonicznego.  Formę oraz czas konsultacji ustala nauczyciel, pedagog, wspólnie z rodzicami poprzez dziennik LIBRUS.
 6. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez dziennik LIBRUS.

IX.  Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Jeśli uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
 3. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli zachodzi taka potrzeba, można organizować  konsultacje z nauczycielami.
 4. Konsultacje mogą odbywać się w warunkach rzeczywistych, online lub na zasadzie kontaktu poprzez system LIBRUS lub inne komunikatory.
 5. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem lub rodzicem.

X. Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami obowiązującymi w szkole. 

XI.  Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania i programu wychowawczo-profilaktycznego

 1. Każdy z nauczycieli przeprowadza przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość i w razie konieczności modyfikuje program nauczania, biorąc pod uwagę także możliwości uczniów. Należy zdecydować, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami. Zmodyfikowany program nauczyciele przedstawiają Dyrektorowi szkoły.
 2. Nauczyciele przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym dokonają modyfikacji programu nauczania danego zawodu, wskazując wybrane efekty kształcenia możliwe do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Nauczyciele powołani do pracy w zespole do spraw opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego przeprowadzają przegląd treści programu pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość i w razie potrzeby dokonają jego modyfikacji
 4. Dyrektor szkoły zatwierdza zmodyfikowane programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.

XI. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

 1. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne organizuje się w szkole na zasadach określonych w Statucie Szkoły 

XII. Zasady współpracy szkoły z sanepidem

 1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Ełku.
 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Ełku oraz organ prowadzący szkołę – Powiat Ełcki.
 5. Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji sanitarno –epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

XIII. Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z funkcjonowaniem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z realizacją zdalnego nauczania.
 3. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

XIV. Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

 1. Dyrektor szkoły informuje Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o sytuacji związanej z ryzykiem zagrożenia zakażenia koronawirusem w szkole (np. kwarantanna, izolacja, kontakt pracownika/ucznia z osobą zakażoną).
 2. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły dyrektor szkoły informuje Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty o wprowadzeniu zmiany w funkcjonowaniu szkoły na tryb zdalny lub hybrydowy.
 3. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć.