Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej 
w Zespole szkól nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

§1

 • Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Zespołe Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki określa zasady i warunki wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników.
 • Procedura obowiązuje uczniów, nauczycieli i pracowników korzystających z biblioteki.

§2

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki 

 • Z pomieszczeń biblioteki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Do biblioteki mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Uczniów przebywających w bibliotece obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi w szkole.
 • Przed wejściem do biblioteki należy każdorazowo zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do biblioteki i czytelni.
 • Blat, po bezpośrednim przyjęciu książek od czytelnika, na którym leżały książki będzie każdorazowo dezynfekowany.
 • Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, będą regularnie dezynfekowane.
 • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 • Pomieszczenia biblioteki będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie godzin pracy biblioteki), a w szczególności przed otwarciem oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

§3

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 • Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece z zachowaniem rygoru sanitarnego.
 • W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi czytelników preferowane jest zamawianie lektur i książek za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Konsultacje nauczycieli z bibliotekarzami będą odbywać się na zasadach tożsamych z przyjętymi w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganego dystansu.
 • Ograniczony zostaje wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz. Samodzielny wybór książek możliwy jest jedynie w rękawiczkach.
 • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od czytelników i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum – 1,5 m).
 • Uczniowie przebywający w czytelni powinni zachować bezpieczną odległość między sobą (rekomendowane są 2 metry, minimum – 1,5 m).

§4

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 

 • Kwarantannie podlegają wszystkie książki oraz materiały biblioteczne zwracane do biblioteki.
 • Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów zwracanych do biblioteki wynosi 48 godzin.
 • Wszelkie materiały biblioteczne uczeń/nauczyciel odkłada do kosza po wcześniejszym wypisaniu danej pozycji z karty bibliotecznej przez bibliotekarza.
 • Zwrócone egzemplarze oznaczone datą zwrotu zostają wyłączone z księgozbioru do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.

§5

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • Jeżeli bibliotekarz zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (ze szczególnym uwzględnieniem chorób górnych dróg oddechowych) np. kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, zobowiązany jest odizolować ucznia, a następnie niezwłocznie powiadomić Dyrekcję Szkoły.

§6

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik nie stosujący się do wytycznych bezpiecznego funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki oraz przebywania na terenie biblioteki szkolnej.
 • Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

Opracowano na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.