Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora nr 74-2017
z dnia 19 października 2017 r.

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU

 

§ 1.

 1. Każdy ma prawo do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

§ 2.

 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do :
  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
  2. informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
  3. informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
  4. informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
  5. informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;
  6. informacje o zasadach i trybie działania organów.

§ 3.

 1. Nie udziela się dostępu do :
  1. informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
  2. informacji niejawnych;
  3. informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;
  4. informacji zawierających dane osobowe, chyba że po uprzednim zanonimizowaniu;
  5. informacji stanowiących tajemnicę skarbową;
  6. informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§ 4.

 1. Udostępnienie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku następuje poprzez:
  1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku;
  2. udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku; udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);
  3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku jest udostępniania na wniosek.
 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 74-2017.

§ 5.

 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

§ 6.

 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.
 2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielna niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.
 3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub , gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego , iż wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.
 7. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 8. Osobie / instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8.

 1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:
  1. wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
  2. dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;
  3. w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

§ 9.

Zmiany w regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

§ 10.

Regulamin obowiązuje z dniem podpisania, tj. 19 października 2017 r.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.