button oferta1

button niepodleglej1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

technik obslugi turystycznejCzteroletni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyj-nych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (geogra-fia, język obcy), przedmiot uzupełniający (historia i społeczeństwo) oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne

• podstawy turystyki
• organizacja imprez i usług turystycznych
• geografia turystyczna
• podstawy działalności gospodarczej w turystyce
• język obcy zawodowy
• marketing usług turystycznych

Przedmioty zawodowe praktyczne:
• przygotowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
• sprzedaż i rozliczenie imprez i usług turystycznych
• informacja turystyczna

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:
• T.13. planowania i realizacji imprez i usług turystycznych
• T.14. prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w:
• przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki
• ośrodkach informacji turystycznej
• urzędach administracji państwowej na stanowiskach zwią-zanych z organizacją i promocją turystyki
• biurach podróży na stanowisku: pilota wycieczek, prze-wodnika, rezydenta i animatora czasu wolnego

Wykształcenie zdobyte po ukończeniu tego kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych.
Nauka języków obcych pozwala naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działal-ność gospodarczą na własny rachunek.

Działania techników obsługi turystycznej:
W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania turystyczne, pogłębiają wiedzę o własnym regionie, poszerzają wiedzę i umiejętności związane ze swoim kierunkiem kształcenia, rozwijają umiejętności po-sługiwania się językiem obcym.
Uczniowie uczestniczyli w:
• wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego,
Warszawy, Białegostoku, Gierłoży
• Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw
• wyjściach do biur podróży i obiektów noclegowych
(hotele, ośrodki wypoczynkowe), aby poznać zasady ich funkcjonowania.
• wykładach poświęconych turystyce i geografii
• spotkaniach z przewodnikiem i podróżnikami.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.