II i III stopnia dokształcania zawodowego
Zadań i wydarzeń do planowania pracy
Przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane przez szkołe
w roku szkolnym 2018/2019

technik geodetaCzteroletni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. 

Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych. 

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (geografia, matematyka), przedmiot uzupełniający (historia i społeczeństwo) oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

 

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • geodezja ogólna
 • geodezja inżynieryjna
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • prawo w geodezji
 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • rysunek geodezyjny
 • dokumentacja katastralna
 • geomatyka
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne.

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskują kwalifikacje:

 • K1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
 • K2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt geodezyjny (teodolity, niwelatory, tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS/GNSS, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w pracowniach), który umożliwia uczniom zdobywanie kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych dla zawodu technika geodety.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają podjęcie pracy między innymi w:

 • firmach geodezyjnych
 • firmach budowlanych i biurach projektowych
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Działania uczniów w szkole.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na kursach i szkoleniach z zakresu obsługi urządzeń pomiarowych i specjalistycznych programów komputerowych, poszerzają wiedzę związaną z wybranym kierunkiem kształcenia, zdobywają certyfikaty.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top