2019 technik organizacji turystyki 01

 

 

5-letni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

 

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym język obcy oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

Przedmioty zawodowe teoretyczne2019 zapraszamy ZS1

 • podstawy turystyki
 • organizacja turystyki
 • geografia turystyczna
 • informacja turystyczna
 • język angielski zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • obsługa turystyczna
 • kalkulacja i sprzedaż w turystyce

W klasie 5 uczniowie będą zdobywać dodatkowe kwalifikacje z zakresu pilota wycieczek, animatora czasu wolnego i rezydenta.

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki
 • ośrodkach informacji turystycznej
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
 • biurach podróży na stanowisku: pilota wycieczek, przewodnika, rezydenta i animatora czasu wolnego

Wykształcenie zdobyte po ukończeniu tego kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Nauka języków obcych pozwala naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Technik organizacji turystyki może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

Działania turystów w szkole

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania turystyczne, pogłębiają wiedzę o własnym regionie, poszerzają wiedzę i umiejętności związane ze swoim kierunkiem kształcenia, rozwijają umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Uczniowie uczestniczyli w:

 • wycieczkach: po Suwalszczyźnie, do Warszawy, Białegostoku, Poznania, Szyman k. Szczytna, Wilna, Berlina
 • Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw
 • Światowych Targach Turystycznych ITB Berlin
 • wyjściach do biur podróży, sal zabaw i obiektów noclegowych (hotele, ośrodki wypoczynkowe), aby poznać zasady ich funkcjonowania
 • wyjazdach do usługodawców i atrakcji turystycznych np. lotniska, muzea, punkty informacji turystycznej
 • wykładach i spotkaniach poświęconych turystyce
 • spotkaniach z przewodnikiem i podróżnikami.

2019 zapraszamy DO NAS