button oferta1

button niepodleglej1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

Wędliniarz

Przeprowadza rozbiór i wykrawanie mięsa, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa, wykonuje prace związane z produkcją przetworów mięsnych, przygtowauje mięso i przetwory mięsne do dystrybucji.


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wykonuje montaż systemów suchej zabudowy oraz roboty malarskie, tapicerskie, posadzkarskie i okładzinowe.


We współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych kształcimy również w zawodach:

 • fryzjer
 • fotograf
 • cukiernik
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • stolarz
 • sprzedawca
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • murarz- tynkarz
 • blacharz samochodowy

Technik geodeta

Wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych z katastrem nieruchomości. Współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów stelitarnych, grawimetrycznych i fotogramerycznych. Wykwalifikowani geodeci należą do grupy specjalistów bardzo poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą


Technik budownictwa

Organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórka. Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i pracę na stanowiskach kierowniczych.


Technik technologii żywności

Zajmuje się wytwarzaniem produktów spożywczych oraz obsługą urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych. Technolog organizuje i nadzoruje przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym oraz kontroluje jakości żywności.


Technik architektury krajobrazu

Inwentaryzuje i opracowuje elementy terenów zieleni na potrzeby projektów zagospodarowania obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych. Planuje, organizuje i wykonuje prace z zakresu urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.


Technik obsługi turystycznej

Organizuje i prowadzi działaność turystyczną w zakresie przygotowania, sprzedazy, realizacji i rozliczania imprez i usług turystycznych.

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Typ szkoły
Forma i cykl kształcenia
Język obcy

TECHNIKUM nr 1 - kształcenie w zawodach:

 technik architektury krajobrazu  dzienne - 4 letnie  angielski, niemiecki
 technik budownictwa  dzienne - 4 letnie  angielski, niemiecki
 technik geodeta  dzienne - 4 letnie  angielski, niemiecki
 technik obsługi turystycznej  dzienne - 4 letnie  angielski, niemiecki
 technik technologii żywności z elementami dietetyki  dzienne - 4 letnie  angielski, niemiecki
   

Branżowa Szkoła I stopnia - kształcenie w zawodach:

 Wędliniarz  dzienne - 3 letnie  angielski lub niemiecki
 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  dzienne - 3 letnie  angielski lub niemiecki

 Oddział wielozawodowy:

- blacharz samochodowy
- fotograf
- fryzjer
- mechnik pojazdów samochodowych
- monter sieci i urządzeń sanitarnych
- murarz tynkarz
- sprzedawca
- stolarz
- inne zawody

 dzienne - 3 letnie  angielski lub niemiecki

Dokumenty wymagane do szkół ponadgimnazjalych:

 1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru - www.elk.edu.com.pl
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
  • oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • 2 zdjęcia (podpisanych na odwrocie)
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.

Kryteria przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych

Obowiązujące na terenie powiatu ełckiego zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów.

Z egzaminu w gimnazjum (maksymalnie 100 punktów). 

Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, z następujących przedmiotów:

 • j. polski
 • j. obcy
 • matematyka
 • geografia

Maksymalnie można uzyskać 72 punkty. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

 • celujący - 18
 • bardzo dobry - 15
 • dobry - 12
 • dostateczny - 9
 • dopuszczający - 6

 • Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 8 punktów.
 • Uzyskanie tytułu finalisty/finalistów konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty - 12 punktów.
 • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym wolontariat - 8 punktów.

Maksymalnie w wyniku rekrutacji można uzyskać 200 punktów.

DOKUMENTY:

 • ZARZĄDZENIE NR 15 WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia
 • Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające na rok 2018/2019
  do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

Podkategorie

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.